W ramach nowelizacji przepisów podatkowych Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie (od przyszłego roku) ulgi dla klasy średniej. Będzie to preferencja skierowana do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

podmioty powiązane uproszczenia polski ład - grafika wpisu

Polski Ład w zakresie zmian podatkowych został zaprezentowany przez rząd pod hasłem obniżki podatków – zwłaszcza dla pracowników. I rzeczywiście część zmian dla tej grupy będzie pozytywna. Poza podniesieniem kwoty wolnej od podatku i drugiego przedziału skali podatkowej, do polskiego porządku prawnego ma zostać dodana specjalna ulga zwana ulgą dla klasy średniej.

Odliczenia w ramach nowej ulgi

Ulga ma pozwolić na odliczenie od dochodu pewnej kwoty, której wysokość będzie uzależniona od poziomu rocznych przychodów danej osoby. Chodzi o przychody opodatkowane według progresywnej skali PIT (określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Z odliczenia skorzystają osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, osiągające przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – będzie to kwota w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł). Do przychodów nie będą zaliczane te, które są pomniejszane o 50 proc. koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Uwzględniane będą tylko te przychody, które będą pomniejszane o zryczałtowane koszty kwotowe lub koszty faktycznie poniesione.

Aby z nowej preferencji skorzystać konieczne będzie posłużenie się odpowiednim wzorem do wyliczenia kwoty odliczenia. I również w tym przypadku to, z którego wzoru skorzysta dana osoba będzie zależeć od wysokości rocznych przychodów.
W przypadku podatników o rocznych przychodach mieszczących się w przedziale od 68 412 zł do 102 588 zł, kwota obniżki wyniesie: (przychody z pracy x 0,06684549) – 4 572 zł ÷ 0,17.
Z kolei podatnicy, których przychody będą wyższe od 102 588 zł i nie przekroczą kwoty 133 692 zł, kwota ulgi wyniesie: (przychody z pracy x 0,07346090) + 9821,75 zł ÷ 0,17.

Nową ulgę będzie się wykazywać w zeznaniu rocznym, a także przy obliczaniu zaliczek na podatek, m.in. przez zakłady pracy, które będą stosować ulgę za miesiące, w których podatnik uzyska od pracodawcy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł.

W nowych przepisach mają być określone wzory do obliczenia odliczenia przez zakład pracy. Zgodnie z projektem, jeżeli warunek wysokości i rodzajów przychodów będzie spełniony, zakład pracy pomniejszy dochód o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według jednego z wzorów:
– (A x 0,06684549) – 381 zł ÷ 0,17, gdzie A oznaczać będzie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (które podlegają opodatkowaniu zgodnie ze skalą PIT, z wyłączeniem przychodów, do których mają zastosowanie 50 proc. koszty uzyskania przychodów) w wysokości wyższej od 5 701 zł i nieprzekraczającej kwoty 8 549 zł miesięcznie lub
–  (A x 0,07346090) + 818,48 zł ÷ 0,17, gdzie A oznaczać będzie uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (które podlegają opodatkowaniu zgodnie ze skalą PIT, z wyłączeniem przychodów, do których mają zastosowanie 50 proc. koszty uzyskania przychodów) w wysokości wyższej od 8 549 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 141 zł miesięcznie.

Nowelizacja ustawy o PIT w ramach Polskiego Ładu, która przewiduje ulgę dla klasy średniej, w połowie września ma trafić do Sejmu, a nowe regulacje w tym zakresie mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Poprzedni artykułOpracowana w Polsce amunicja krążąca WARMATE podbija zagraniczne rynki
Następny artykułZa trzy lata mamy mieć 1,5 tys. km linii do projektu CPK