PSH ma zapewnić polskim przedsiębiorcom korzystne warunki zakładania i kontroli grup holdingowych oraz stworzyć konkurencyjne otoczenie podatkowe.

AlexanderStein/Pixabay

Polska Spółka Holdingowa powinna być dostępna szeroko, a korzyści z niej płynące powinny skłaniać jak największą grupę firm – również zagranicznych – do korzystania z jej reżimu podatkowego – uważa Ministerstwo Finansów. Dlatego też w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustaw znalazły się propozycje MF zmian w Polskiej Spółce Holdingowej (PSH). Resort finansów chce uatrakcyjnić to rozwiązanie.

Nowe rozwiązanie…

Reżim podatkowy, jakim jest PSH, to rozwiązanie nowe w polskim prawie podatkowym. Zostało ono wprowadzone przepisami Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. PSH umożliwia polskim spółkom holdingowym, posiadającym zarówno krajowe, jak i zagraniczne spółki zależne, skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i zysków ze zbycia udziałów i akcji. Taka możliwość – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – ma wspierać rozwój gospodarczy Polski oraz wzmacniać jej wizerunek, jako miejsca atrakcyjnego dla inwestycji.

PSH to alternatywa dla instytucji Podatkowej Grupy Kapitałowej. Stworzenie PSH ma zapewnić polskim przedsiębiorcom korzystne warunki zakładania i kontroli grup holdingowych oraz stworzyć konkurencyjne otoczenie podatkowe, które ma zachęcać polskich przedsiębiorców do powrotu z zagranicy.

Ponadto PSH ma być zachętą dla inwestorów zagranicznych, aby ci – dzięki korzystnemu środowisku fiskalnemu – lokowali w Polsce spółki holdingowe (np. regionalne). Efekt ma być taki, że w Polsce będą rosły inwestycje zagraniczne.

… ma być lepsze

W projekcie nowelizacji ustawy o CIT resort finansów chce doprecyzować i ulepszyć regulacje o PSH. Wszystko po to, aby ich stosowanie w praktyce było prostsze i efektywniejsze. Chodzi też o umożliwienie skorzystania z reżimu holdingowego większemu kręgowi przedsiębiorców. Co zatem się zmieni?

Przede wszystkim MF proponuje zmiany w definicji spółki holdingowej. Zniknie z niej warunek niekorzystania ze zwolnień podatkowych z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Jak tłumaczy resort finansów w ramach jednej grupy holdingowej może istnieć wiele zależności między spółkami i ograniczanie możliwości stosowania zwolnień z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy o CIT może znacząco obniżyć atrakcyjność reżimu holdingowego.
Druga zmiana obejmie katalog firm uprawnionych do korzystania z PSH. Zostanie on bowiem poszerzony o prostą spółkę akcyjną, w której może działać spółka holdingowa.
Zmiany zajdą również w definicji spółki zależnej. MF zaproponował usunięcie warunku braku posiadania więcej niż 5 proc. udziałów lub akcji w innych spółkach, posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT, tj. w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji.

Wszystkie te zmiany pozwolą na korzystanie z PSH firmom o strukturach wielopoziomowych, które najczęściej występują w praktyce gospodarczej i są konsekwencją okoliczności biznesowych, związanych z rozwojem spółek zależnych, skutkujących np. tworzeniem przez te spółki spółek dystrybucyjnych. Z kolei możliwość zwolnienia z CIT dywidendy wypłacanej przez spółkę prowadzącą działalność w SSE lub PSI ma na celu zwiększenie atrakcyjności reżimu holdingowego. Dzięki tej modyfikacji ministerstwo chce umożliwić tworzenie struktur holdingowych na potrzeby rozbudowywania działalności w Polsce. W efekcie wzrośnie liczba inwestycji zagranicznych w kraju, co również powinno przełożyć się na tworzenie nowych miejsc pracy.

Już bez wątpliwości

Trzeba tu wspomnieć jeszcze o jednej zaplanowanej w projekcie zmianie. A mianowicie, aby zapobiec wątpliwościom co do okresu, w którym powinny być spełnione warunki konieczne dla możliwości skorzystania ze zwolnienia z CIT dywidendy lub zysków ze zbycia udziałów, przepisy art. 24m zostaną odpowiednio doprecyzowane. W konsekwencji, dywidendy lub zyski ze zbycia udziałów/akcji będą zwolnione, jeżeli na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów warunki ustawowe będą spełnione nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku. Aby PSH była jeszcze bardziej atrakcyjna zwolnienie z podatku dochodowego 95 proc. dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową będzie zastąpione całkowitym zwolnieniem (100 proc.).

Dodatkowo w celu uniknięcia wątpliwości, co do ewentualnych obowiązków krajowej spółki zależnej, jako płatnika w przypadku wypłaty dywidendy spółce holdingowej, art. 26 ustawy o CIT zostanie odpowiednio uzupełniony o przepisy wyłączające obowiązek poboru podatku u źródła.

Poprzedni artykułUkraiński gigant energetyczny zbankrutował. Rząd nie pomógł w spłacie zobowiązań
Następny artykułW sklepach brakuje kolejnego produktu