Minister Finansów przygotował szereg zmian w zakresie JPK_VAT. Pozwolą one m.in. na zbiorcze wykazywanie faktur uproszczonych i faktur dokumentujących przejazd autostradą, a także ułatwią stosowanie kodów GTU.

Do 6 kwietnia mają potrwać konsultacje związane z planowanymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Większość zmian ma uprościć przygotowywanie JPK_VAT obejmującego cześć ewidencyjną i deklaracyjną. I tak – pierwsza grupa zmian ma dotyczyć m.in. uznawanych za faktury paragonów z NIP oraz faktur dokumentujących przejazdy autostradą płatną i oznaczeń GTU. W pierwszym przypadku, zmiany w rozporządzeniu mają na celu uregulowanie zbiorczego wykazywania paragonów z NIP, a zatem paragonów do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone. Po zmianie nie będzie już konieczne wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie, jak ma to miejsce obecnie. Wystarczy zbiorcze ich wykazanie.

Ponadto w celu ułatwienia obowiązków ewidencyjnych doprecyzowano kwestię dotyczącą zbiorczego wykazywania faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Zmiany zaplanowane w rozporządzeniu dotyczą także kodów GTU. Po pierwsze zamiast dotychczasowych oznaczeń „01” do „13” pojawią się oznaczenia „GTU_01” do „GTU_13”. Ta zmiana ma charakter czysto techniczny i jedynym jej celem jest dostosowanie nazewnictwa w przepisach do tego, z czym podatnicy mają do czynienia przy posługiwaniu się strukturami logicznymi JPK_VAT (czyli schematem JPK).

Bardziej istotne są zmiany związane z doprecyzowaniem opisu do poszczególnych GTU, które odnoszą te opisy albo do Nomenklatury Scalonej (CN 2020) albo PKWiU 2015. Szczególnie istotne wydaje się dla wielu podatników doprecyzowanie zakresu stosowania oznaczenia GTU_12. Wielu podatników, ale także księgowych, ma wyraźny problem z właściwym stosowaniem tego oznaczenia. W nowych przepisach doprecyzowano, że chodzi w tym przypadku o usługi o charakterze niematerialnym, obejmujące wyłącznie usługi doradcze, w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), księgowe (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawne (PKWiU 69.1), zarządcze (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowe lub reklamowe (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz usług szkoleniowych (PKWiU 85.5).

Podobne doprecyzowanie nastąpi także w przypadku kilku innych GTU. I tak np. oznaczenie GTU_07 ma dotyczyć wszystkich pojazdów (a nie tylko pojazdów samochodowych) oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708.
Z kolei GTU_10 będzie dotyczyło nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności, a także odnoszących się do nich czynności (np. najmu, dzierżawy etc.), a GTU_13 dotyczyło będzie usług transportowych i gospodarki magazynowej objętych PKWiU 49.4, 52.1.
Zmiany obejmą także GTU_01, 02, 03, 06, 08, 09.

Co ważne, w celu uproszczenia ewidencji uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą̨ oznaczane GTU.

Z kolei oznaczenie „MPP” ma dotyczyć wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie. Przypomnijmy, że dziś mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy jedynie przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by podatnik stosował ten mechanizm dobrowolnie także przy innych płatnościach.
Sam mechanizm polega na rozdzielaniu płatności na dwie: kwota netto trafia na zwykły rachunek dostawcy (usługodawcy), zaś kwota VAT na specjalny – prowadzony dla niego obowiązkowo np. przez bank – rachunek VAT, do którego dostęp jest ograniczony (można z niego dokonywać tylko określonych płatności, w tym podatkowych i na rzecz ZUS).

Rozporządzenie ma też doprecyzować, że oznaczenie „TP” odnosi się do dostawy towarów i świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, którego łączna kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty. A zatem poniżej tego poziomu oznaczenie takie wymagane nie będzie.

Nowe przepisy w większości mają wejść w życie od następnego dnia po ogłoszeniu ich w Dzienniku Ustaw. Ale część z nich ma zacząć obowiązywać dopiero od 1 lipca 2021 roku. Te pierwsze, miałyby być stosowane już od rozliczenia za kwiecień 2021 roku (w JPK składanym do 25 maja). Pozostałe od rozliczenia za lipiec. I tak np. zmiany dotyczące faktur zbiorczych mają obowiązywać dopiero od rozliczenia za lipiec, a zmiany dotyczące oznaczeń GTU od rozliczenia za kwiecień 2021 roku.
Oczywiście o ile po konsultacjach terminy te nie ulegną zmianie.

Poprzedni artykułWieści z rynku pracy
Następny artykułUsługi coraz bardziej wirtualne, zdalne i inteligentne