Skutecznym okazał się apel Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP, o pomoc przedsiębiorcom w restrukturyzacji, pierwotnie pominiętym w tarczy antykryzysowej. W dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Na początku czerwca 2020 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, zainterweniował w sprawie przedsiębiorców w restrukturyzacji, którzy nie mogli korzystać ze wsparcia przewidzianego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (czyli z tzw. tarczy antykryzysowej). Stosowne pismo skierowane zostało do wiceprezes Rady Ministrów – Minister Rozwoju i Ministra Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że art. 2 ust. 3 wspomnianej tarczy antykryzysowej wskazuje, że ustawy nie stosuje się właśnie do tych przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w powyższych postępowaniach, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulegała zawieszeniu.

Rzecznik MŚP w swoim wystąpieniu zwrócił istotną uwagę, że pozbawienie przedsiębiorców w restrukturyzacji możliwości wsparcia z oczywistych względów nie tylko osłabia podmioty już i tak słabe, ale także wręcz zniechęca do korzystania ze ścieżki restrukturyzacyjnej, co może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia ryzyka upadłości.

Kwestia podniesiona przez Rzecznika MŚP spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem – 16 lipca 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o udzieleniu pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację.
Wskazana ustawa, która weszła w życie 11 sierpnia, przewiduje, że pomoc na restrukturyzację może być udzielona m.in. w formie:
* pożyczki;
* objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji;
* objęcia obligacji;
* zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację;
* konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy.
W roku 2020 na realizację zadań wynikających z ustawy przewidziano 120 mln zł.

Ponadto należy wspomnieć, że instrumenty wsparcia w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw przewiduje również ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, na mocy której wprowadzono instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Poprzedni artykułBędzie milion złotych kary za błąd w zgłoszeniu do CRBR
Następny artykułCeną za estoński CIT będą wyższe stawki podatku