Średnie przedsiębiorstwo to podmiot, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Przytaczamy definicje, bo nie zawsze wyobrażenie o wielkości samej firmy pasuje do definicji przyjętej w Unii Europejskiej – czasem decydują szczegóły. Przydadzą się więc dokumenty źródłowe określające definicję MŚP w rozumieniu przepisów unijnych, które można znaleźć pod tym linkiem: https://www.parp.gov.pl/definicja-msp.

Przydatnym narzędziem dla firmy występującej o dotację jest tzw. FAQ. Są to najczęściej zadawane przez przedsiębiorców szczegółowe pytania, na które odpowiedzi przygotowali już doświadczeni w tym zakresie specjaliści PARP. Znajdują się one pod tym linkiem: https://faq.parp.gov.pl/category/dokapitalizowanie/kapital-obrotowy/.

Warto też skorzystać z tzw. Kwalifikatora MŚP. Po przeczytaniu krótkiego materiału wprowadzającego można wypróbować go pod tym linkiem: https://kwalifikator.een.org.pl/.

Dla kogo i na co to wsparcie?

Na wsparcie utrzymania działalności gospodarczej mogą więc liczyć średniej wielkości przedsiębiorstwa, które znalazły się w złej sytuacji na skutek pandemii koronawirusa w dniu udzielenia dotacji lub odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. – w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Firmy mogą przeznaczyć dofinansowanie na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności, czyli wydatki wykorzystywane przy bieżącej działalności.

Oprócz kryterium wielkości, by zakwalifikować się do dofinansowania, firma musi spełnić również inne warunki. Istotne są: kryterium zatrudnienia, czyli liczba zatrudnianych pracowników oraz kryterium finansowe rozumiane jako wysokość obrotu oraz sumy bilansowej. Należy także pokazać schemat powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na potrzeby określenia właściwej tzw. stawki jednostkowej liczona jest inaczej niż wielkość zatrudnienia, jaką należy wziąć pod uwagę, określając status przedsiębiorcy. W jaki sposób? Informację o tym można pozyskać pod tym linkiem: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/201/Za-4_Instrukcja_WoD_08_06_2020_ost-08062020.pdf

Wnioski do Programów Operacyjnych
Wnioski firma składa do tzw. Programów Operacyjnych. Wpisując swoje województwo wybiera się program operacyjny, w którym zostaje złożony wniosek o dofinansowanie.

Potem nie ma już możliwości zmiany programu. Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Z kolei do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wniosek mogą złożyć firmy prowadzące działalność na terytorium województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

O jakim spadku obrotów mowa?
Do wsparcia w ramach naboru kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30 proc. – w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego. Spadek obrotów firmy liczony jest dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. tj. od marca 2020 r. Dla działu rachunkowości, czy księgowości firmy istotne jest, że pod „spadkiem obrotów” rozumiany jest spadek przychodów ze sprzedaży. Spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym firma musi wyliczyć jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. – w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. – w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Co to jest „trudna sytuacja”?
Poczucie, że ktoś znalazł się w „trudnej sytuacji”, jest ze swej natury subiektywne. Dlatego doprecyzowano, co to oznacza. Osoba oddelegowana w firmie, na ogół z księgowości, musi niestety dokonać nieco bardziej pogłębionej analizy finansowej firmy według jej stanu na koniec 2019 r. Dofinansowanie w ramach naboru mogą otrzymać wyłącznie te firmy, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji na koniec zeszłego roku.

Co jest brane pod uwagę ? Firma musi istnieć od ponad 3 lat, a jej zakumulowane straty, jeśli oczywiście takie wystąpiły, nie mogą przekraczać połowy kapitałów. Przedsiębiorstwo nie mogło też z końcem ubiegłego roku podlegać zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością, postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu, czy wykreśleniu z rejestrów. Przy tym nie zakwalifikuje się do dotacji korzystający z pomocy na ratowanie lub ktoś, kto nie spłacił z końcem ubiegłego roku pożyczki, ewentualnie nie zakończył umowy o gwarancję. Dyskwalifikuje także otrzymana na 31.12.2019 r. pomoc na restrukturyzację czy nadal wykonywanie planu restrukturyzacyjnego.

Wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie może przekraczać wartości jej majątku firmy przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Ile można otrzymać dotacji? Kwota dofinansowania to iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia. Z jednym zastrzeżeniem: firma może ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie 3 miesięcy.

Wnioski o dotację będzie można składać do 31 lipca 2020 roku.

Poprzedni artykułTransgraniczne MDR będą składane ponownie
Następny artykuł21 miliardów złotych na drogi z „planu Dudy”