W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o objaśnieniach podatkowych w zakresie domniemania oraz należytej staranności.

domniemanie i należyta staranność cen transferowych - grafika wpisu

Do 20 kwietnia 2021 r. trwają konsultacje dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 – Domniemanie oraz należyta staranność. Objaśnienia odnoszą się do należytej staranności w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem krajowym, o której mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT1. Objaśnienia nie dotyczą natomiast ustalania rzeczywistego właściciela i pojęcia należytej staranności na gruncie przepisów o podatku u źródła.

W projekcie objaśnień stwierdzono, że:

  • domniemanie art. 11o ust. 1b ustawy o CIT znajduje zastosowanie, jeśli zostanie ustalone, że druga strona transakcji przekraczającej wartość 500.000 zł dokonuje w roku podatkowym bezpośrednio rozliczeń z podmiotem rajowym;
  • przez rozliczenia z podmiotem rajowym rozumie się uregulowanie z kontrahentem rozrachunków (należności/ zobowiązań), które może przyjąć formę np. uregulowania należności/zobowiązania środkami pieniężnymi, w naturze czy też drogą kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań;
  • dla podważenia domniemania (które skutkuje brakiem powstania obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych) konieczne jest wykazanie, że rzeczywisty właściciel nie jest podmiotem rajowym;
  • spełnienie standardu należytej staranności z art. 11o ust. 1b ustawy o CIT w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi związane jest z wyższymi wymaganiami, ponieważ podmioty powiązane posiadają większe możliwości współdziałania w ramach grupy dla weryfikacji istotnych okoliczności;
  • dla dochowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji z podmiotami niepowiązanymi – niezależnie od miejsca ich rezydencji – wystarczające jest pozyskanie oświadczenia wiedzy od drugiej strony transakcji, z którego wynikać będzie, że ta druga strona transakcji nie dokonuje żadnych rozliczeń, w roku podatkowym podatnika, z podmiotem rajowym (należy jednak podkreślić, że jeśli podatnik posiadał dostęp do informacji, na podstawie których wiedział lub powinien był wiedzieć, że otrzymane oświadczenie jest niezgodne z rzeczywistością, standard należytej staranności uznany zostanie za niedochowany);
  • jeśli podatnik ustali, dochowując należytej staranności, że druga strona transakcji nie dokonuje rozliczeń z podmiotem rajowym, to nie sporządza lokalnej dokumentacji cen transferowych transakcji dokonywanej przez niego z tą drugą stroną.
Poprzedni artykułWięcej czasu na przygotowanie i złożenie sprawozdania w KRS
Następny artykułGoogle z kolejnymi inwestycjami w Warszawie. Czy globalny gigant zmienia Polskę w hub regionu?