Europejski rynek powinien być dostępny dla wszystkich MŚP. Szczególnie te mniejsze wymagają wsparcia np. poprzez regionalnych koordynatorów. Niezbędna jest konsolidacja wsparcia, tworzenie struktury one-stop-shop, która umożliwi zebranie kluczowych informacji i zakresu pomocy względem MŚP – przekonywał w Brukseli Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku oraz koordynatora Grupy EA (Przymierze Europejskie) w Komisji Polityki Gospodarczej (ECON).

Sektor MŚP to dynamiczna i niejednorodna grupa, która różni się pod wieloma aspektami, co musi zostać uwzględnione w trakcie prac nad nowymi programami. Komitet Regionów staje się ważnym ogniwem łączącym instytucje zlokalizowane w Brukseli z władzami lokalnego i regionalnego szczebla w całej UE, co umożliwia lepsze poznanie i zrozumienie problemów i potrzeb MŚP.

Truskolaski zwrócił uwagę na to, iż europejska gospodarka opiera się na MŚP oraz na aktywności i kreatywności obywateli. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99 proc. przedsiębiorstw funkcjonujących w UE. W 2016 r. zatrudniały 93 mln osób, co stanowi 67 proc. ogółu zatrudnionych w UE  i odpowiadały za 57 proc. PKB w sektorze przedsiębiorstw. Większość z nich (93 proc. MŚP) zatrudnia do 10 pracowników.

– Dostrzegając specyficzne uwarunkowania MŚP, starałem się przedstawić w opinii kluczowe obecnie kwestie związane z dalszym rozwojem Unii Europejskiej oraz wyzwaniami stojącymi przed europejskim przemysłem. Doceniłem dotychczasową aktywność europejskich instytucji, w tym Komisji Europejskiej. Stworzenie szeregu programów i regulacji ułatwiających funkcjonowanie MŚP, takich jak np.: Small Business Act (SBA), Horyzont 2020, COSME oceniam bardzo pozytywnie. Przedsiębiorstwa doceniają wsparcie na początkowym poziomie. To warto utrzymać i dalej dopracowywać. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa wciąż potrzebują wsparcia UE by być konkurencyjnymi na globalnym rynku a start-upy więcej możliwości przekształcania się w scale-upy – mówił Truskolaski w Brukseli. – Nowa europejska strategia dla MŚP powinna za sobą nieść więcej funduszy, wsparcia zdolności administracyjnej programów oraz szerszej współpracy z władzami lokalnymi  – podkreślał.

Zaznaczył też, że aktualnie w części krajów członkowskich następuje spowolnienie wzrostu wydajności pracy i efektywności produkcji. Słabnie dynamika handlu i inwestycji. Nadal występują istotne nierówności międzyregionalne gdzie MŚP, ze względu na elastyczność i wszechstronność mogą stać się gwarancją wzrostu.

– Zróżnicowanie MŚP jest na tyle duże, że przyszłe programowanie, finansowanie ich rozwoju środkami europejskimi, musi być elastyczne. Stąd w opinii postulat względem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego o działania na rzecz ujednolicania przepisów, a także formułowania nowych narzędzi wsparcia, które będą mogły pełnić więcej ról i być bardziej dostępne dla zróżnicowanych MSP. Europejski rynek powinien być dostępny dla wszystkich MŚP. Szczególnie te mniejsze wymagają wsparcia np. poprzez regionalnych koordynatorów (SME Envoys Network). Niezbędna jest konsolidacja wsparcia, tworzenie struktury one-stop-shop, która umożliwi zebranie kluczowych informacji i zakresu pomocy względem MŚP. Najważniejsze jest słuchanie obywateli i realizacja rozwiązań, które sami sugerują. Stąd moje pełne poparcie dla inicjatyw typu REFIT i platform gwarantujących kontakt z zainteresowanymi stronami, pozwalającymi na gromadzenie i opracowywanie rozwiązań – tzw. cyfrowych konsultacji społecznych – mówił Truskolaski.

W swojej wypowiedzi koordynator EA podkreślił jego pełne poparcie dla działań na rzecz wsparcia start-upów i umożliwienia im przekształcenia się w scale-upy, które będą motorami rozwoju wysokich technologii w regionach macierzystych. – Tutaj, oprócz działań na poziomie europejskim, należy oczekiwać bezpośredniego zainteresowania i zaangżowania władz lokalnych i regionalnych. Tylko bezpośrednie działania, umiejętność planowania przestrzennego i strategicznego, przy wysokiej stabilności władz, a także współpracy między poszczególnymi jej jednostkami, pozwalają na stworzenie odpowiedniego środowiska do wzrostu przedsiębiorstw innowacyjnych – podkreślał.

Kolejnym ważnym etapem, który poruszył w opinii jest ułatwienie ekspansji zagranicznej i rozwoju w ramach łańcuchów tworzenia wartości. – Dzisiejsza przewaga Chin w wielu obszarach bierze się właśnie ze świadomości znaczenia uczestnictwa w międzynarodowych łańcuchach tworzenia wartości. Możliwość wpływania na kształt globalnych procesów produkcyjnych pozwala na kształtowanie wartości jak również zapewnia dostęp do procesów uczenia się. Takie podejście względem europejskiego sektora MŚP pozwoli stworzyć mechanizmy wsparcia ekspansji zagranicznej, co stanie się gwarancją absorpcji i dyfuzji wewnętrznej procesów, rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach UE – mówił Truskolaski.

Zaznaczył też, że należy zwrócić uwagę, że o ile duże przedsiębiorstwa, korporacje są w stanie dopasować się do globalnych trendów i wyzwań takich jak m.in. rosnąca globalna konkurencja, powstawanie nowych modeli biznesowych, cyfryzacja i wdrażanie nowych technologii zarówno w przemyśle, jak i usługach, rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki dzielenia się, a także utrzymanie zrównoważonego rozwoju, to MŚP nie mają zaplecza finansowego, kapitału ludzkiego i know-how niezbędnego do dostosowania.

– Tutaj rola nas wszystkich i również tego spotkania, które może pomóc nam odpowiedzieć na te ważne pytanie: co możemy zrobić, by ułatwić funkcjonowanie MŚP w tej nowej rzeczywistości – mówił prezydent Białegostoku.

Komitet Regionów został powołany Traktem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii Europejskiej w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Misją 350 członków Komitetu Regionów jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Do Grupy EA należą członkowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, Belgii, Irlandii, Rumunii.

Poprzedni artykułDecyzja w sprawie 30-krotności składki ZUS zapadnie dokładnie po wyborach
Następny artykułB. MORZYCKI i A. OLKOWSKI: Z polskiego piwa powinniśmy być dumni!