W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o preferencjach podatkowych dla spółek holdingowych.

Jedną ze zmian przewidzianych w projekcie z 26 lipca 2021 r.1, będącym częścią tzw. Polskiego Ładu, jest wprowadzenie szczególnych reguł dotyczących preferencyjnych zasad opodatkowania spółek holdingowych.

Zgodnie z projektowanymi przepisami spółka holdingowa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, posiadająca rezydencję podatkową w Polsce i posiadająca co najmniej 10 proc. udziałów w zdefiniowanej w ustawie spółce zależnej (spółkach zależnych) nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku.

Przewidziane dla spółki holdingowej preferencje obejmują:

  • zwolnienie z opodatkowania dochodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego;
  • zwolnienie z opodatkowania 95 proc. przychodów z dywidend, uzyskanych od krajowej lub zagranicznej spółki zależnej (ustawa przewiduje kilka wymogów, jakie powinna spełnić spółka zależna, m. in. warunek nieposiadania więcej niż 5 proc. udziałów/akcji w kapitale innej spółki).

Aby skorzystać z przedmiotowej preferencji, konieczne jest spełnienie szeregu warunków, m.in.:

  • spółka holdingowa prowadzi „rzeczywistą działalność gospodarczą”;
  • spółka holdingowa nie może korzystać m. in. ze zwolnienia dywidendowego przewidzianego w art. 20 ust. 3 Ustawy o CIT oraz 22 ust. 4 Ustawy o CIT;
  • co najmniej na 5 dni przed dniem zbycia udziałów (akcji) należy złożyć właściwemu dla spółki holdingowej naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia;
  • udziałów (akcji) w spółce holdingowej (pośrednio lub bezpośrednio) nie może posiadać udziałowiec mający siedzibę lub zarząd m.in. w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Powyższe preferencje nie dotyczą przychodów ze zbycia udziałów w spółce zależnej, jeżeli co najmniej 50 proc. wartości aktywów tej spółki, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone w Polsce.

Z jednej strony wprowadzenie preferencyjnego systemu opodatkowania spółek holdingowych należy ocenić pozytywnie. Tego typu rozwiązania funkcjonują od wielu lat w większości państw Unii Europejskiej. Jednak projektowane przepisy nakładają na podatników szereg warunków, których spełnienie może być trudne lub może budzić wątpliwości, na przykład warunek prowadzenia „rzeczywistej działalności gospodarczej” przez spółki holdingowe.

Poprzedni artykułFatalny wpływ nauki zdalnej na młodzież. Wyniki badań
Następny artykułNajwiększy producent stali testuje technologię, która ma obniżyć emisje CO2 o ponad 30 proc.