W piątek 14 sierpnia 2020 roku Sejm przyjął konsultowany z Ministerstwem Rozwoju poselski projekt ustawy zawierający ważne rozwiązania wspierające branżę turystyczną. Dokument zostanie skierowany do dalszych prac w Senacie.

Projekt ustawy dotyczy szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i zakłada powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który umożliwi zwroty wpłat klientom biur podróży, a także Funduszu Pomocowego związanego z sytuacjami nadzwyczajnymi, jak na przykład klęski żywiołowe lub pandemia.

Nowe instrumenty finansowe dla turystyki

Turystyczny Fundusz Zwrotów pozwoli biurom podróży, które musiały odwołać umówione wycieczki ze względu na Covid-19, na zwrot wpłat od ich klientów. Zaciągnięte z TFZ kwoty organizatorzy turystyki będą musieli zwracać – na preferencyjnych warunkach – w ciągu sześciu lat.

Dodatkowo utworzony Turystyczny Fundusz Pomocowy miałby stanowić swego rodzaju reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych. W projekcie ustawy znalazła się propozycja, aby na ten nowy fundusz branża turystyczna składała się po 1 stycznia 2021 roku – podobnie jak na przewidziany na wypadek niewypłacalności Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Dodatkowe świadczenia postojowe

Nowa regulacja stanowi, że prowadzącej działalność gospodarczą osobie, która skorzystała już ze świadczenia postojowego, przysługiwać będzie prawo do dodatkowego świadczenia postojowego. Kryterium jego udzielenia stanowi spadek przychodu o co najmniej 80 proc. i skorzystanie z takiego instrumentu w przeszłości.

Z rozwiązania tego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 i oznaczonej kodami:
– 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),
– 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),
– 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
– 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
– 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Dodatkowo do świadczenia postojowego będą uprawnieni prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 roku i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż dziewięć miesięcy w roku.
Agenci turystyczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie na podobnych warunkach jak inni będący na umowach agencyjnych.

Zwolnienie ze składek ZUS

Proponowane regulacje zakładają również, że przedsiębiorcy, którzy nie opłacili składek za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br. zostaną zwolnieni z obowiązku ich opłacania. Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Dotyczy to przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej, która poniosła największe straty finansowe w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych.

Tutaj również wprowadzono kryterium spadku przychodu o co najmniej 80proc. oraz oznaczenie przeważającej działalności kodami PKD:
– 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
– 82.30.Z (Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
– 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),
– 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),
– 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
– 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
– 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
– 79.11.A (Działalność agentów turystycznych),
– 79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

Na podstawie informacji prasowej Departamentu Komunikacji
Ministerstwa Rozwoju

Poprzedni artykułNie ma piskląt bez gniazda. W Polsce wciąż buduje się za mało mieszkań
Następny artykułAbsurdalny zakaz sprzedaży piwa bezalkoholowego, czyli nie idźcie tą drogą