Terminy na poinformowanie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych na 2022 rok zostaną wydłużone. Nowelizacja, która tę zmianę wprowadzi, czeka na podpis prezydenta.

ds_30/Pixabay

Zmiany w zakresie raportowania dotyczącego cen transferowych przewiduje uchwalona 28 kwietnia przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowela ta zawiera zmianę tzw. ustawy covidowej w zakresie przedłużenia terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych na rok 2022.

Nowe terminy

Co dokładnie się zmieni? Zgodnie z nowymi przepisami termin do złożenia informacji TPR zostanie wydłużony w następujący sposób:
– do 30 września 2022 r – dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
– o 3 miesiące – dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Rozwiązania te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, jednak z mocą od 31 grudnia 2021 r.

Modyfikacje obejmą także terminy do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za rok 2021. W tym przypadku terminy zostały przedłużone:
– do 30 września 2022 r. – dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.,
– o 3 miesiące – dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Te rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, jednak z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Jak podkreślono przy okazji nowelizacji, zastosowanie przepisów z mocą wsteczną umożliwi przedłużenie terminów na złożenie informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, które upłynęły w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy.

Informacja o cenach transferowych

Przypomnijmy, że na podstawie przepisów podatkowych (art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT i art. 11t ust. 1 ustawy o CIT) podmioty powiązane zobowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane (odpowiednio zdefiniowane w przepisach), muszą przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika informację o cenach transferowych za rok podatkowy. Przepisy precyzują, że należy tego dokonać w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną informacja o cenach transferowych jest składana naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według:
– miejsca prowadzenia działalności,
– miejsca siedziby – w przypadku prowadzenia działalności w więcej niż jednym miejscu,
– miejsca zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników – w przypadku, gdy nie można ustalić właściwości na podstawie dwóch pierwszych punktów.

Informację o cenach transferowych składana się tylko w formie elektronicznej.

W informacji podatnicy – poza wskazaniem organu, do którego składają dokumenty, celu złożenia informacji i okresu, którego dotyczy – podają swoje dane (na podstawie których można podatnika zidentyfikować), ogólne informacje finansowe, informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych, informacje dotyczące stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji, a także dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, jeśli są one potrzebne. Dokument kończy oświadczenie podatnika, które potwierdza, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Informację o cenach transferowych podatnik musi przygotować bazując na lokalnej dokumentacji cen transferowych – jeśli podmiot powiązany musiał ją sporządzić. Jeśli dokumentacja lokalna nie była obowiązkowa, podstawą do przygotowania informacji o cenach transferowych będzie sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty.

Trzeba też wiedzieć, że informacja o cenach transferowych musi być podpisana. Przepisy obligują do tego:
– osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
– osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający w Polsce,
– kierownika jednostki zgodnie z jego definicją zawartą w ustawie o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

Jednak od razu uwaga – niedopuszczalne jest podpisanie informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Ważne: Warto wiedzieć, że organy podatkowe wykorzystują informację o cenach transferowych do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych.

Poprzedni artykułKawaler Orderu Orła Białego stracił stanowisko w rosyjskim gigancie naftowym
Następny artykułW tej branży płace rosną najszybciej