Tylko do końca marca spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy muszą złożyć do szefa KAS informacje o strukturze udziałowej.

burst/Pixabay

To nowy obowiązek, bo od 1 stycznia 2021 r. w polskim porządku prawnym istnieje podmiot określany mianem spółki nieruchomościowej. Pierwsze raporty o strukturze udziałowej będą składane w tym roku. Dzięki temu skarbówka zyska informacje o samych spółkach i ich strukturze, co ma pozwolić m.in. na precyzyjne typowanie do kontroli.

Definicja w przepisach

W ustawie o CIT znajduje się dość rozbudowana definicja spółki nieruchomościowej, jednak musimy przybliżyć te regulacje. O spółce nieruchomościowej mowa jest wówczas, gdy podmiot – inny niż osoba fizyczna – zobowiązany do sporządzania bilansu na podstawie ustawy o rachunkowości, w którym to bilansie:

a) na pierwszy dzień roku podatkowego (a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego), co najmniej 50 procent wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,

b) na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy), co najmniej 50 procent wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych stanowiły co najmniej 60 proc. ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów innych niż określone w punkcie a.

W konsekwencji przepisy precyzują różne kryteria dla spółek nieruchomościowych i zależą one od tego, czy jest to podmiot nowy, czy już istniejący wcześniej.

Zakres dodatkowych obowiązków

Zgodnie z przepisami o CIT obowiązek przygotowania informacji o udziałach mają określone grupy spółek i ich wspólnicy. Z ustawy wynika, że spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziały (akcje) dające co najmniej 5 procent praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5 procent prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5 procent ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, są zobowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki) pewne informacje. W przypadku spółek nieruchomościowych będą to dane o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw.

Z kolei podatnicy będący wspólnikami spółek nieruchomościowych są zobowiązani podać informacje o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Zarówno spółki, jak i wspólnicy muszą podać informacje do szefa KAS według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Forma i termin raportowania

Informacje od spółek nieruchomościowych i jej wspólników trzeba wysłać do szefa KAS elektronicznie. Zgodnie z przytoczonymi przepisami jest na to czas do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku podatkowego spółki nieruchomościowej. W przypadku spółek nieruchomościowych, które nie są podatnikami CIT, np. spółek cywilnych, termin ten wynosi do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Jeśli zatem rok podatkowy/obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, ostatnim dniem na przekazanie omówionych informacji skarbówce będzie 31 marca 2022 r.

Poprzedni artykułMocno rosną ceny jaj i drobiu
Następny artykułWielki słoń w pokoju