fbpx
piątek, 21 czerwca, 2024
Strona głównaKryształyKryształy 2022Regulamin II edycji Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki 2022”

Regulamin II edycji Konkursu „Kryształy Polskiej Gospodarki 2022”

REGULAMIN KONKURSU KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI

 Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji i trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Kryształy Polskiej Gospodarki”, zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 4 oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.fpg24.pl.

 

Rozdział 2. Organizatorzy

§ 4

Organizatorem Konkursu jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o., wydawca miesięcznika ekonomiczno-spoełcznego „Forum Polskiej Gospodarki”.

§ 5

Współorganizatorem Konkursu jest wydawca serwisu gospodarczo-społecznego www.fpg24.pl.

 

Rozdział 3. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 • promocja rozwoju gospodarczego Polski,
 • wspieranie idei przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności gospodarczej,
 • inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw,
 • promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw,
 • promocja dobrych praktyk biznesowych,
 • zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzial- nych za rozwój gospodarczy Polski,
 • uhonorowanie sukcesów gospodarczych polskich przedsiębiorców,
 • uhonorowanie osób publicznych za wkład na rzecz rozwoju i promocji polskiej

 

Rozdział 4. Nagroda w Konkursie

§ 6

Nagrody w Konkursie mają charakter honorowy.

§ 7

Nagroda w Konkursie przyznawana jest w następujących kategoriach:

 1. „PATRONAT ROZWOJOWY” – nagroda dla wytypowanego przez Mecenasa Konkursu startupu na rozpoczęcie współpracy,
 2. „SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCOM” – nagroda dla autorów najbardziej znaczącej sa- morządowej inicjatywy gospodarczej służącej przedsiębiorcom,
 3. „WSPARCIE MŚP” – nagroda dla polskiego koncernu za udzielenie wsparcia małym i średnim przedsiębiorcom,
 4. „ODPOWIEDZIALNY BIZNES”  –  nagroda  dla  przedsiębiorstwa  najbardziej  zaangażowanego  w działalność charytatywną, prospołeczną czy ekologiczną,
 5. „OSOBOWOŚĆ ROKU” – nagroda dla wybitnej osoby publicznej ze świata mediów, polityki, na- uki czy dla instytucji, za wkład na rzecz rozwoju i promocji polskiej gospodarki,
 6. „ZIELONE INNOWACJE” – nagroda dla przedsiębiorstwa oferującego prośrodowiskowe rozwiąza- nia i produkty,
 7. „NAGRODA REDAKCJI” – przyznana przez Wydawcę, Organizatora

§ 8

W każdej kategorii przyznana będzie jedna Nagroda.

§ 9

W przypadku nagrody w kategorii „Nagroda Redakcji” nominowanych do Konkursu i zwycięzcę wskazuje Organizator.

 

Rozdział 5. Prezydium Konkursu

§ 10

Konkurs ogłasza Prezydium Konkursu, złożone z przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora.

§ 11

Do zadań Prezydium Konkursu należy:

 • ogłoszenie kolejnych edycji Konkursu nie rzadziej niż raz do roku,
 • skoordynowanie działań organizacyjnych Konkursu,
 • ustalenie kryteriów formalnych do uczestnictwa w Konkursie,
 • powołanie Kapituły Konkursu,
 • zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Kapituły Konkursu,
 • rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących Konkursu,
 • przyjmowanie kategorii

§ 12

Prezydium Konkursu podejmuje decyzje jednogłośnie.

§ 13

Prezydium Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym okresie jego tr- wania. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na stronie internetowej Organizatora. Wszelkie zmiany Regulaminu są podejmowane w sposób jednomyślny.

 

Rozdział 6. Kapituła Konkursu

§ 14

Kapituła Konkursu jest powołana przez Prezydium Konkursu.

§ 15

Kapituła Konkursu składa się z osób zaufania publicznego, specjalistów z dziedziny gospodarki o uznanym autorytecie, przedstawicieli Prezydium Konkursu, patronów merytorycznych oraz Mecenasa Konkursu.

§ 16

Kapituła Konkursu składa się z grona od czterech do jedenastu osób.

§ 17

Skład Kapituły Konkursu ustala każdorazowo Prezydium Konkursu i podaje do publicznej wiadomości.

§ 18

Każdy przedstawiciel deleguje do Kapituły Konkursu po jednym swoim reprezentancie.

§ 19

Kapituła Konkursu ustala listę nominowanych do Nagrody na podstawie zgłoszeń przesłanych przez zainteresowanych przedsiębiorców, instytucje i organizacje gospodarcze, korporacje zawodowe oraz na podstawie własnego doświadczenia, publikacji w prasie branżowej i gospodarczej, raportów gospodarczych, raportów rządowych oraz raportów GUS.

§ 20

W przypadku nagrody w kategorii „Patronat Rozwojowy” nominowanych do Konkursu zgłasza Mecenas Konkursu.

§ 21

Kapituła Konkursu ustala listę nominowanych do Nagrody oraz laureatów większością głosów.

§ 22

Kapituła Konkursu dokonuje oceny przedsiębiorców / przedsiębiorstw biorących udział w Konkur- sie, kontroluje jego przebieg, wyłania nominowanych do oceny finałowej oraz wybiera laureatów Konkursu.

§ 23

Kapituła Konkursu zastrzega sobie możliwość nieprzyznania Nagrody w określonych kategoriach –  z braku kandydatów spełniających kryteria Konkursu. Decyzję w tej sprawie Kapituła Konkursu podejmuje jednomyślnie.

§ 24

Werdykt Kapituły Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

 

Rozdział 7. Warunki uczestnictwa

§ 25

Uczestnicy Konkursu nie ponoszą żadnych opłat konkursowych.

§ 26

Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna legitymująca się obywatelstwem polskim, zarządzająca bądź będąca właścicielem podmiotu gospodarczego:
– prowadzącego działalność wytwórczą bądź inną,
– mającego siedzibę na terytorium Polski,
– posiadającego większościowy udział polskiego kapitału.

§ 27

Spośród uczestników Konkursu nominowany może zostać wyłoniony przez Prezydium Konkursu, Kapitułę Konkursu, wskazanie instytucji i organizacji gospodarczych lub korporacji zawodowych oraz zgłoszenie indywidualne na adres nominowani@fpg24.pl.

§ 28

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publiczne udostępnianie, w tym zamieszczenie w Internecie na stronach dotyczących Konkursu (w tym także w kanałach social media) jego firmy lub imienia   i nazwiska. Zgoda obejmuje wykorzystanie wskazanych danych na potrzeby organizacji i przepro- wadzenia Konkursu, ogłoszenia i udostępnienia wyników Konkursu, promocji Konkursu, w tym w internecie (w tym także w kanałach social media).

§ 29

Dokumenty złożone przez uczestników są objęte tajemnicą i nie będą udostępniane poza proce- durami konkursowymi, a dane w nich zawarte będą znane wyłącznie Kapitule Konkursu.

 

Rozdział 8. Informacje dodatkowe

§ 30

Organizator udziela Laureatom Konkursu prawa do wykorzystywania logotypu oraz nazwy konkursu w ich kampaniach reklamowych, w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

§ 31

Lista nominowanych i laureatów Konkursu może być upubliczniona przez Organizatora.

§ 32

Informacje o Konkursie i jego Laureatach będą prezentowane w miesięczniku „Forum Polskiej Go- spodarki”, na portalu internetowym www.fpg24.pl, we wszystkich mediach społecznościowych Organizatora oraz w komunikatach prasowych.

 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 33

W sprawie interpretacji zapisów i wymogów regulaminowych, decyzję podejmuje Organizator Konkursu.

§ 34

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 

RODO

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie podmiotom współpracującym w ramach Konkursu, przekazanych przez Uczestnika danych osobowych, w związku z udziałem uczestnika w Konkursie „KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI”, przez Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o.

Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. informuje, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod- stawie zgody przed jej wycofaniem.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o., ul. Srebrna 16 lok.18, 00-810 Warszawa, które to będzie przetwarzało przekazane dane osobowe w celu uczestnictwa w Konkursie „KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI”. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o w ramach Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobo- wych jest zgoda jaką udziela uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, podanie danych jest dobro- wolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie.

Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe przekazane przez uczestnika Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub roz- strzygnięcia i rozliczenia Konkursu.

 

Patroni Honorowi II edycji konkursu Kryształy Polskiej Gospodarki:

INNE Z TEJ KATEGORII

Kryształy Polskiej Gospodarki: GRUPA AZOTY – laureat w kategorii NAGRODA REDAKCJI

Prezentujemy zwycięzców II edycji konkursu KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI 2022. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ufficio Primo w Warszawie, dziewięcioro laureatów odebrało wyjątkowe statuetki z zielonego złota. Jedna ze statuetek w kategorii NAGRODA REDAKCJI trafiła do Grupy Azoty za projekt Polimery Police. Nagrodę, którą wręczył wiceprezes Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. Piotr Hofman, odebrał wiceprezes Grupy Azoty S.A. Grzegorz Kądzielawski.

Kryształy Polskiej Gospodarki: ANDRZEJ BIEŃCZAK – laureat w kategorii NAGRODA REDAKCJI

Prezentujemy zwycięzców II edycji konkursu KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI 2022. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ufficio Primo w Warszawie, dziewięcioro laureatów odebrało wyjątkowe statuetki z zielonego złota. Jedna ze statuetek w kategorii NAGRODA REDAKCJI trafiła do Andrzeja Bieńczaka, przedsiębiorcy, filantropa, prezesa firmy Eleo Development, założyciela Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie.

Kryształy Polskiej Gospodarki: laureat w kategorii OSOBOWOŚĆ ROKU

Prezentujemy zwycięzców II edycji konkursu KRYSZTAŁY POLSKIEJ GOSPODARKI 2022. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ufficio Primo w Warszawie, dziewięcioro laureatów odebrało wyjątkowe statuetki z zielonego złota. W kategorii OSOBOWOŚĆ ROKU statuetka trafiła do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Nagrodę, którą wręczył prezes wydawnictwa Forum Polskiej Gospodarki Sp. z o.o. Grzegorz Tomaszewski, w imieniu laureata odebrał sekretarz stanu w MAP Andrzej Śliwka.

INNE TEGO AUTORA

Prawie co piąty Polak udostępnił dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 18 proc. Polaków udostępniło dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści. Najczęściej za stałą zniżkę lub jednorazowy rabat na produkty bądź usługi – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4 MIN CZYTANIA

Jak, gdzie i za ile Polacy planują wakacyjne wyjazdy w kraju

Czy z rodziną czy we dwoje, wyjedziemy na krótko, często więcej niż raz i raczej nad morze. Na noclegi chcielibyśmy wydać nie więcej niż 200 złotych za osobę za noc. Miejsce pobytu wybieramy starannie, przeglądając uważnie oferty wielu obiektów.
4 MIN CZYTANIA

Demografia odporna na finansowe dopalacze. Dzieci to nie koszty, ale inwestycja kapitałowa

Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2024 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia i według stanu na koniec poprzedniego roku) wyniósł 346 tys. zł (1602 zł miesięcznie), a dwójki dzieci wyniósł 579 tys. zł.
3 MIN CZYTANIA