Przyspieszona płatność podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), która jest ważnym elementem tzw. pakietu paliwowego, została uznana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) za sprzeczną z prawem unijnym. Wyrok pozwoli teraz podatnikom na podważanie 5-dniowego terminu na zapłatę podatku z tytułu WNT paliw.

Pakiet paliwowy wprowadzono w 2016 r. To jedno ze sztandarowych przedsięwzięć podatkowych ostatnich lat. Jednym z ważnych elementów pakietu jest obowiązek przyspieszonego płacenia VAT z tytułu WNT paliw. Zgodnie jednak z wyrokiem TSUE z 9 września 2021 r., obowiązek ten jest sprzeczny z unijnymi regulacjami. Jak wskazano w uzasadnieniu, termin płatności nie może wyprzedzać daty wymagalności podatku.

„Podatek VAT staje się wymagalny z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Oceniane przepisy prawa krajowego wyznaczają termin zapłaty podatku niezależnie od tego, kiedy została wystawiona faktura lub czy upłynął 15. dzień miesiąca następującego po nabyciu. To uzasadnia, zdaniem TSUE, uznanie tych przepisów za niezgodne z prawem UE” – tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Wrześniowy wyrok TSUE może mieć bezpośrednie konsekwencje dla podatników, bo możliwe jest teraz podważanie 5-dniowego terminu na zapłatę podatku z tytułu WNT paliw. W praktyce np. podatnik, który musiał płacić odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia podatku, może wskazać, że odsetki te były nienależne.

„Jeżeli przedsiębiorca został obciążony podatkiem VAT na podstawie ostatecznej decyzji wydanej w oparciu o zakwestionowane przepisy, to może ubiegać się o wznowienie postępowania, na wniosek złożony w terminie 30 dni od dnia publikacji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym UE. Wyrok ten może również stanowić argument w ubieganiu się o odszkodowanie dla tych podatników, którzy na skutek zastosowania przez organy podatkowe zakwestionowanych przepisów zostali obciążeni podatkiem VAT i w konsekwencji jego niezapłacenia zostali pozbawieni uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie wyrobów akcyzowych (np. cofnięto im zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego)” – wskazują eksperci Grant Thornton.

Poprzedni artykułIle wyniesie ryczałtowa opłata mocowa w 2022 roku?
Następny artykułKrajowy Plan Odbudowy ugrzązł w Brukseli