26 stycznia br. podczas posiedzenia Sejmu przejęty został projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, nad którym pracowała Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. Jest to projekt wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym.

Fot. Monika Kanabrodzka/archiwum biura poselskiego PiS

„Dbanie o zachowanie prawa każdego człowieka do wolności, które – jak czytamy w Preambule do Konstytucji RP – jest jedną z niewzruszonych zasad Rzeczypospolitej Polskiej, przyświecało Komisji przy opracowywaniu projektu tej ustawy. Mając na uwadze, że wolność człowieka może być ograniczana tylko wtedy, gdy jest to konieczne Komisja przede wszystkim starała się znaleźć takie regulacje prawne, które w wolność tę ingerowały zbyt mocno” – powiedział poseł dr Bartłomiej Wróblewski, przewodniczący Komisji.

„Celem ustawy jest ograniczenie – chociaż w pewnym zakresie – regulacji zbyt mocno ingerujących w wolność obywateli i przedsiębiorców, a także redukcja ciążących na nich obowiązków. Przyjęte zmiany wpłyną także na uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych i sądowych, przez co przede wszystkim będzie możliwe ich szybsze ostateczne załatwienie” – wskazał poseł Andrzej Gawron, wiceprzewodniczący Komisji.

W trakcie posiedzeń, na które zaproszeni byli przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach, samorządów gospodarczych i zawodowych, izb gospodarczych oraz think tanków, a także ośrodków naukowych Komisja wysłuchała i przeanalizowała szereg sformułowanych przez nich uwag i propozycji. Szczegółowo zapoznała się także z propozycjami kierowanymi do niej w formie pisemnej.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przyjętą ustawą:

– ponadtrzykrotne podniesienie kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn,
– podniesienie o 50 proc. kwoty przychodów, do której możliwe jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej,
ułatwienie budowy mieszkań m.in. na terenach pohandlowych,
ograniczenie obowiązku umieszczania tabliczki z numerem porządkowym domu,
ograniczenie obowiązku uzyskiwania zaświadczeń (z ustawy o lasach) przy zbywaniu nieruchomości,
racjonalizacja przepisów regulujących dostęp do broni, co nie tylko poszerza zakres wolności obywatelskich, ale także wzmacnia potencjał obronny Polski,
uznanie za ostateczne tych decyzji administracyjnych wydanych przez organ I instancji, w których w całości uwzględnione zostało żądanie strony,
wzmocnienie pozycji przedsiębiorców w sądach (wsparcie przez organizacje przedsiębiorców oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców).

„Zmiany te poszerzą wolność obywateli i przedsiębiorców, w tym wolność prowadzenia działalności gospodarczej, wolność osobistą oraz wzmocnią realizację prawa własności. Będą wspierać rozwój społeczny i przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, co – mając na uwadze wiele negatywnych skutków pandemii i wojny w Ukrainie, które dotykają teraz wszystkich Polaków – ma szczególnie istotne znaczenie” – powiedział poseł Bartłomiej Wróblewski.

Eliminowanie zbędnych obciążeń prawnych skutkuje zwiększaniem zaufania obywateli do Państwa i stanowionego przez nie prawa oraz podnosi poziom kultury prawnej społeczeństwa. Zmniejsza również obciążenia po stronie organów administracji publicznej, których funkcjonowanie może być tym samym bardziej efektywne i tańsze. Przyjęta ustawa jest kolejną, ale nie ostatnią z przygotowywanych przez polityków i ekspertów Prawa i Sprawiedliwości ustaw deregulacyjnych.

 

Źródło: informacja prasowa Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji (26.01. 2023 r.)
Poprzedni artykułPolska stała się hubem logistycznym Ukrainy
Następny artykułAlior Bank zorganizował seans filmowy dla dzieci z Ukrainy