Pakiet SLIM VAT 2 wprowadził zmiany między innymi w zakresie „ulgi na złe długi”. Od 1 października 2021 r. zmienią się warunki skorzystania z tej ulgi.

Ulga na złe długi polega na tym, że podatnik (usługodawca, sprzedawca) może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku gdy nie udało się uzyskać zapłaty od kontrahenta za wykonaną usługę lub dostawę.

Od 1 października 2021 r. warunkiem skorzystania z ulgi w przypadku transakcji z podatnikiem VAT będzie:

  • uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelność tj. wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze,
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Wydłużono również czas na skorzystanie z „ulgi na złe długi” z 2 do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

Stosownie do wyroku TSUE, uchylony został warunek zgodnie, z którym dłużnik nie może być w dniu dostawy towarów lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej w celu zastosowania ulgi w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji oraz wymóg, że dłużnik musi być czynnym podatnikiem VAT.

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadził także możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi” w przypadku transakcji z konsumentami (osoba fizyczna nie będąca podatnikiem VAT) oraz podatnikami zwolnionymi z VAT (art. 89a ust. 2a ustawy o VAT). W tym przypadku wymagane jest, aby wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona:

  • została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub

  • została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub

  • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Poprzedni artykułJak bardzo skurczył się globalny rynek dóbr luksusowych na skutek pandemii?
Następny artykułZa zboże trzeba płacić jak za… zboże