Rząd przyjął projekt noweli Kodeksu cywilnego dotyczący dziedziczenia.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego wprowadzi zmiany w zakresie prawa spadkowego dla lepszego zabezpieczenia interesów spadkobierców. Chodzi przede wszystkim o osoby małoletnie i całkowicie ubezwłasnowolnione, którym ułatwione zostanie złożenie oświadczenia dotyczącego przyjęcia lub odrzucenia spadku w przepisanym terminie. Uproszczenia będą też dotyczyć ich opiekunów.

W wyniku zmian, od dziedziczenia wyłączeni zostaną dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli tzw. cioteczne lub stryjeczne wnuki i dalsze pokolenia. W projekcie proponuje się zmianę zasady dziedziczenia w tzw. trzeciej grupie spadkowej w przypadku, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. W takiej sytuacji udział spadkowy przypadający zmarłej osobie ma przypadać jej dzieciom w częściach równych. Jeżeli natomiast dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy ma przypadać w częściach równych ich dzieciom, a jeśli brak jest dzieci i wnuków tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku – pozostałym dziadkom, w częściach równych. W ten sposób rząd chce skrócić czas trwania postępowań i ograniczyć potrzebę poszukiwania przez sąd i wzywania na rozprawę dalszych krewnych spadkodawcy.

Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ma zostać zachowany, jeżeli przed jego upływem osoba uprawniona do spadku złoży w tej sprawie wniosek do sądu.

Poza tym, jeśli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku będzie wymagało zezwolenia sądu, bieg terminu na złożenie oświadczenia ma ulec zawieszeniu na czas trwania postępowania. W projekcie zapisano, że za niegodne dziedziczenia będą mogły zostać uznane osoby, które uporczywie uchylały się od wykonywania wobec spadkodawcy obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem lub innym organem albo inną umową. Nowe przepisy zakładają, że w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, zezwolenia na odrzucenie lub proste przyjęcie spadku będzie udzielał sąd spadku – w miejsce dotychczasowego sądu opiekuńczego.

Zmiany mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

ISBnews

Poprzedni artykułCzy polscy więźniowie pracują?
Następny artykułPodatek cukrowy nie zostanie rozszerzony