Organizacje pożytku publicznego od tegorocznego rozliczenia (za 2022 rok) mogą liczyć na wsparcie w wysokości 1,5 proc. podatku. Dotychczas był to 1 proc.

ArturLuczka/Pixabay

Możliwość przekazywania części swojego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) nie jest niczym nowym w polskiej rzeczywistości podatkowej. Nowością jest procent tego wsparcia. Dotychczas bowiem podatnicy mogli przekazać maksymalnie 1 proc. swojego podatku. Od rozliczenia za ubiegły rok (2022) będzie to o 0,5 proc. więcej.

Niezbędna deklaracja podatnika

Aby wsparcie do wybranej organizacji pozarządowej trafiło kluczowe jest wyrażenie takiej woli przez podatnika. Przeznaczona jest do tego dedykowana część deklaracji PIT. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podatnik poda numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chce przekazać. I tu ważny jest wspomniany limit, gdyż kwota ta nie może przekraczać 1,5 proc. podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jeśli podatnik przekazujący 1,5 proc. PIT chciałby, aby jego wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, może go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym.

Ważna jest jeszcze jedna informacja w tym zakresie, dotycząca wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych przez urząd skarbowy w usłudze Twój e-PIT. W przygotowanym dla podatnika zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której podatnik przekazał 1 proc. swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5 proc. podatku należnego, co warto sprawdzić). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły został wskazany cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla przez urząd zeznaniu. Oczywiście jeśli podatnik w tym roku chciałby przekazać pieniądze do innej organizacji lub chce wskazać inny cel szczegółowy może zmienić dane dotyczące wybranej OPP.

Ważne: W zeznaniu za rok 2022 kwota 1,5 proc. podatku należnego jest wyliczana na podstawie bieżącego rozliczenia. Urząd skarbowy wypełniając wstępną deklarację nie kopiuje kwoty z poprzedniego rozliczenia, a oblicza ją na bazie nowych danych.

Wybór OPP

Jak już wspomniano informacje o wsparciu OPP 1,5-proc. PIT podatnik deklaruje w swoim zeznaniu rocznym lub jego korekcie. Aby pieniądze trafiły do potrzebujących, wyboru OPP trzeba dokonać z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku. Wykaz tworzony jest na 30 listopada danego roku podatkowego, natomiast publikowany do 15 grudnia. Jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz zasady jego prowadzenia uregulowane zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wykaz OPP prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Wykaz OPP dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Przekazanie pieniędzy przez urząd

Naczelnik urzędu skarbowego (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania) na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania lub w oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5 proc. podatku należnego wynikającego:
– z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
– z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego – po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Ważne jest także to, że warunkiem przekazania kwoty 1,5 proc. jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Jeśli więc podatnik posiada zaległości podatkowe i nie spłaci ich we wskazanym terminie, a w deklaracji wskaże OPP i przekazanie jej 1,5 proc. PIT, organizacja tych pieniędzy – niestety – nie otrzyma.

Poprzedni artykułWzrosła liczba firm podnoszących ceny
Następny artykułRząd przeznaczy miliard złotych na zieloną energię dla wsi