fbpx
poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona głównaArchiwumWOJCIECH DĄBROWSKI, PREZES PGE: "Grupa PGE może wesprzeć rozwój polskiego sektora MŚP"

WOJCIECH DĄBROWSKI, PREZES PGE: „Grupa PGE może wesprzeć rozwój polskiego sektora MŚP”

Po wyborze na prezesa PGE zapowiedział Pan „zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy”. Proszę wyjaśnić, co to tak naprawdę oznacza.

Zapowiedziałem zielony kierunek, bo jestem świadomy społecznych oczekiwań wobec takich podmiotów jak PGE w zakresie działań na rzecz klimatu, jak i celów neutralności klimatycznej do 2050 roku i redukcji emisji do 2030 roku wyznaczonych przez unijną politykę klimatyczną. PGE nie działa w oderwaniu od społecznego, gospodarczego i regulacyjnego otoczenia, jesteśmy elementem tego ekosystemu i kształtujemy jakość życia mieszkańców Polski.

Będziemy rozwijać się w zielonym kierunku i oznacza to pozycję lidera w Polsce w energetyce wiatrowej na morzu i lądzie, również dzięki przejęciom. Liderem pozostaniemy również w ciepłownictwie, gdzie jesteśmy na etapie zaawansowanych rozmów w kilku projektach akwizycyjnych. Zielony kierunek oznacza też zwiększanie liczby instalacji termicznego przetwarzania odpadów, które pozwalają na produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów, a jednocześnie rozwiązują problem z ich zagospodarowaniem. Planujemy uruchomienie drugiej linii technologicznej w Rzeszowie, analizujemy też inne lokalizacje, w szczególności w tych miastach, gdzie prowadzimy naszą działalność.

Poza zieloną energią z OZE stawiamy również na magazynowanie energii i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS), co jednoznacznie wskazuje, że mamy poważne podejście do działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego.

Wracając do pytania – uszanowanie konwencjonalnej podstawy oznacza spojrzenie na jej istotę i znaczenie w polskim systemie energetycznym. Podstawowym zadaniem PGE jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Bez konwencjonalnej podstawy rozwój OZE i jednoczesne zapewnienie stabilnych dostaw energii nie byłoby możliwe.

Reasumując, realizacja zielonego kierunku będzie przebiegać z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy i będzie realizowana ze stroną społeczną oraz z korzyścią dla polskiej gospodarki.

Czy Pańskim zdaniem w związku ze stratami, jakie poniesie nie tylko polska, ale cała europejska gospodarka na skutek pandemii koronawirusa, nie powinny ulec weryfikacji cele polityki klimatycznej UE?

Moje stanowisko w sprawie prawa klimatycznego jest jasne i wyraziłem je już na początku marca, jeszcze przed pandemią koronawirusa w Polsce. Jestem przeciwny twardemu zaostrzaniu celów emisyjnych, ponieważ ich osiągnięcie przez Polskę z technicznego, ekonomicznego i społecznego punktu widzenia nie jest po prostu możliwe.

Jesteśmy gotowi aktywnie przyczyniać się do realizacji ambitnych unijnych celów klimatycznych poprzez inwestycje w niskoemisyjne technologie wytwarzania energii – świadczą o tym zarówno podejmowane przez nas działania, jak i nasze plany. Akcentujemy jednak konieczność zapewnienia odpowiedniego wsparcia. W europejskim prawie klimatycznym wraz z przepisami dotyczącymi celów klimatycznych powinna zostać zapisana zasada proporcjonalnego zwiększenia finansowania w ramach EU ETS dla państw członkowskich o niskim PKB w przeliczeniu na mieszkańca.

Realizacja celów na 2030 rok wymagałaby rezygnacji z węgla i intensywnej wymiany mocy wytwórczych w polskim systemie elektroenergetycznym na źródła zeroemisyjne. Proces ten musiałby przebiegać w bardzo krótkim czasie, również ze względu na drastyczny wzrost cen CO2.

Administracja rządowa podejmuje działania na rzecz transformacji sektora energetycznego, w którym będzie rósł udział odnawialnych źródeł energii. Akcentuje też potrzebę wprowadzenia mechanizmów osłonowych dla zabezpieczenia inwestycji kluczowych dla modernizacji energetyki.

Jakie największe wyzwania stoją obecnie przed polskim sektorem energetycznym?

Obecna sytuacja może stać się szansą na intensyfikację działań na rzecz budowania energetyki opartej o nisko i zeroemisyjne źródła. Z pewnością wyzwaniem jest takie zbilansowanie miksu energetycznego, żeby coraz bardziej wykorzystywać potencjał odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności systemu.

Transformacja energetyki to przedsięwzięcie nie tylko organizacyjne, ale i finansowe. Wymaga ona kapitałochłonnych inwestycji nie tylko w nowe moce wytwórcze, lecz również w sieci dystrybucyjne. Każda zmiana wpływa na społeczności lokalne. Jesteśmy otwarci na dialog z nimi, ale uzyskanie porozumienia to też wyzwanie. Obraliśmy zielony kierunek, lecz osiągnięcie tego celu wymaga finansowania – mam na myśli zarówno bezpośrednie wsparcie dla inwestycji w energetyce, jak również wsparcie kreujące nową przestrzeń do życia i nowe miejsca pracy.

W jaki sposób Grupa PGE może wesprzeć rozwój polskiego sektora MŚP i wpłynąć na zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki?

Grupa PGE może wesprzeć rozwój polskiego sektora MŚP poprzez uczestnictwo w rentownych projektach innowacyjnych zgodnych z polityką Grupy, to jest tych opartych na zmniejszeniu emisyjności oraz poprawiających efektywność energetyczną. Chętnie zaangażujemy się finansowo i organizacyjnie w takie projekty. W czasach kryzysu szczególnie trzeba oglądać przed wydaniem każdą złotówkę. Teraz nie jest czas na wchodzenie w wizjonerskie rewolucyjne projekty, które zwrócą się za 10-20 lat. Polscy naukowcy i wynalazcy mają ogromny potencjał, najczęściej brakuje im środków i potrzebują stabilnego finansowo partnera.

Już wiadomo, że wiele polskich przedsiębiorstw ucierpi na skutek pandemii koronawirusa. W jaki sposób państwo polskie powinno pomóc tym przedsiębiorstwom i jaką rolę powinny odgrywać w tej pomocy spółki z udziałem Skarbu Państwa?

Na skutek pandemii koronawirusa świat mierzy się z problemami gospodarczymi, społecznymi i spadkiem nastrojów wśród przedsiębiorców. W PGE zarządzamy ryzykiem i analizujemy scenariusze wpływu sytuacji, w której się znaleźliśmy, na prowadzoną działalność od najbardziej pesymistycznego do najbardziej korzystnego. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze zdarzeń. Zintensyfikowaliśmy prace nad przeglądem projektów pod kątem ich zasadności, rentowności, efektywności i przydatności dla Grupy PGE. Odpowiedzialnie podchodzimy do zarządzania finansami. Szukamy oszczędności, bo szanujemy pieniądze. Stawiamy na naszą podstawową działalność i będziemy ograniczać projekty niezwiązane z tym, do czego jesteśmy powołani.

Jesteśmy dużym pracodawcą i dobrze rozumiemy, z jak trudnymi i licznymi wzywaniami muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Grupa Kapitałowa PGE skupia się na stabilnych dostawach energii do gospodarstw domowych i działających w Polsce szpitali, firm oraz instytucji. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, jako Spółki Skarbu Państwa. Nadrzędnym celem jest troska i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych pracowników. Nie od dzisiaj w centrum zainteresowania stawiamy naszych klientów. Staramy się uwzględniać kontekst warunków, w których obecnie funkcjonują. Wymaga to indywidualnego podejścia, zaufania i partnerstwa biznesowego. W przypadku kłopotów z płatnościami i próśb z tym związanych, na ogół podchodzimy do takich wniosków indywidualnie, rozpatrując szerszy kontekst z tym związany. Ważne jest, aby problemy z regulowaniem płatności zgłaszali ci klienci, którzy naprawdę nie mogą ich uregulować. Absolutnie wyjątkowo w tym czasie traktujemy oczywiście szpitale i placówki medyczne, te które w walce z pandemią odgrywają kluczową rolę.

Chcę podkreślić, że do realizacji naszej podstawowej misji potrzebujemy dyscypliny finansowej. Bez zachowania płynności staniemy przed problemem zagwarantowania dostaw prądu. Naszym celem jest wspólne przejście z klientami przez ten trudny czas. W tym kontekście ważna jest także wspólna odpowiedzialność gospodarcza, aby przeciwdziałać tworzeniu się zatorów płatniczych. Społeczna samoświadomość jest właśnie teraz bardzo ważna.

Jakie zabezpieczenia pracowników wprowadziło PGE, aby chronić ich przed zarażeniem koronawirusem?

Jako jeden z największych pracodawców w Polsce, zatrudniający 42 tys. pracowników, Grupa PGE konsekwentnie i systemowo podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia i życia Pracowników. Wdrożyliśmy pracę zdalną, budujemy świadomość dotyczącą w szczególności podstawowych zasad ochrony przed koronawirusem, profilaktyki, kwarantanny. Podjęliśmy także działania związane z organizacją spółki i organizacją pracy mające na celu zapewnienie ciągłości działania.

Regularnie odbywają się spotkania zespołów kryzysowych, podczas których analizowana jest sytuacja w spółkach. Pracownicy regularnie otrzymują komunikaty dotyczące rozwiązań wdrażanych przez administrację rządową, w tym wszystkie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadzono obowiązkowe szkolenie e-learningowe dotyczące koronawirusa i standardów bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników.

Większość pracowników wykonuje swoją pracę zdalnie, a ci, którzy przychodzą do zakładu pracy, zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rak, przyłbice. W intranecie, do którego mają dostęp wszyscy Pracownicy Grupy PGE, powstała sekcja Koronawirus – Informacje. Osiemdziesięciu pracowników Grupy PGE wspiera Infolinię NFZ w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 17.00. Działają wolontariusze, którzy zgłaszają się do wsparcia obsługi Infolinii NFZ w soboty i niedziele w godz. 17-19. Podjęliśmy się opieki nad Powstańcami Warszawskimi.

Grupa PGE włączyła się też do akcji #MAPdlaPolaków i promuje bezpieczną postawę pod hasłem #zostańwdomu, pokazując online’ową działalność instytucji i podmiotów, z którymi współpracują spółki w ramach istniejących umów. Akcja #zostańwdomu skierowana została także do klientów, zachęcając ich do kontaktów z firmą „na odległość”. Dodatkowo w naszej kampanii medialnej informującej o naszej misji – zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski – dodaliśmy hasła #MAPdlaPolaków i #zostańwdomu wspierając działania administracji rządowej.

W przypadku naszych spółek obsługujących klientów postawiliśmy w 100 proc. na kontakt zdalny – obsługa telefoniczna i mailowa oraz elektroniczne Biura Obsługi Klienta. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie zarówno naszych pracowników, jak i klientów.

Na zakończenie chcę podkreślić, że jesteśmy największym wytwórcą energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Naszą rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Najważniejszy z perspektywy naszych Klientów, jak i całej polskiej gospodarki, jest fakt, że stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła nie są zagrożone. Chcę podziękować pracownikom Grupy PGE za to, że wspólnie udaje nam się przejść przez ten trudny czas i za ich obywatelską postawę.

Rozmawiał Krzysztof Budka

Krzysztof Budka
Krzysztof Budka
Redaktor naczelny magazynu „Forum Polskiej Gospodarki" oraz serwisu FPG24.PL. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem. Pracę w tym zawodzie rozpoczął podczas studiów pod koniec lat 90. jako reporter w telewizji Puls przy programie „Raport Specjalny". Pisał do działu politycznego w dzienniku „Życie", a następnie na ponad dekadę związał się z „Przeglądem Sportowym", gdzie był m.in. wydawcą, szefem działu Piłka Nożna oraz kierownikiem magazynu „Tygodnik Przeglądu Sportowego: Tempo". Współtworzył serwis internetowy FUTBOLFEJS.PL., a także prowadził audycję Liberator w Radiu Dla Ciebie. Zwycięzca Wielkiego Testu Piłkarskiego Biało-Czerwoni w TVP1 w 2012 roku.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dowiedz się, jak inwestują najlepsi! Zapraszamy na darmową konferencję Invest Cuffs 2024

Już 5 –6 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które corocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego.

Zapraszamy na 22. Międzynarodową Konferencję Baltic Management Development Association

W imieniu Zarządu BMDA, Collegium Prometricum oraz naszym – jako Patrona Medialnego wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w 22. Międzynarodowej Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) pod hasłem „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 25–26 kwietnia 2024 r.

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

INNE TEGO AUTORA

Dwa filary kompleksowej polityki mieszkaniowej [WYWIAD]

Skuteczna polityka mieszkaniowa powinna łączyć w sobie dwa bardzo ważne elementy: uczciwy i atrakcyjny kredyt hipoteczny oraz projekt budowy mieszkań na wynajem. W jaki sposób? Wyjaśniają to nasi eksperci – Krzysztof Czerkas i Krzysztof Oppenheim.
11 MIN CZYTANIA

Sektor MŚP musi mówić jednym głosem

Trwa proces budowy dużego środowiska polskich przedsiębiorców z sektora MŚP – pełnych zrozumienia swojej ogromnej wartości, tożsamości i swoich praw. Środowiska, które już niedługo będzie mogło mówić jednym głosem, którego żadna władza nie będzie mogła zlekceważyć – mówi nam Adam Abramowicz. Rozmawiamy u progu końca jego sześcioletniej kadencji w roli rzecznika MŚP.
9 MIN CZYTANIA

Polskie prawo pracy trzeba napisać od nowa [WYWIAD]

Prawo karne dotyczy 1 proc. obywateli, prawo cywilne – 10 proc., natomiast prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczy nas wszystkich. Dlatego o tę gałąź prawa powinno się szczególnie dbać. A mamy przestarzały, nieczytelny i nieprzejrzysty Kodeks pracy – mówi nam mec. Waldemar Gujski, jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych prawników zajmujących się prawem pracy.
11 MIN CZYTANIA