fbpx
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaKrajOstatni moment na wpłatę na zakładowy fundusz socjalny

Ostatni moment na wpłatę na zakładowy fundusz socjalny

Z końcem miesiąca upływa termin wpłaty II raty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. pracodawcy są zobowiązani do przekazania odpisu na rachunek bankowy ZFŚS do 30 września. W tym roku, z uwagi na odmrożenie odpisów na ZFŚS w lipcu według podstawy z 2021 r., kwota odpisu wzrosła do 1914,34 zł.

Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, wymienieni w tych przepisach pracodawcy zobowiązani są do przekazania w wyznaczonych terminach na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS równowartości odpisu określonego na dany rok. Do takich wpłat zobowiązane są trzy grupy pracodawców: przedsiębiorcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty; przedsiębiorcy, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty (ta grupa pracodawców tworzy jednak fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej); jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, które – co istotne, mają obowiązek utworzenia funduszu bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Z uwagi na powiązanie tego obowiązku u przedsiębiorców z liczbą zatrudnionych należy pamiętać, że oceny, czy taki obowiązek istnieje, czy też nie dokonuje się według stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia danego roku.

Dwa terminy wpłaty i nowa wysokość odpisu

Wpłat na ZFŚS dokonuje się w dwóch ratach. Pierwszą ratę przekazuje się w terminie do 31 maja każdego roku i nie może być ona niższa niż 75 proc. odpisu rocznego. Może być jednak większa. Natomiast pozostałą część odpisu należy przelać na wyodrębnione konto ZFŚS do 30 września, a zatem właśnie mija termin tej wpłaty.

Z uwagi na to, że fundusz taki można też utworzyć w przedsiębiorstwie dobrowolnie, a zatem mimo braku obowiązku jego tworzenia, warto pamiętać, że terminy ustawowy (dla dwóch rat) nie dotyczą funduszy, które utworzono dobrowolnie, a jedynie tych pracodawców, którzy mają ustawowy obowiązek utworzenia funduszu.

Mimo wyznaczenia ścisłych terminów wpłat, pracodawca nie ma obowiązku uiszczenia odsetek od kwot nieprzekazanych w terminie na rachunek bankowy ZFŚS. Równocześnie jednak pracodawca lub osoba będąca w imieniu pracodawcy odpowiedzialna za wykonanie przepisów ustawy o ZFŚS, który nie wykonuje jej przepisów albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy podlega karze grzywny na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń.

Od 1 stycznia 2023 r. przy obliczaniu podstawy naliczania odpisów należało stosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, obowiązujące w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. 4434,58 zł. Do końca 2021 r. stosowana była kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2018 r. w wysokości 4134,02 zł. Zgodnie jednak ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), od 1 lipca 2023 r. odpis na ZFŚS dokonywany jest od podstawy obliczenia, którą stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r., tj. 5104,90 zł.

Wzrost wysokości podstawowego odpisu wpłacanego we wrześniu

Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 proc. W niektórych przypadkach odpisy mają jednak inną wysokość. I tak, wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi: w pierwszym roku nauki 5 proc.; w drugim roku nauki 6 proc.; w trzecim roku 7 proc. Natomiast wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych wynosi 50 proc. Oznacza to, że wysokość odpisu podstawowego wyniosła w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku 1662,97 zł, zaś w okresie od lipca do grudnia – 1914,34 zł. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na rok 2023 pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września 2023 r., uwzględniając dotychczas przekazaną kwotę odpisów i zwiększeń, naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., tj. 4434,58 zł).

Na zakończenie warto przypomnieć, że środkami zakładowego funduszu świadczeń administruje pracodawca, a niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Osobami uprawnionymi do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń są: pracownicy i ich rodziny; emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS.

Warto też pamiętać, że przepisy przyznały związkom zawodowym prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz. Prawa do wniesienia tego roszczenia nie mają jednak pracownicy, gdy w zakładzie pracy nie działa związek zawodowy.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dlaczego „władza” nie lubi przedsiębiorców? [WYWIAD]

Politycy kontra przedsiębiorcy. Dlaczego „władza” nie lubi tych, bez których nie byłoby mowy o gospodarczym rozwoju naszego kraju? Czy w tym starciu przedsiębiorcy stoją na straconej pozycji i jakie mogą być dalsze konsekwencje dociskania śruby najbardziej aktywnym i kreatywnym ludziom w społeczeństwie? O podejściu do ludzi biznesu przez „władzę” rozmawiamy z Krzysztofem Oppenheimem, ekspertem finansowym i znanym Czytelnikom naszego portalu autorem cyklu „Poradnik Oppenheima”.
11 MIN CZYTANIA

Spada liczba wniosków o areszt tymczasowy

Nadużywanie tymczasowego aresztowania to w Polsce stary problem, a ostatnie lata były pod tym względem szczególnie złe. Jednak – jak podaje serwis prawo.pl – od początku tego roku trend wyraźnie się zmienia. Liczba wniosków o zastosowanie tego najbardziej uciążliwego środka zapobiegawczego spadła o ok. 30 proc.
2 MIN CZYTANIA

Kim jest nowy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Premier Donald Tusk powołał na stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Agnieszkę Majewską, dotychczasową pełnomocnik terenową rzecznika MŚP w Gdańsku.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA