fbpx
środa, 31 maja, 2023
Strona głównaKryształyKryształy 2022Regulamin II edycji Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki 2022”

Regulamin II edycji Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki 2022”

REGULAMIN KONKURSU KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI

 Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Kryształy Polskiej Gospodarki”, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 4 oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.fpg24.pl.

 

Rozdział 2. Organizatorzy

§ 4

Organizatorem Konkursu jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o., wydawca miesięcznika ekonomiczno-spoełcznego „Forum Polskiej Gospodarki”.

§ 5

Współorganizatorem Konkursu jest wydawca serwisu gospodarczo-społecznego www.fpg24.pl.

 

Rozdział 3. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 • promocja rozwoju gospodarczego Polski,
 • wspieranie idei przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności gospodarczej,
 • inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw,
 • promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw,
 • promocja dobrych praktyk biznesowych,
 • zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzial- nych za rozwój gospodarczy Polski,
 • uhonorowanie sukcesów gospodarczych polskich przedsiębiorców,
 • uhonorowanie osób publicznych za wkład na rzecz rozwoju i promocji polskiej

 

Rozdział 4. Nagroda w Konkursie

§ 6

Nagrody w Konkursie mają charakter honorowy.

§ 7

Nagroda w Konkursie przyznawana jest w następujących kategoriach:

 1. „PATRONAT ROZWOJOWY” – nagroda dla wytypowanego przez Mecenasa Konkursu startupu na rozpoczęcie współpracy,
 2. „SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCOM” – nagroda dla autorów najbardziej znaczącej sa- morządowej inicjatywy gospodarczej służącej przedsiębiorcom,
 3. „WSPARCIE MŚP” – nagroda dla polskiego koncernu za udzielenie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom,
 4. „ODPOWIEDZIALNY BIZNES”  –  nagroda  dla  przedsiębiorstwa  najbardziej  zaangażowanego  w działalność charytatywną, prospołeczną czy ekologiczną,
 5. „OSOBOWOŚĆ ROKU” – nagroda dla wybitnej osoby publicznej ze świata mediów, polityki, na- uki czy dla instytucji, za wkład na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki,
 6. „ZIELONE INNOWACJE” – nagroda dla przedsiębiorstwa oferującego prośrodowiskowe rozwiąza- nia i produkty,
 7. „NAGRODA REDAKCJI” – przyznana przez Wydawcę, Organizatora

§ 8

W każdej kategorii przyznana będzie jedna Nagroda.

§ 9

W przypadku nagrody w kategorii „Nagroda Redakcji” nominowanych do Konkursu i zwycięzcę wskazuje Organizator.

 

Rozdział 5. Prezydium Konkursu

§ 10

Konkurs ogłasza Prezydium Konkursu, złożone z przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora.

§ 11

Do zadań Prezydium Konkursu należy:

 • ogłoszenie kolejnych edycji Konkursu nie rzadziej niż raz do roku,
 • skoordynowanie działań organizacyjnych Konkursu,
 • ustalenie kryteriów formalnych do uczestnictwa w Konkursie,
 • powołanie Kapituły Konkursu,
 • zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Kapituły Konkursu,
 • rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących Konkursu,
 • przyjmowanie kategorii

§ 12

Prezydium Konkursu podejmuje decyzje jednogłośnie.

§ 13

Prezydium Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym okresie jego tr- wania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na stronie internetowej Organizatora. Wszelkie zmiany Regulaminu są podejmowane w sposób jednomyślny.

 

Rozdział 6. Kapituła Konkursu

§ 14

Kapituła Konkursu jest powołana przez Prezydium Konkursu.

§ 15

Kapituła Konkursu składa się z osób zaufania publicznego, specjalistów z dziedziny gospodarki o uznanym autorytecie, przedstawicieli Prezydium Konkursu, patronów merytorycznych oraz Mecenasa Konkursu.

§ 16

Kapituła Konkursu składa się z grona od czterech do jedenastu osób.

§ 17

Skład Kapituły Konkursu ustala każdorazowo Prezydium Konkursu i podaje do publicznej wiadomości.

§ 18

Każdy przedstawiciel deleguje do Kapituły Konkursu po jednym swoim reprezentancie.

§ 19

Kapituła Konkursu ustala listę nominowanych do Nagrody na podstawie zgłoszeń przesłanych przez zainteresowanych przedsiębiorców, instytucje i organizacje gospodarcze, korporacje zawodowe oraz na podstawie własnego doświadczenia, publikacji w prasie branżowej i gospodarczej, raportów gospodarczych, raportów rządowych oraz raportów GUS.

§ 20

W przypadku nagrody w kategorii „Patronat Rozwojowy” nominowanych do Konkursu zgłasza Mecenas Konkursu.

§ 21

Kapituła Konkursu ustala listę nominowanych do Nagrody oraz laureatów większością głosów.

§ 22

Kapituła Konkursu dokonuje oceny przedsiębiorców / przedsiębiorstw biorących udział w Konkur- sie, kontroluje jego przebieg, wyłania nominowanych do oceny finałowej oraz wybiera laureatów Konkursu.

§ 23

Kapituła Konkursu zastrzega sobie możliwość nieprzyznania Nagrody w określonych kategoriach –  z braku kandydatów spełniających kryteria Konkursu. Decyzję w tej sprawie Kapituła Konkursu podejmuje jednomyślnie.

§ 24

Werdykt Kapituły Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

 

Rozdział 7. Warunki uczestnictwa

§ 25

Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych opłat konkursowych.

§ 26

Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna legitymująca się obywatelstwem polskim, zarządzająca bądź będąca właścicielem podmiotu gospodarczego:
– prowadzącego działalność wytwórczą bądź inną,
– mającego siedzibę na terytorium Polski,
– posiadającego większościowy udział polskiego kapitału.

§ 27

Spośród uczestników Konkursu nominowany może zostać wyłoniony przez Prezydium Konkursu, Kapitułę Konkursu, wskazanie instytucji i organizacji gospodarczych lub korporacji zawodowych oraz zgłoszenie indywidualne na adres nominowani@fpg24.pl.

§ 28

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publiczne udostępnianie, w tym zamieszczenie w Internecie na stronach dotyczących Konkursu (w tym także w kanałach social media) jego firmy lub imienia   i nazwiska. Zgoda obejmuje wykorzystanie wskazanych danych na potrzeby organizacji i przepro- wadzenia Konkursu, ogłoszenia i udostępnienia wyników Konkursu, promocji Konkursu, w tym w internecie (w tym także w kanałach social media).

§ 29

Dokumenty złożone przez uczestników są objęte tajemnicą i nie będą udostępniane poza proce- durami konkursowymi, a dane w nich zawarte będą znane wyłącznie Kapitule Konkursu.

 

Rozdział 8. Informacje dodatkowe

§ 30

Organizator udziela Laureatom Konkursu prawa do wykorzystywania logotypu oraz nazwy konkursu w ich kampaniach reklamowych, w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

§ 31

Lista nominowanych i laureatów Konkursu może być upubliczniona przez Organizatora.

§ 32

Informacje o Konkursie i jego Laureatach będą prezentowane w miesięczniku „Forum Polskiej Go- spodarki”, na portalu internetowym www.fpg24.pl, we wszystkich mediach społecznościowych Organizatora oraz w komunikatach prasowych.

 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 33

W sprawie interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje Organizator Konkursu.

§ 34

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 

RODO

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie podmiotom współpracującym w ramach Konkursu, przekazanych przez Uczestnika danych osobowych, w związku z udziałem uczestnika w Konkursie „KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI”, przez Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.

Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. informuje, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod- stawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o., ul. Srebrna 16 lok.18, 00-810 Warszawa, które to będzie przetwarzało przekazane dane osobowe w celu uczestnictwa w Konkursie „KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI”. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o w ramach Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobo- wych jest zgoda jaką udziela uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, podanie danych jest dobro- wolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie.

Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przekazane przez uczestnika Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub roz- strzygnięcia i rozliczenia Konkursu.

 

Patroni Honorowi II edycji konkursu Kryształy Polskiej Gospodarki:

INNE Z TEJ KATEGORII

Kryształy Polskiej Gospodarki. List z gratulacjami od prezesa Prawa i Sprawiedliwości

„Jest rzeczą wielkiej wagi, by dokonania Przedsiębiorców, a także sukcesy Osób i Podmiotów wspierających na różne sposoby przedsiębiorczość były jak najszerzej znane i pełniły funkcje wzorcotwórcze. Polscy przedsiębiorcy – jak to doskonale wiemy – odnoszą wiele sukcesów. Z ich osiągnięć mamy prawo być dumni" – napisał w specjalnym liście skierowanym do organizatorów oraz uczestników gali KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI 2022 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
4 MIN CZYTANIA

Kryształy Polskiej Gospodarki trafiły w dobre ręce! II edycja konkursu rozstrzygnięta

Poznaliśmy zwycięzców II edycji konkursu KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI 2022. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ufficio Primo w Warszawie, nagrody zostały przyznane w sześciu kategoriach. Wyjątkowe statuetki z zielonego złota trafiły w godne ręce.
4 MIN CZYTANIA

Kryształy Polskiej Gospodarki 2022. Zapowiedź finałowej gali

22 maja podczas uroczystej gali zapadną rozstrzygnięcia w konkursie Kryształy Polskiej Gospodarki 2022 organizowanym przez redakcję „Forum Polskiej Gospodarki”. W poniedziałkowy wieczór poznamy laureata w kategorii Patronat Rozwojowy, któremu statuetkę wręczy Menecas wydarzenia, poznamy zwycięzców w pięciu pozostałych kategoriach wytypowanych przez Kapitułę oraz laureatów Nagrody Redakcyjnej.

INNE TEGO AUTORA

Zapotrzebowanie na miedź wciąż rośnie

Świat i Europa stawiają na szeroko zakrojoną transformację energetyczną. Aby można było sprostać temu zapotrzebowaniu, wydobycie miedzi musi być utrzymywane na wysokim i stale rosnącym poziomie. To ogromna szansa na jeszcze szybszy rozwój zarówno dla KGHM Polska Miedź S.A., jak i całej polskiej gospodarki.
4 MIN CZYTANIA

Pułapki podatkowe w nowej ustawie o fundacjach rodzinnych [KOMENTARZ]

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie 22 maja br. Jednak już dokonano jej nowelizacji. Zmiany zasad opodatkowania w większości są korzystne. Ale jedna z koncepcji może poważnie skomplikować prowadzenie fundacji. Publikujemy komenatrz ekspercki na ten temat, którego autorem jest doradca podatkowy Ewa Flor.
7 MIN CZYTANIA

Grupa PGE powiększyła się o segment energetyki kolejowej

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła proces zakupu 100 proc. udziałów PKP Energetyka, stając się właścicielem spółki będącej wyłącznym dostawcą energii dla krajowego sektora kolejowego oraz świadczenia usług utrzymania sieci trakcyjnej.