W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o wyroku TSUE w zakresie odsetek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 18 marca 2021 roku wydał rozstrzygnięcie w sprawie C-895/19, w zakresie odsetek przy przekroczeniu trzymiesięcznego terminu na wykazanie VAT, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła Spółki dokonującej transakcji WNT na terytorium Polski. Spółka wskazała, że w niektórych przypadkach nie jest w stanie wykazać VAT należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej w ustawowym terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Spółka jako przyczyny powstania takiej sytuacji wskazała opóźnienia w otrzymaniu faktury, błędne zaklasyfikowanie transakcji przez Spółkę oraz pomyłki osób sporządzających rejestry i deklaracje VAT.

W związku z opisanym stanem faktycznym Spółka zwróciła się z wnioskiem o interpretację indywidualną z pytaniem, czy w takim przypadku ma możliwość odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym został wykazany należny VAT, nawet jeśli dokonała ona korekty deklaracji po upływie ustawowego terminu trzech miesięcy określonego w art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) Ustawy o VAT. Spółka we wniosku udzieliła odpowiedzi twierdzącej, wskazując, że ww. przepis ustanawia dodatkowy wymóg w stosunku do warunków, którym podlega prawo do odliczenia ustanowione w Dyrektywie VAT2 i jest sprzeczny z zasadami neutralności podatkowej i proporcjonalności.

Organ interpretacyjny uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe, w związku z tym Spółka wniosła do WSA w Gliwicach skargę o uchylenie tej interpretacji indywidualnej. W toku rozpatrywania sprawy powstały wątpliwości co do zgodności przywoływanego przepisu z prawem unijnym, dlatego sąd zdecydował się na skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE.

Trybunał opowiedział się za stanowiskiem Podatnika, zgodnie z którym polskie przepisy podatkowe są niezgodne z art. 167 i 178 Dyrektywy VAT, w przypadku, gdy rozliczenie VAT należnego i naliczonego związanego z WNT nie nastąpi w jednym okresie rozliczeniowym, bez względu na okoliczności danej sprawy. W wyroku wskazano, że państwa członkowskie nie są uprawnione do żądania zapłaty odsetek od VAT z tytułu WNT.

Poprzedni artykułZostawcie nas w spokoju, uzdrawiacze
Następny artykułDziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów