W wyniku kontroli CBA w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa trafiło do prokuratury.

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę w zakresie podejmowania i realizacji decyzji dotyczących zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Szczegółowo weryfikowano inwestycję na rozbudowę węzła Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPA relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Postępowanie obejmowało lata 2012-2016.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ujawniono szereg nieprawidłowości, w tym wprowadzone zmiany do umowy głównej oraz bezpodstawne zawarcie części umów dodatkowych, co mogło spowodować wystąpienie znacznej szkody na majątku zamawiającego.

Ustalenia poczynione w wyniku kontroli dały podstawy do stwierdzenia istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 Kodeksu karnego, tj. działania na szkodę Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Z kolei funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Katowicach zakończyli postępowanie kontrolne w JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu. Kontrola obejmowała sprawdzenie podejmowania i realizacji decyzji w zakresie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A. Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin”.

W toku postępowania ujawniono nieprawidłowości dotyczące trybu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych o wartości 289 mln zł. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy czynności zakończyło wystąpienie pokontrolne skierowane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucji udzielającej finansowania i nadzorującej realizację tej inwestycji.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Poprzedni artykułCo w budżetach samorządów piszczy?
Następny artykułZanim usłyszymy wesołego oberka