Z Piotrem Kalembą – doradcą podatkowym, starszym menedżerem współpracującym z Thedy & Partners rozmawiamy o przepisach podatkowych dotyczących rozliczania inwestycji przeznaczonych pod działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku zakończył budowę magazynu, powinien w 2022 r. zapłacić podatek od nieruchomości. Kiedy możemy mówić o zakończeniu budowy, czy przepisy określają ten moment?

Przepisy nie precyzują wprost, kiedy mamy do czynienia z zakończeniem budowy. Jednak zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, a także orzecznictwem sądów administracyjnych o zakończeniu budowy, co do zasady powinny zadecydować okoliczności faktyczne związane z zakończeniem prac. Z kolei datą zakończenia prac jest data ostatniego wpisu w dzienniku budowy. To właśnie ona oznacza zakończenie prac w danym obiekcie.

W tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, że dniem zakończenia budowy nie jest data pozwolenia na użytkowanie obiektu, a właśnie data zakończenia prac odzwierciedlona w dzienniku budowy. Podatnicy często wiążą otrzymanie pozwolenia na użytkowanie z datą zakończenia budowy, co niestety jest nieprawidłowe. Otrzymanie pozwolenia na użytkowanie jest zakończeniem formalności na gruncie prawa budowlanego, a ono dla celów podatków od nieruchomości nie ma znaczenia.

Załóżmy, że budowa magazynu została zakończona w grudniu 2021 r. Co to oznacza pod kątem podatkowym?

Jeśli ostatni wpis w dzienniku budowy był w grudniu, to obowiązek podatkowy powstanie w styczniu (od 1 stycznia), nawet jeśli pozwolenie na użytkowanie dostaniemy np. w marcu.

Tym samym w deklaracji na podatek od nieruchomości, składanej do końca stycznia, już będzie trzeba ten magazyn ująć do opodatkowania. Oczywiście mówimy tu o przedsiębiorcach nie będących osobami fizycznymi, chodzi np. o spółki. Osoby fizyczne muszą powiadomić organ podatkowy o zakończeniu budowy i organ wyda decyzję ustalającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Jakie są terminy na dopełnienie takich obowiązków podatkowych?

Pierwsza deklaracja i wpłata podatku muszą nastąpić do 31 stycznia (jeśli budowa została zakończona w 2021 r. i obowiązek podatkowy powstał od 1 stycznia). Kolejne raty podatku płatne są – co do zasady – do 15. dnia każdego miesiąca.

Ile może wynieść podatek do zapłaty?

W tym zakresie podatek od nieruchomości uzależniony będzie od powierzchni użytkowej wybudowanej hali. Konieczne więc będzie ustalenie powierzchni użytkowej takiego obiektu, której definicja jest specyficzna na potrzeby podatku od nieruchomości. W powierzchni tej nie uwzględniamy m.in. klatek schodowych i szybów dźwigowych.

Dlatego warto przy nowych obiektach za każdym razem dokonać ich pomiaru, specyficznie na potrzeby podatkowe. Podatnicy bardzo często uwzględniają do celów podatkowych powierzchnię z projektów budowlanych, a ona zazwyczaj znacznie różni się od tej dla celów podatkowych, co oznacza, że podatnicy zwyczajnie nadpłacają podatek.

Kwota podatku do zapłaty będzie odpowiadała iloczynowi powierzchni obiektu i stawki podatku wynikającej z uchwały przyjętej przez daną gminę na dany rok. Górna granica tej stawki na 2022 rok wynosi blisko 26 zł.

Przy nowych obiektach trzeba też pamiętać, że opodatkowaniu podlegają również budowle. W konsekwencji, jeśli w związku z budową hali powstały obiekty znajdujące się na zewnątrz budynku, np. parkingi, drogi, chodniki czy sieć uzbrojenia terenu, to tego typu obiekty trzeba przeanalizować pod kątem zasadności ujęcia ich do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jeśli okazałoby się, że faktycznie stanowią budowle podlegające opodatkowaniu, to wartość tych obiektów również trzeba wskazać w deklaracji na podatek od nieruchomości. Stawka podatku w tym zakresie wynosi 2 proc. wartości początkowej takich obiektów. Dlatego zawsze warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia przy rozliczaniu tego typu inwestycji.

Co się stanie, gdy podatek nie zostanie uregulowany?

W tym zakresie w pierwszej kolejności należy spodziewać się przeprowadzenia przez organy podatkowe czynności sprawdzających i wystosowania do podatnika wezwania w celu złożenia wyjaśnień. Jeśli w wyniku takiego wezwania podatnik nie złoży deklaracji, w kolejnym kroku organ może wszcząć postępowanie podatkowe, które zakończyć się może wydaniem decyzji określającej zobowiązanie w podatku od nieruchomości, a w dalszym kroku egzekwowaniem przez organ tego zobowiązania.
Pamiętajmy również, że niezłożenie deklaracji, nieuiszczenie w terminie podatku od nieruchomości może się wiązać z odpowiedzialnością karną skarbową.

Poprzedni artykułChodzi wyłącznie o efekt propagandowy
Następny artykułStartup – synonim czystej przedsiębiorczości?