Komisja Europejska przyjęła pakiet legislacyjny zmian unijnych przepisów ubezpieczeniowych (m.in. dyrektywy Wypłacalność II), zakładający umożliwienie zakładom ubezpieczeń długoterminowych inwestycji w odbudowę Europy po pandemii COVID-19.

czarna księga barier mr - grafika wpisu

„Przyjęty dzisiaj pakiet ma na celu uodpornienie sektora ubezpieczeń i reasekuracji (tj. ubezpieczeń dla zakładów ubezpieczeń), aby mógł on przetrwać przyszłe kryzysy i lepiej chronić ubezpieczających. Zostaną ponadto wprowadzone uproszczone przepisy o bardziej proporcjonalnym charakterze dotyczące niektórych mniejszych zakładów ubezpieczeń” – czytamy w komunikacie.

W skład przyjętego dziś pakietu wchodzą następujące elementy:

  • wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany dyrektywy Wypłacalność II (dyrektywa 2009/138/WE);
  • komunikat w sprawie przeglądu dyrektywy Wypłacalność II;
  • wniosek ustawodawczy dotyczący nowej dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli.

Celem przyjętego dzisiaj pakietu legislacyjnego jest zwiększenie wkładu europejskich ubezpieczycieli w finansowanie odbudowy, postęp na drodze do unii rynków kapitałowych i skierowanie funduszy na Europejski Zielony Ład.

Komisja szacuje, że w perspektywie krótkoterminowej planowane zmiany mogłyby doprowadzić do udostępnienia w UE kapitału w wysokości sięgającej szacunkowo 90 mld euro.

„Ten istotny zastrzyk kapitału pomoże ubezpieczycielom i reasekuratorom zwiększyć ich wkład w charakterze inwestorów prywatnych w odbudowę Europy po pandemii COVID-19” – czytamy dalej w materiale.

Zmiany w dyrektywie Wypłacalność II zostaną na późniejszym etapie uzupełnione aktami delegowanymi.

Przedstawione dzisiaj zmiany zakładają:

  • Lepszą ochronę konsumentów i stabilne funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń, nawet w trudnej sytuacji gospodarczej.
  • Lepsze informowanie konsumentów („ubezpieczających”) o sytuacji finansowej swojego ubezpieczyciela.
  • Lepszą ochronę konsumentów przy zakupie produktów ubezpieczeniowych w innych państwach członkowskich dzięki lepszej współpracy między organami nadzoru.
  • Zachęcanie ubezpieczycieli do większych inwestycji w długoterminowy kapitał dla gospodarki.
  • Uwzględnianie w ocenie kondycji finansowej ubezpieczycieli pewnych rodzajów ryzyka, w tym tych związanych z klimatem, i mniejsza podatność na wpływ krótkotrwałych wahań rynkowych.
  • Lepsza kontrola całego sektora, aby uniknąć wystawiania jego stabilności na zagrożenia.

Celem proponowanej nowej dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli jest z kolei zapewnienie lepszego przygotowania ubezpieczycieli i odpowiednich organów w UE na przypadki wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Dyrektywa ta wprowadzi nową usystematyzowaną procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, która będzie lepiej chronić zarówno ubezpieczających, jak i gospodarkę realną, system finansowy, a w ostatecznym rozrachunku – podatników. Organy krajowe będą dysponować lepszymi narzędziami na wypadek niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, podano.

Dzięki ustanowieniu kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odpowiednie podmioty sprawujące nadzór i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będą mogły podejmować na czas skoordynowane i zdecydowane działania, wyjaśniono.

Przedstawione dzisiaj wnioski opierają się w dużej mierze na opinii technicznej przedłożonej przez EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych).

Nad pakietem legislacyjnym będą teraz debatować Parlament Europejski i Rada.

KE zaznaczyła, że ogólnie sytuacja finansowa ubezpieczycieli nie została znacząco naruszona przez kryzys COVID-19 i pomimo wyzwań operacyjnych nie zaobserwowano większych zakłóceń w sektorze. Sektor pozostał dobrze skapitalizowany ze średnim współczynnikiem wypłacalności na poziomie 235 proc. na koniec 2020 r. według danych Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Choć wskaźnik ten jest o 7 pkt. proc. niższy niż na koniec 2019 r., pozostaje znacznie powyżej regulacyjnego minimum 100 proc.

Źródło: ISBnews

Poprzedni artykułCzy policja naprawdę powinna zajmować się sprawami zdrowia publicznego?
Następny artykułNajwyższy czas rozbić jednostronne narracje o Unii Europejskiej w uczciwej debacie