Podmioty powiązane mogą udzielać sobie pożyczek w ramach grupy kapitałowej. Podpisanie umowy i skorzystanie z tych środków może spowodować obowiązki w zakresie dokumentowania cen transferowych. Aby jednak tak się stało, muszą być spełnione pewne przesłanki. Jakie? Wyjaśnia nam to Cyprian Werykowski – doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Kwestia rozliczania pożyczek między podmiotami powiązanymi była ostatnio przedmiotem dość ciekawej interpretacji podatkowej. Zanim jednak przejdziemy do jej omówienia, czy możemy przypomnieć, kiedy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi?

Definicja zawarta w przepisach ustawy jest dość skomplikowana, ale można w dużym uproszczeniu wskazać, że jeśli mówimy o podmiotach powiązanych, to są to podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub podmioty, np. poprzez odpowiedni udział w kapitale lub powiązania osobowe.

A o jakich obowiązkach mówimy w zakresie dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych?

Te obowiązki zostały określone w ten sposób, że podmioty powiązane są zobowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy (w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego) w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach rynkowych, tj. takich, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W takim razie powinniśmy jeszcze wspomnieć o limitach ustawowych, od których wypełnienie obowiązków sprawozdawczych zależy.

To prawda. Przepisy precyzują bowiem, że lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym wskazane w ustawie progi dokumentacyjne:
1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej.
2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej.
3) 2 000 000 zł – w przypadku pozostałych transakcji, w tym usługowych.

Warto też dodać, że podmioty powiązane zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz korzystające ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia takiej dokumentacji składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika (w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego) informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra finansów, tj. formularze TPR-C lub TPR-P.

Wróćmy do tematu pożyczek między podmiotami powiązanymi. Z interpretacji z końca grudnia 2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.701.2022.1.SG wynika, że samo podpisanie umowy pożyczki jeszcze nie generuje obowiązków w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Znam cytowaną interpretację i akurat w tej sprawie spółka miała możliwość skorzystania z finansowania wewnątrzgrupowego do maksymalnej kwoty 200 000 000 euro. Pierwotny okres obowiązywania umowy upłynął 31 grudnia 2015 r., ale na mocy odrębnych ustaleń strony przedłużyły umowę pożyczki do 31 grudnia 2025 r. W 2021 r. spółka nie wykorzystała ani nie udostępniła kapitału na podstawie umowy, jednak spółka nie wyklucza wykorzystania kapitału w kolejnych latach. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w takim przypadku nie wystąpią obowiązki w zakresie cen transferowych.

Czy ważne jest zatem wykorzystanie pożyczki w danym roku?

Dyrektor KIS przypomniał odpowiedź ministra finansów na interpelację poselską nr 29105 (nr DCT2.054.2.2021). Wynika z niej, że w przypadku transakcji pożyczki, w celu ustalenia, czy wartość transakcji przekracza próg dokumentacyjny, należy zbadać wartość kapitału pożyczki za dany rok podatkowy na podstawie umowy lub innych dokumentów, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie otrzymanych lub przekazanych płatności. Jeśli mamy do czynienia z umowami wieloletnimi, to podmiot powiązany musi ustalić, czy wartość kapitału danej pożyczki przekracza próg dokumentacyjny w pierwszym i kolejnych latach podatkowych. Wartość kapitału za dany rok podatkowy jest ustalana na podstawie najwyższej wartości udostępnionego kapitału w roku podatkowym, za który sporządzana jest dokumentacja.

Co to oznacza w praktyce?

Odnosząc się do zacytowanej interpretacji podatkowej, jeśli spółka w 2021 r. nie wykorzystywała ani nie udostępniała kapitału na podstawie podpisanej umowy, po stronie spółki nie powstał obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych, o którym mowa w artykule 11k ustawy o CIT oraz nie powstał obowiązek przekazania informacji o cenach transferowych (TPR), o którym mowa w artykule 11t ustawy o CIT, gdyż w danym roku podatkowym rzeczywiste zaangażowanie kapitałowe nie przekroczyło 10 mln zł, chociaż sama maksymalna kwota wynikająca z umowy próg ten przekroczyła. Natomiast jeśli w kolejnych latach spółka będzie wykorzystywała kapitał udostępniony na podstawie umowy i wykorzystany kapitał przekroczy w danym roku podatkowym równowartość 10 mln zł (próg dokumentacyjny), to po stronie spółki powstanie obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych i obowiązek przekazania informacji o cenach transferowych (TPR).

Czy to pozytywna interpretacja dla przedsiębiorców?

Absolutnie tak. Podejście i argumenty dyrektora KIS są racjonalne i uwzględniają rzeczywistość gospodarczą. Kwota kapitału wynikająca z umowy nie oznacza automatycznie kwoty zapisanej w umowie, lecz rzeczywistą kwotę kapitału udostępnioną w danym roku na podstawie tej umowy.

Rozmawiała Ewa Konderak

Poprzedni artykułZnamy datę rozpoczęcia sprzedaży polskiego auta elektrycznego
Następny artykułObroty handlowe USA z Chinami rosną mimo wojny handlowo-technologicznej