Najwięksi podatnicy CIT będą musieli składać sprawozdania o tym, gdzie i jakie podatki dochodowe płacą. Takie zmiany wprowadzić ma nowelizacja ustawy o rachunkowości, projekt której został skierowany do konsultacji.

estoński cit firmy komandytowe - grafika wpisu
Edar/Pixabay

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, którego celem jest wdrożenie unijnej dyrektywy 2021/2101. Nakłada ona na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe (jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne, o odpowiednio skonsolidowanych przychodach – dla jednostek dominujących najwyższego szczebla i przychodach dla jednostek samodzielnych – przekraczających w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro) z siedzibą w UE, jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza UE prowadzące działalność gospodarczą w UE za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej, obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje („sprawozdanie o podatku dochodowym”).

Takie sprawozdania będą sporządzać krajowe jednostki dominujące najwyższego szczebla i jednostki samodzielne (mające formę spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, a także takich spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi udziałowcami ponoszącymi ograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub spółki komandytowo-akcyjne bądź spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), których skonsolidowane przychody dla jednostek dominujących najwyższego szczebla i przychody dla jednostek samodzielnych, w dwóch ostatnich latach obrotowych, dla każdego z tych lat, przekroczą kwotę 3,5 mld zł.
Sprawozdanie będzie sporządzane na dzień bilansowy i w odniesieniu do późniejszego z dwóch lat obrotowych. Kwota 3,5 mld zł została ustalona poprzez przeliczenie 750 mln euro na walutę polską przy zastosowaniu oficjalnego kursu z 21 grudnia 2021 r. i zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

Przez jednostkę dominującą najwyższego szczebla rozumie się jednostki dominujące, które sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące największą możliwą liczbę jednostek powiązanych z grupy kapitałowej. Przez jednostki samodzielne rozumiane będą jednostki, które nie są częścią grupy kapitałowej. Jurysdykcja podatkowa oznaczała zaś będzie jurysdykcję państwa lub terytorium.

W nowelizacji określono szczegółowy zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu o podatku dochodowym sporządzanym na dzień bilansowy, w odniesieniu do danego roku obrotowego. Odnoszą się one m.in. do szczegółowego opisu jednostki (w tym liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty), przychodów (w tym przychodów z podmiotami powiązanymi), kwoty zysku lub straty przed opodatkowaniem, kwoty podatku dochodowego, który stanowi bieżące obciążenie podatkowe, podatku dochodowego zapłaconego w danej jurysdykcji podatkowej, a także kwoty niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego, która obejmuje kwotę zysku z ubiegłych lat obrotowych i kwotę zysku danego roku obrotowego, co do którego nie podjęto jeszcze decyzji o podziale. W przypadku oddziałów niepodzielony zysk z lat ubiegłych oznacza niepodzielony zysk z lat ubiegłych jednostki, która utworzyła dany oddział.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego, za który sporządzono sprawozdanie o podatku dochodowym, będzie ono musiało zostać złożone do Krajowego Rejestru Sądowego (publikacja), przy czym wraz ze sprawozdaniem złożone będą musiały być także: odmowa podpisu tego sprawozdania oraz oświadczenie, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmowa złożenia takiego oświadczenia, jeżeli zostały one sporządzone. W tym samym terminie sprawozdanie musi być zamieszczone na stronie internetowej jednostki (udostępnienie) i być tam dostępne przez okres co najmniej 5 lat.

Jednostki będą miały obowiązek sporządzić sprawozdanie o podatku dochodowym po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r. Sprawozdania o podatku dochodowym ma dotyczyć roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie finansowe podlegające badaniu. Zatem biegły rewident będzie musiał po raz pierwszy wypowiedzieć się, czy jednostka miała obowiązek złożyć do KRS sprawozdanie o podatku dochodowym i czy faktycznie dochowała tego obowiązku przy okazji badania sprawozdania finansowego za 2026 r.

Poprzedni artykułJest powód do wojny
Następny artykułRodzicielstwo ma wpływ na karierę zawodową