fbpx
sobota, 10 czerwca, 2023
Strona głównaPodatkiPaździernik może być początkiem inwentaryzacji

Październik może być początkiem inwentaryzacji

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości inwentaryzacja może się rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym inwentaryzację można rozpocząć nawet z początkiem października. Wszystkie czynności muszą się jednak zakończyć najpóźniej do 15 stycznia następnego roku.

Inwentaryzację aktywów i pasywów przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego – wynika z przepisów. Inwentaryzacja pozwala ustalić rzeczywisty stan składników majątku (aktywów) i źródła ich pochodzenia (pasywów), zidentyfikować różnice inwentaryzacyjne, przyczyny ich powstania oraz ich odpowiednie rozliczenie w księgach rachunkowych.

Metoda do wyboru

W zależności od tego, co dane przedsiębiorstwo musi zinwentaryzować, taką metodę na ten proces musi wybrać. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości inwentaryzację aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych); papierów wartościowych w postaci materialnej; rzeczowych składników aktywów obrotowych; środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, przeprowadza się drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

Jeśli firma posiada aktywa finansowe na rachunkach bankowych lub są one przechowywane przez inne jednostki, w tym papiery wartościowe w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielone pożyczki oraz powierzone kontrahentom własne składniki aktywów, tu należy przeprowadzić proces otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

I w praktyce mogą zdarzyć się jeszcze przypadki, gdy firma posiada środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, grunty oraz prawa zakwalifikowane do nieruchomości, należności sporne i wątpliwe, a w bankach również należności zagrożone, czy należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywa i pasywa nie objęte innymi metodami (spis z natury lub uzgodnienie sald) oraz objęte nimi, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe. Wówczas w ramach inwentaryzacji należy przeprowadzić porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacją wartości tych składników.

Ustawa o rachunkowości określa składniki aktywów i pasywów podlegające inwentaryzacji, terminy i metody jej przeprowadzenia. Jednak dokładny proces inwentaryzacji, w tym daty jej przeprowadzenia i całą procedurę określa kierownik jednostki. Dokument taki powinien zostać ustalony i przyjęty przed rozpoczęciem inwentaryzacji.

Ważne terminy

Aby inwentaryzacja była przeprowadzona prawidłowo przedsiębiorstwo musi pamiętać o ustawowych terminach na poszczególne etapy tego procesu. Zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości inwentaryzacja składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych – powinna się rozpocząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć do 15. dnia stycznia następnego roku. Z kolei ustalenie stanu powinno nastąpić przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Tu trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że rozpoczęcie inwentaryzacji już od początku października (jeśli rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym) dotyczy tylko spisu z natury i potwierdzenia salda. Inwentaryzacja porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników powinna zostać przeprowadzona na ostatni dzień roku obrotowego (przy firmach z tożsamym rokiem obrotowym i kalendarzowym będzie to 31 grudnia).

Istotna rola kierownika

To, że ustawa o rachunkowości zobowiązuje przedsiębiorstwa do przeprowadzenia inwentaryzacji w odpowiednim terminie i w odpowiedni sposób to jedno. Drugim ważnym elementem jest odpowiedzialność za przeprowadzenie całego tego procesu. Ta spoczywa na kierowniku jednostki. Kierownik musi przygotować zarządzenie w sprawie inwentaryzacji oraz instrukcję do jej przeprowadzenia.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Płatnik nie pobiera zaliczek od ekwiwalentu za pracę zdalną

Niezależnie od formy zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane przez pracownika świadczenia nie stanowią jego przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.
4 MIN CZYTANIA

W czerwcu trzeba zatwierdzić sprawozdania finansowe

30 czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Spora cześć jednostek będzie miała później 15 dni na przesłanie go do właściwego rejestru sądowego. Za niezłożenie sprawozdania grożą dotkliwe kary – w skrajnym przypadku nawet rozwiązanie spółki.
4 MIN CZYTANIA

Jak wyglądają polskie podatki na tle UE?

W porównaniu z podatkami w innych państwach Unii polskie podatki są umiarkowane lub niskie, a dzień wolności podatkowej przypada u nas 11 czerwca.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Badanie sprawozdań finansowych oddziału firmy zagranicznej – wyjaśnienie MF

Kierownik jednostki nie jest uprawniony do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, co wynika z przepisów ustawy o Rachunkowości – wyjaśnia resort finansów.
3 MIN CZYTANIA

Lean Manufacturing wyeliminuje marnotrawstwo w firmach [WYWIAD]

Lean Manufacturing to zmiana sposobu myślenia i stylu zarządzania przedsiębiorstwem, to metodyka ciągłego doskonalenia. Decyzja o wejściu na drogę Lean może przynieść firmie wiele korzyści – mówi Jarosław Sobkowiak, prezes BDO Advisory.
5 MIN CZYTANIA

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Zmiany w Ordynacji podatkowej będą największe od lat – zapowiada Ministerstwo Finansów. Na razie propozycje zmian znamy jedynie z wypowiedzi przedstawicieli resortu. Samego projektu jeszcze nie opublikowano.
3 MIN CZYTANIA