Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej świadczenia za długoletnią służbę. Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby.

Jak informuje Departament Komunikacji Społecznej MSWiA, przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ma zachęcać doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Świadczenie za długoletnią służbę będzie przeznaczone dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej oraz dla żołnierzy zawodowych.

Wysokość świadczenia będzie wynosiła 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby. Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na poziomie 15 proc. i będzie wypłacane niezależenie od innych pobieranych dodatków i świadczeń, w tym świadczenia motywacyjnego w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

Ponadto w Służbie Ochrony Państwa podniesiona zostanie górna łączna wysokość dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby – z 75 proc. do 80 proc. uposażenia zasadniczego.

Departament Komunikacji Społecznej MSWiA podał także do wiadomości, iż Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej rozwiązania, które zagwarantują wsparcie finansowe dla członków rodziny funkcjonariuszy, których śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu; podjęciem poza służbą czynności związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, skutkujących narażeniem własnego życia lub zdrowia lub pełnieniem służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo w strefie konfliktu zbrojnego. Wypłacane co miesiąc świadczenie przysługiwać będzie małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego oraz każdemu innemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego.

Poprzedni artykułArchitektoniczny spadek i ludzie, którym dobrze się żyje w PRL-owskim skansenie
Następny artykułCoraz więcej ukraińskich firm w Polsce