Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o zmianach podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie.

podmioty powiązane uproszczenia polski ład - grafika wpisu

Taką informację przekazała Kancelaria Prezydenta RP. Przyjęta nowelizacja wprowadza zmiany w ponad dwudziestu ustawach, a większość uchwalonych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

„Deklarowanym celem ustawy jest: stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw” – napisano w komunikacie.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych nowelą wymienia się:
— podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 tys. zł,
— podwyższenie do 120 tys. zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 proc,
— rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej; przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia – w przypadku kobiety i 65. roku życia – w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
— prowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej,
— zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1,5 tys. zł,
— pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
— zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
— zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu, przedsiębiorcy na podatku liniowym, będą od 2022 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu, dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem wyniesie 9 proc., które będą liczone od podstawy od 60 do 180 proc. średniego wynagrodzenia w zależności od przychodów);
— likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
— wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania,
— ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej,
— wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu,
— ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT,
— nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 tys. zł,
— ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8 proc. podstawy opodatkowania,
— wprowadzenie programu repatriacji kapitału (niższe podatki dla osób, które co najmniej trzy lata mieszkały za granicą i zdecydowały się na powrót).

Źródło: ISBNews

Poprzedni artykułTrwa kryzys na rynku nawozów rolniczych
Następny artykułGigantyczny wzrost cen gazu