Jest obwieszczenie ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. Od 1 stycznia 2023 r. wszystkie stawki maksymalne będą wyższe niż dziś. To efekt wysokiej inflacji.

Raten-Kauf/Pixabay

Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów opublikowanym 1 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim pod poz. 731 maksymalne stawki wszystkich podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, w przyszłym roku wzrosną. W niektórych przypadkach wzrost wyniesie kilka groszy lub kilka złotych, ale przy części opłat podwyżka sięgnie nawet kilkunastu złotych. To oznacza, że przedsiębiorcy – zwłaszcza ci, którzy mają fabryki, hale produkcyjne czy magazyny – muszą liczyć się ze znacznymi podwyżkami podatku płaconego od nieruchomości. Przy dużych obiektach nieruchomościowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podwyżka o kilka złotych na każdym metrze kwadratowym będzie z pewnością odczuwalnym ciężarem dla biznesowego budżetu.

Czy jest jakaś możliwość, która taki ciężar pozwoli zniwelować? Teoretycznie jest. Ratunkiem w tej sytuacji mogą być bowiem decyzje gmin w tym zakresie. Gminy mają bowiem możliwość podjęcia stosownych uchwał o wprowadzeniu niższych stawek podatków i opłat lokalnych na swoim terenie. Stawki ustalane przez ministra finansów są tymi maksymalnymi na dany rok. Powstaje jednak pytanie czy samorządy będą chciały tego typu uchwały podejmować, skoro wydatki gmin też rosną i to znacząco. Niższe stawki podatków i opłat lokalnych to przecież automatycznie niższe wpływy do kasy samorządu.

Podatek od nieruchomości

Przeliczyliśmy, o ile wzrosną stawki maksymalne podatku od nieruchomości na podstawie opublikowanego obwieszczenia. Zgodnie z ministerialnym obwieszczeniem, od 1 stycznia 2023 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości będzie wynosić:
od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł (obecnie 1,03 zł) od 1m2 powierzchni. Wzrost o 0,13 gr,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł (obecnie 5,17 zł) od 1 ha powierzchni. Wzrost o 0,62 gr,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł (obecnie 0,54 zł) od 1 m2 powierzchni. Wzrost o 0,07 gr,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł (obecnie 3,40 zł) od 1 m2 powierzchni. Wzrost o 0,41 gr,

od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,00 zł (obecnie 0,89 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej. Wzrost o 0,11 gr,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł (obecnie 25,74 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej. Wzrost o 3,04 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł (obecnie 12,04 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej. Wzrost o 1,43 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł (obecnie 5,25 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej. Wzrost o 0,62 gr,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł (obecnie 8,68 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej. Wzrost o 1,03 zł.

Załóżmy teraz, że firma posiada magazyn o powierzchni 10 000 m2 i przyjmijmy w uproszczeniu, że od takiej powierzchni płaci podatek od nieruchomości (w praktyce część powierzchni może zostać wyłączona z opodatkowania tym podatkiem, ale w tym celu trzeba przeprowadzić dokładne pomiary, które pozwolą określić, które części z opodatkowania – na podstawie przepisów – mogą być wyłączone). Dziś od tych 10 000 m2 przedsiębiorstwo płaci 257 400 zł podatku od nieruchomości. Od przyszłego roku będzie to już 287 800 zł. To oznacza wzrost obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 30 400 zł.

Podatek od środków transportowych

Warto także dodać, że podwyżki obejmą również inne opłaty lokalne. Przykładowo firmy transportowe także muszą się liczyć z podwyżką podatku – w tym przypadku od środków transportowych. Od 2023 r. stawki maksymalne podatku od środków transportowych wyniosą:
od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t i poniżej 12 t, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 1020,16 zł (obecnie 912,48 zł). Wzrost o 107,68 zł,
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 1701,84 zł (obecnie 1522,21 zł). Wzrost o 179,63 zł,
c) powyżej 9 t − 2042,19 zł (obecnie 1826,64 zł). Wzrost o 215,55 zł,

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t3897,01 zł (obecnie 3485,69 zł). Wzrost o 411,32 zł.
Gdy auto ciężarowe ma naczepy lub przyczepy, również i tu trzeba liczyć się z podwyżką stawek maksymalnych podatku.

Poprzedni artykułCo czeka polski biznes kosmiczny?
Następny artykułPrezes NBP chwali złotego – to tarcza, która chroni gospodarkę