fbpx
niedziela, 14 lipca, 2024
Strona głównaFinanseKNF zmniejszyła kary nałożone na GetBack

KNF zmniejszyła kary nałożone na GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła swoje decyzje z marca 2021 r., w ramach których nałożyła na spółkę GetBack (obecnie Capitea) łącznie 1 mln zł kar i nałożyła nowe, niższe.

„Komisja przeanalizowała wniosek Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na podstawie nowych dokumentów dostarczonych Komisji przy rozstrzyganiu sprawy w II instancji oraz po ponownej weryfikacji zgromadzonego materiału dowodowego, Komisja uchyliła decyzję wydaną w I instancji w zakresie nałożonych kar pieniężnych i wydała decyzję ostateczną nakładającą niższe kary pieniężne za stwierdzone naruszenia” – napisano w opublikowanym we wtorek komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodano w nim, że mimo uchylenia zaskarżonej części decyzji KNF nadal ocenia wagę naruszeń i ich znaczenie dla rynku kapitałowego jako rażące. Według nadzoru spółka GetBack – obecnie Capitea –przez nienależyte wypełnienie obowiązków informacyjnych lub brak ich wypełnienia pozbawiła inwestorów informacji o swojej faktycznej sytuacji, „w tym o poziomie i strukturze zobowiązań spółki wynikających z emisji obligacji oraz sytuacji płynnościowej spółki”.

W marcu 2021 r. KNF nałożyła na GetBack – obecnie Capitea – karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł za „nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych o istotnych warunkach emisji obligacji”, karę w wysokości 200 tys. zł za „niewykonanie obowiązku informacyjnego polegającego na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej spółki oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln euro” oraz karę w wysokości 200 tys. zł za niewykonanie obowiązków informacyjnych „polegających na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez spółkę”.

Te decyzje zostały przez KNF uchylone 9 grudnia; jednocześnie nadzór wydał nowe decyzje. W ich ramach na Capitea (czyli dawny GetBack) została nałożona kara w wysokości 560 tys. zł „za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących informacji poufnych o istotnych warunkach emisji obligacji”, kara w wysokości 195 tys. zł za niewykonanie obowiązku informacyjnego polegającego „na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy kapitałowej spółki oraz o utracie depozytu w wysokości 6,1 mln euro” oraz karę wysokości 198 tys. zł za niewykonanie obowiązków informacyjnych „polegających na braku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących niewywiązania się w 2018 r. ze zobowiązań wynikających z emisji obligacji przez spółkę”.

Jak wskazano w komunikacie KNF, przesłankami do zmniejszenia kar nałożonych na Capitea były: nieznaczne zmniejszenie liczby przypadków nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych w zakresie przekazania informacji o istotnych warunkach emisji obligacji; nieznaczne skrócenie okresu, przez który inwestorzy nie wiedzieli o braku wywiązania się przez podmiot z grupy kapitałowej spółki z umowy nabycia wierzytelności na rynku hiszpańskim i utracie depozytu; nieznacznie zmniejszenie liczby przypadków braku przekazania informacji poufnych o niewywiązaniu się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji.

„Maksymalna kara pieniężna, jaka może zostać nałożona za każde z wymienionych naruszeń, wynosi 10 mln 364 tys. zł. Kary nałożone na Spółkę są znacznie niższe od maksymalnych z uwagi na interes wierzycieli oraz realizację przez Spółkę zawartego z nimi układu” – podano w komunikacie nadzoru.

INNE Z TEJ KATEGORII

Rosną wynagrodzenia, ale i długi. Na ich spłatę trzeba pracować prawie cztery miesiące

Przeciętna pensja wzrosła o 11,3 proc. w ciągu roku i wynosi 5968 zł netto – wynika z danych GUS za kwiecień 2024 roku. To dobre informacje, ale niestety tracą na optymizmie w zestawieniu z zadłużeniem konsumentów, które również rośnie. Średni dług osoby wpisanej do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynosi obecnie 21 940 zł, a więc o 13,9 proc. więcej niż jeszcze rok temu.
5 MIN CZYTANIA

Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami? Dobra wiadomość dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Konsumencka ochrona przedsiębiorców to temat, który zyskuje na znaczeniu w kontekście zmian legislacyjnych oraz rozwoju praktyk handlowych. Tradycyjnie, ochrona konsumentów dotyczyła jedynie osób fizycznych uczestniczących w obrocie prawnym w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. W ostatnich latach obserwuje się jednak tendencję do rozszerzania przepisów ochronnych również na przedsiębiorców – szczególnie tych niezrzeszonych w ramach rozbudowanych struktur spółkowych, którzy często znajdują się w gorszej pozycji negocjacyjnej w relacjach z większymi i wyspecjalizowanymi podmiotami.
5 MIN CZYTANIA

Ceny nadal rosną, chociaż wolniej niż rok temu. Sprawdź, co znajduje się w czołówce drożyzny

Dynamika jednocyfrowego wzrostu cen hamuje kolejny miesiąc z rzędu. W marcu codzienne zakupy w sklepach zdrożały o 2,1 proc. rdr. Tym razem na 17 analizowanych kategorii już tylko jedna zaliczyła dwucyfrową podwyżkę. Poza tym 7 grup towarów wykazało jednocyfrowy wzrost i aż 9 segmentów było na minusie.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Rosną wynagrodzenia, ale i długi. Na ich spłatę trzeba pracować prawie cztery miesiące

Przeciętna pensja wzrosła o 11,3 proc. w ciągu roku i wynosi 5968 zł netto – wynika z danych GUS za kwiecień 2024 roku. To dobre informacje, ale niestety tracą na optymizmie w zestawieniu z zadłużeniem konsumentów, które również rośnie. Średni dług osoby wpisanej do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynosi obecnie 21 940 zł, a więc o 13,9 proc. więcej niż jeszcze rok temu.
5 MIN CZYTANIA

Spada liczba wniosków o areszt tymczasowy

Nadużywanie tymczasowego aresztowania to w Polsce stary problem, a ostatnie lata były pod tym względem szczególnie złe. Jednak – jak podaje serwis prawo.pl – od początku tego roku trend wyraźnie się zmienia. Liczba wniosków o zastosowanie tego najbardziej uciążliwego środka zapobiegawczego spadła o ok. 30 proc.
2 MIN CZYTANIA

Kim jest nowy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Premier Donald Tusk powołał na stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Agnieszkę Majewską, dotychczasową pełnomocnik terenową rzecznika MŚP w Gdańsku.
2 MIN CZYTANIA