Przedsiębiorcy dostali więcej czasów na dopełnienie części swoich obowiązków. Dotyczy to m.in. rozliczenia CIT za 2021 rok, przygotowania sprawozdań finansowych i złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe.

Fot. Pexels

Decyzje Ministerstwa Finansów w zakresie przedłużania terminów na dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów były rozłożone w czasie i pierwsze zapowiedzi takich pomysłów pojawiły się w lutym. Finalizacja większości z nich nastąpiła w marcu. Aby uporządkować wiedzę w tym zakresie zebraliśmy wszystkie nowe terminy i ułożyliśmy je chronologicznie, zaczynając od tych opublikowanych w Dzienniku Ustaw najwcześniej.

Sprawozdawczość finansowa – 1 lub 3 miesiące więcej czasu

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Ukazało się ono w Dzienniku Ustaw 9 marca 2022 r. pod poz. 561.

Z jego przepisów wynika, że minister wydłuża przypadające w 2022 r. terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dla:
– jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF –działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
– jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
– podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie cytowanego rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Roczny CIT do końca czerwca

W Dzienniku Ustaw z 18 marca 2022 r. pod poz. 639 zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie weszło w życie 19 marca.

Wydłuża ono terminy przypadające w 2022 r. dotyczące wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na:
– złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB),
– złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
– wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

APA przedłużone z automatu

Przy okazji przedłużenia terminu na rozliczenie CIT za 2021 rok warto wspomnieć o automatycznym wydłużeniu terminu złożenia sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C). Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2200) podatnicy, dla których wydano uprzednie porozumienie cenowe (APA), składają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym, w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Termin na złożenia zeznania CIT został wydłużony do 30 czerwca 2022 r. W związku z tym, termin na złożenie sprawozdania z realizacji APA (formularz APA-C) z mocy prawa uległ takiemu samemu przedłużeniu i nowy termin na dopełnienie tego obowiązku to oczywiście 30 czerwca 2022 r.

Raportowanie podmiotów powiązanych

Skoro jesteśmy przy obowiązkach podmiotów powiązanych warto wspomnieć, że w pierwszym tygodniu kwietnia pojawiły się doniesienia Ministerstwa Finansów i doradców podatkowych, że nastąpi przedłużenie terminów związanych z dokumentacją cen transferowych. Z zapowiedzi wynika, że przedłużone mają być terminy złożenia oświadczeń i przygotowania dokumentacji cen transferowych:
– do 30 września 2022 r. – gdy termin upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
– o 3 miesiące – gdy termin upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W przypadku przedłużenia terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji (local file) termin na przygotowanie grupowej dokumentacji (master file) przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Propozycja zmiany terminów raportowania za 2021 r. ma się znaleźć w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która czeka na skierowanie do Sejmu (w momencie pisania artykułu stosownej propozycji jeszcze nie było w projekcie ustawy).

Spółki nieruchomościowe dostały więcej czasu

I ostatni ważny termin, o którym trzeba wspomnieć to przedłużenie momentu na złożenie informacji przez spółki nieruchomościowe. Tu podstawą jest rozporządzenie ministra finansów z 29 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 marca pod poz. 709, które weszło w życie 31 marca.

Minister finansów tym rozporządzeniem przedłużył terminy składania informacji, o których mowa:
– w art. 45 ust. 3f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– w art. 27 ust. 1e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozporządzenie przedłużyło do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy albo obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także przez podatników PIT i podatników CIT posiadających prawa do tych spółek nieruchomościowych, którzy na podstawie ww. przepisów ustawy PIT i ustawy CIT są obowiązani przekazywać takie informacje.

Poprzedni artykułJak Putin kupił sobie „ekologów”
Następny artykułPo co nam przedsiębiorcy? Co motywuje ich do działania?