Ministerstwo Finansów przedłuży o trzy miesiące termin złożenia zeznania rocznego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (zeznania CIT) oraz termin na przygotowanie i złożenie sprawozdania finansowego.

stevepb/Pixabay

Ministerstwo Finansów, wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłuży czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r., a także zeznań podatkowych CIT za 2021 r. Co prawda w tym akurat przypadku można mieć wątpliwości, czy takie postępowanie rzeczywiście wynika ze zrozumienia, jakie resort finansów okazał podatnikom, czy też raczej z tego, że zajęte łataniem Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów nie byłoby sobie w stanie w normalnym czasie z tym zadaniem poradzić. Niemniej jednak jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, a zatem nie ma chyba na co narzekać. Przypomnijmy, że z podobnym wydłużeniem terminów, z powodu trwania pandemii, mieliśmy do czynienia także w ubiegłym roku.

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – czyli działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych, dla których termin ten zostanie wydłużony o trzy miesiące; jednostek sektora finansów publicznych, dla których termin zostanie wydłużony o miesiąc; a także podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego szefowi KAS), dla których termin przedłużony zostanie o trzy miesiące.

Przy czym zasady te mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.
W przypadku jednostek, dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy oznaczało to przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania z 31 marca 2022 r. na 30 czerwca 2022 r.

Bez względu na to, czy sprawozdanie finansowe składane jest do Repozytorium Dokumentów Finansowych (przez system RDF), czy przez system S24, powinno być ono wytworzone jako jeden plik XML, który zawiera wszystkie elementy sprawozdania (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową). Sprawozdanie takie musi być zgodne ze strukturą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Plik wygenerowany niezgodnie z opublikowanymi strukturami nie zostanie przyjęty przez system. Wyjątkiem są przedsiębiorcy stosujący Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) – dla nich Ministerstwo Finansów nie opublikowało obowiązującego standardu i struktury logicznej sprawozdania. Oznacza to, że sami mogą wybrać format i strukturę logiczną sprawozdania finansowego albo sporządzić je w formie nieustrukturyzowanej.

Postać elektroniczna (bez narzuconego formatu) jest obowiązkowa dla następujących innych dokumentów: sprawozdanie z działalności; sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej; opinia biegłego rewidenta/sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego; sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej; sprawozdanie z działalności jednostki dominującej i skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Niezależnie od wydłużenia terminów na przygotowanie sprawozdań finansowych wydłużony ma być także – do 1 sierpnia 2022 r. (jest tak z uwagi na to, że 31 lipca wypada w niedzielę) – czas na przekazanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, szefowi KAS sprawozdania finansowego przez podatników PIT zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2021 r. będzie z kolei dotyczyć wszystkich podatników, a sam termin zostanie wydłużony o trzy miesiące i będzie dotyczył złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Oznacza to, że dla podatników, dla których rok podatkowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, termin złożenia zeznania CIT zostanie wydłużony i upłynie nie 31 marca, ale 30 czerwca 2022 r.

Roczne zeznanie CIT-8 muszą złożyć osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (czyli spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej). Obowiązek taki dotyczy także spółek niemających osobowości prawnej, które mają siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów – bez względu na miejsce ich osiągania. Zobowiązane do złożenia zeznania są także grupy co najmniej dwóch spółek kapitałowych, które pozostają w związkach kapitałowych (tzw. podatkowe grupy kapitałowe). Przepisy wymieniają także grupę podmiotów, które na zasadzie wyjątku, obowiązku złożenia zeznania nie mają (np. kościelne osoby prawne).

Poprzedni artykułWojna pociągnie za sobą interwencje walutowe
Następny artykułNa ile dni wystarczą nasze rezerwy ropy?