Od początku kwietnia powinny wejść w życie kolejne uproszczenia w rozliczeniach podatku od towarów i usług. To już trzecia odsłona pakietu SLIM VAT autorstwa Ministerstwa Finansów.

Mikhail Nilov/Pexels

Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu 24 stycznia 2023 r. projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta to kolejny już pakiet SLIM VAT. Według przedstawicieli Ministerstwa Finansów wprowadzenie zmian wynikających z tej nowelizacji spowoduje, że rozliczenia VAT będą łatwiejsze i mniej czasochłonne. Wśród kluczowych modyfikacji resort wymienia tę związaną ze zwiększeniem limitu wartości sprzedaży, który uprawnia do posiadania statusu małego podatnika. Według MF to zmiana ważna, gdyż pozwoli większej grupie przedsiębiorców korzystać z kasowej metody rozliczeń podatku od towarów i usług oraz kwartalnego rozliczania tego podatku.

Ważne: SLIM VAT to akronim utworzony od słów Simple Local And Modern VAT. Koncepcja zakłada zatem, że system VAT będzie prosty, lokalny i nowoczesny. Również projektodawcy podkreślają, że pakiety SLIM VAT mają na celu upraszczanie systemu VAT i rozliczeń tego podatku.

Większa grupa ze statusem małego podatnika

Jak już zostało wspomniane, jedna z najważniejszych zmian z tej obszernej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, że zostanie zwiększony limit sprzedaży małego podatnika. Dziś wynosi on 1,2 mln euro. Po zmianach ma to być 2 mln euro. W konsekwencji większa grupa przedsiębiorców będzie mogła stosować metodę kasową do swoich rozliczeń oraz rozliczać VAT w sposób kwartalny. Przypomnijmy, że metoda kasowa jest korzystna dla przedsiębiorców, gdyż co do zasady polega na tym, że podatek rozlicza się w momencie uregulowania zapłaty lub otrzymania płatności. Jeśli chodzi o rozliczenia kwartalne, to mają do nich prawo mali podatnicy (których wartość sprzedaży nie przekracza ustawowego limitu), którzy spełnią dodatkowe warunki. Wśród tych warunków jest m.in. obowiązek upłynięcia 12 miesięcy od momentu rejestracji dla potrzeb VAT.

Dokumentowanie sprzedaży do uproszczenia

Pakiet SLIM VAT 3 przewiduje także pewne uproszczenia w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania sprzedaży. Pewne uproszczenia obejmą także ewidencjonowanie sprzedaży. Planowana jest likwidacja obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Podatnicy nie będą także zobowiązani do posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Co istotne, zasady wystawienia faktury mają być dostosowane do e-paragonów. Wprowadzamy ma zostać także nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Zniknie opłata od WIS

Ministerstwo Finansów chce także zmienić zasady wydawania m.in. Wiążących Informacji Stawkowych. Jeden organ podatkowy będzie wyznaczony do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP, co w założeniu ma wpłynąć na ujednolicenie wydawanych dokumentów. I co ważne – MF zrezygnuje z opłaty za wydanie WID. Dziś trzeba za nią zapłacić 40 zł.

Nowe zasady dla proporcji

Ważne zmiany przedsiębiorcy powinni odnotować w zakresie proporcji. Projekt nowelizacji przewiduje, że nie będzie już konieczności składania korekt, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych.

Zniknąć ma także obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Zamiast tego zacznie funkcjonować wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji.

Zwiększy się również kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 procent w sytuacji, gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 procent (z obecnych 500 zł do 10 tys. zł). Zmiana dotyczy podatników wykonujących w ramach działalności czynności opodatkowane i zwolnione z VAT i umożliwia odliczenie całej kwoty VAT w przypadku podatników, u których znaczną część obrotu stanowią czynności opodatkowane VAT.

Kwoty na rachunku VAT

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów poszerza także opcje dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT przedsiębiorców. Oczywiście nie będzie tu pełnej swobody, ale poszerzy się lista podatków i opłat, która pieniędzmi z rachunku VAT będzie mogła zostać opłacona. Będzie nimi można zapłacić podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy. Co istotne, w przepisach zostanie wprowadzona możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Ważne: Przy ustalaniu sankcji VAT organy podatkowe mają uwzględniać m.in. sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy. Z pewnością wpłynie to na racjonalność stosowanych kar.

KALENDARIUM

1 stycznia 2021 r. wejście w życie pakietu zmian w VAT w ramach pierwszego SLIM VAT.
1 października 2021 r. wejście w życie większości przepisów w ramach SLIM VAT 2. Część przepisów weszła w życie 1 stycznia 2022 r.
1 kwietnia 2023 r. planowane wejście w życie większości przepisów z pakietu SLIM VAT 3.

Poprzedni artykułRestrukturyzacja sądowa: zapłać suto za śmierć swojej firmy [Poradnik Oppenheima]
Następny artykuł„Produkt polski” – czy znasz ten znak?