Do 31 stycznia 2022 r. największe firmy mają obowiązek przedstawić sprawozdania dotyczących praktyk płatniczych. Wiedza na temat regulowania zobowiązań finansowych obniża ryzyko m.in. MŚP wchodzenia w relacje biznesowe z nierzetelnymi partnerami lub takimi, którzy stosują długie terminy płatności.

Obowiązek przekazywania do ministra właściwego ds. gospodarki sprawozdań na temat praktyk płatniczych nakłada na ok. 3000 największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Dotyczy to podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wielkość przychodu, i firm, których przychód przekracza rocznie 50 mln euro. Podmioty te raz do roku powinny przedstawiać sprawozdanie o wartości należności i zobowiązań z transakcji handlowych w podziale na terminy płatności – do 30, 60, 120 dni i powyżej 120 dni.

Wartość 50 mln euro jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym składane jest sprawozdanie.

Resort rozwoju i technologii zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy oraz obywatele będą mieć wiedzę na temat tego, jak swoje zobowiązania handlowe regulują największe firmy w Polsce. Z kolei duże przedsiębiorstwa będą mogły zaprezentować się jako rzetelni kontrahenci. Według MRiT obniża to ryzyko, w szczególności dla MŚP, wchodzenia w relacje biznesowe z nierzetelnymi partnerami lub takimi, którzy stosują długie terminy płatności.

Sprawozdanie za 2021 r. przedsiębiorcy będą musieli złożyć do 31 stycznia 2022 r. Będzie to można zrobić wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na portalu biznes.gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_125-sprawozdanie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych.

Obowiązek złożenia sprawozdania spoczywa na członku zarządu lub innego organu zarządzającego. W spółce komandytowo-akcyjnej sprawozdanie złoży komplementariusz prowadzący sprawy spółki. Z kolei w przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie odrębnie złoży kierownik każdej z tworzących ją spółek. Osoba, która nie dopilnuje złożenia sprawozdania w terminie, będzie podlegać karze grzywny.

Minister rozwoju i technologii poda do publicznej wiadomości zbiorcze zestawienie złożonych sprawozdań w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.

– W przypadku powzięcia podejrzenia, że sprawozdanie jest nierzetelne lub zawiera nieprawdziwe informacje, poinformuje o tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wskazał wiceminister rozwoju i technologii Marek Niedużak.

PAP

Poprzedni artykułW USA w 2022 r. będzie brakować ponad 200 tys. kierowców
Następny artykułW 2022 roku na program „Mój prąd” rząd ma przeznaczyć 1 mld zł