Spółki opodatkowane estońskim CIT przy wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy muszą pobrać 19-proc. zryczałtowany PIT. Mogą też przy tej zaliczce uwzględnić preferencyjne pomniejszenie, które jest dostępne w przepisach.

Fot. Pexels

Przedsiębiorstwo zastanawia się nad wyborem opodatkowania na zasadach estońskiego CIT (dalej także jako ryczałt od dochodów spółek). Jednak wspólnicy nie wiedzą, czy ten sposób rozliczeń pozwoli na wypłatę w ciągu roku zaliczki na poczet przyszłej dywidendy i spółka będzie mogła przy takiej wypłacie pomniejszyć zaliczki na PIT o kwotę stanowiącą 90 proc. kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału danego udziałowca w zysku spółki, liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu z tytułu zysku wypłaconego przez spółkę. Sprawą zajął się dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej udzielając odpowiedzi w wydanej ostatnio interpretacji indywidualnej (nr 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR).

Zakres opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z kolei przychodami – z pewnymi zastrzeżeniami – w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, które stanowić będą trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów podlegających opodatkowaniu decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono majątek podatnika (takie, którymi może rozporządzać jak właściciel).

Źródłami przychodów są np. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:
a) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
b) oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
c) podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
d) wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT.

To oznacza, że do wskazanej kategorii zalicza się również zaliczki na poczet dywidendy.

Wysokość PIT

Od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy (z pewnymi wyjątkami).

Od 2022 r. zryczałtowany podatek, obliczony od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat podzielonych zysków spółki osiągniętych przez tę spółkę w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli pochodzą z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki, pomniejsza się o kwotę stanowiącą:
– 90 proc. kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo
– 70 proc. kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obowiązki firm

Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania estońskim CIT muszą jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy. Wynikająca z przepisów preferencja (opisana powyżej możliwość pomniejszenia 90-proc. lub 70-proc.) może być stosowana wyłącznie w przypadku osiągnięcia przez spółkę objętą ryczałtem tzw. dochodu z podzielonego zysku. Jak wynika z najnowszej interpretacji pojęciem należności (wypłat) z tytułu podzielonych zysków spółki w aktualnym brzmieniu objęte są także zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.

To oznacza, że w razie wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy spółka jako płatnik powinna pobrać i wpłacić 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie spółka zastosuje preferencyjne pomniejszenie. To niewątpliwie korzystne dla podatników stanowisko.

Poprzedni artykułArgument moralny na korzyść paliw kopalnych
Następny artykułMusimy przyzwyczajać się do spadku płac realnych