Nowe przepisy podniosły limity pozwalające na korzystanie z 9 proc. stawki CIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wzrosły też złotowe przeliczniki wszystkich pozostałych limitów podatkowych, w tym dla tzw. małych podatników. Równocześnie, w związku ze wzrostem płacy minimalnej, od nowego roku wzrosną kary dla podatników.

polski ład ryczałtowcy - grafika wpisu
fot. Pixabay

Opublikowana 30 listopada 2020 r. ustawa (z 28 listopada br.) o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) podniosła niektóre limity podatkowe dla podatników podatku dochodowego.

Nowe limity dla 9 proc. stawki CIT i ryczałtu

I tak od 1 stycznia 2021 r. nastąpi podwyższenie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT. Limit wzrasta z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami podatek wynosi 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości limitu, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego (dla limitu na 2021 r. będzie to kurs z 2 stycznia 2021 r.), w zaokrągleniu do 1 tys. zł.

Z preferencyjnej stawki CIT mogą jednak korzystać wyłącznie podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika lub właśnie rozpoczęli działalność (z pewnymi wyjątkami). I te warunki nie ulegną zmianie. W przypadku tego limitu, przeliczenie go na złote nie jest zatem jeszcze możliwe.

Od razu należy też zauważyć, że taki sposób przeliczenia kursu to wyjątek, bo pozostałe limity podatkowe przelicza się zazwyczaj według kursu z ostatniego roboczego dnia października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. A zatem dla limitów na 2021 r. według kursu 4,5153 zł.

Nowelizacja podniosła w sposób znaczący limit przychodów, który pozwala korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas wynosił on zaledwie 250 tys. euro. Teraz wyniesie 2 mln euro, czyli dla roku 2021, po przeliczeniu, wyniesie 9 030 600 zł (w 2020 r. było to 1 093 350 zł).

Zmienił się również limit w euro uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu. Po zmianie wynosi on równowartość 200 tys. euro, zamiast jak dotąd 25 tys. euro. Oznacza to, że w 2021 r. będzie wynosił 903 060 zł (w 2020 r. było to 109 335 zł). Stosuje się tu kurs z pierwszego roboczego dnia października, ale wyjątkowo bez dokonywania zaokrągleń.

Wszystkie złotowe limity w górę

Nie zmieniły się natomiast pozostałe limity podatkowe wyrażone w euro. I tak przedsiębiorcy, których sprzedaż z 2020 r. nie przekroczy 9 031 000 zł, skorzystają w 2021 r. z przywilejów małego podatnika CIT i PIT (rok wcześniej było to 8 746 800 zł). W tym przypadku przeliczenia limitu, który wynosi od 2020 r. 2 mln euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. A zatem według kursu 4,5153 zł.

Z kolei małym podatnikiem VAT (jest on uprawniony do rozliczania tzw. metodą kasową oraz do kwartalnych wpłat podatku) będzie podatnik, którego sprzedaż w 2020 r. wyniosła 5 418 000 zł (w 2019 r. – 5 248 000 zł). Zastosowanie ma w tym przypadku ten sam kurs, co dla podatków dochodowych, a limit wynosi 1,2 mln euro.

Mały podatnik jest uprawniony także do jednorazowej amortyzacji (dotyczy środków trwałych z grup 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych).
Łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 000 euro. W 2021 r. będzie to 226 000 zł (w 2020 r. – 219 000 zł).

Wyższy limit dla ksiąg rachunkowych

Wyższy niż w 2020 r. będzie w roku 2021 także limit obligujący podatników do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązkowo księgi rachunkowe muszą prowadzić:
– spółki handlowe,
– spółki osobowe (cywilna, jawna i partnerska) i osoby fizyczne (jeśli przychody ze sprzedaży w minionym roku obrotowym przekroczyły 2 mln euro),
– banki i inne instytucje finansowe działające w oparciu o prawo bankowe lub w oparciu o przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi,
– przedstawicielstwa firm zagranicznych
– jednostki samorządowe takie jak powiaty czy gminy.
Jak z tego wynika obowiązek prowadzenia ksiąg uzależniony od limitu obrotów dotyczy tylko jednej kategorii podatników. Pozostali mają obowiązek prowadzenia ksiąg bez względu na wysokość obrotu.

W tym przypadku limit wynoszący 2 mln euro przelicza się na złote według kurs euro z pierwszego dnia roboczego października, a zatem według kursu 4,5153 zł. Oznacza to, że podatnicy mają obowiązek prowadzenia w 2021 r. ksiąg, jeśli w tym roku ich obroty przekroczyły 9 030 600 zł (w 2020 r. było to 8 746 800 zł).

Wyższe kary dla podatników

Tak jak co roku od 1 stycznia wzrosną także kary nakładane za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. W tym przypadku, wysokość kar nie jest jednak uzależniona od kursów walutowych, ale od wysokości płacy minimalnej. A ta wzrasta od 1 stycznia 2021 r. z 2600 do 2800 zł.
W konsekwencji grzywny nakładane w formie mandatu będą mogły wynosić od 280 zł do 5600 zł (w 2020 r. od 260 do 5,2 tys. zł).
Grzywna za wykroczenie skarbowe (gdy uszczuplenie podatku nie przekroczy 14 tys. zł) wyniesie od 280 zł do 28 000 zł (w 2020 r. od 260 do 26 tys. zł), a za przestępstwo skarbowe od 37 333,33 zł do 26 880 000 zł (w 2020 r. od 34 666,67 do 24 960 000 zł).

Poprzedni artykułPięć mitów na temat ustaleń szczytu Rady Europejskiej
Następny artykułFirma rodzinna, która umiała wykorzystać kryzys