Przygotowany przez posłów Lewicy projekt ustawy, w którym zaproponowano zwiększenie ochrony działaczy związków zawodowych przed zwolnieniami z pracy, trafił do Sejmu.

W projekcie posłowie Lewicy proponują wprowadzenie możliwości nałożenia przez sąd na pracodawcę obowiązku zatrudnienia związkowca zwolnionego bez zgody zarządu organizacji związkowej oraz instytucji odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie stosunku pracy.

Ponadto sąd mógłby zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudniania danego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Takie żądanie ze strony pracownika byłoby rozpatrywane na posiedzeniu jawnym i w terminie do 4 tygodni.

Co więcej, w projekcie zaproponowano przepis, zgodnie z którym gdy pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedział pracownikowi albo z którym rozwiązał stosunek prawny, sąd, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, przywracając pracownika do pracy na poprzednich warunkach lub orzekając o odszkodowaniu, w wyroku nakłada na pracodawcę obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Świadczenie to miałoby wynieść od 48 do 96 miesięcznych wynagrodzeń pracownika liczonych jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

„Zaproponowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca możliwość nałożenia przez sąd na pracodawcę obowiązku zatrudnienia pracownika, o którym mowa w art. 32 ustawy o związkach zawodowych oraz przewidująca instytucję odszkodowania za bezprawne wypowiedzenie stosunku pracy zapewni zatem realną i skuteczną ochronę pracowników związkowych przed bezprawnymi działaniami pracodawców oraz wypełni funkcjonującą od lat w tym zakresie lukę prawną” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Poprzedni artykułPiekarze apelują do rządu
Następny artykułZ czego utrzymują się stacje benzynowe?