fbpx
środa, 19 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiDochodowe JPK dopiero od 2025 roku

Dochodowe JPK dopiero od 2025 roku

Termin przesyłania plików JPK zawierających elektroniczne kopie ksiąg prowadzonych na potrzeby podatków dochodowych został przesunięty ze stycznia 2024 i 2025 roku na styczeń 2025 i 2026 roku – wynika z przepisów wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.

W ramach zmian podatkowych przewidzianych systemie obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., które wprowadził tzw. Polski Ład, podatnicy PIT oraz podatnicy CIT zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego. Wszystkie księgi i ewidencje podatkowe trzeba będzie przesyłać w formie ustrukturyzowanej. Mówi się w tym przypadku o tzw. dochodowych JPK (to skrót od nazwy: jednolity plik kontrolny). Tym samym po wprowadzeniu JPK_VAT, faktur ustrukturyzowanych, które właśnie są wdrażane, a wcześniej także kas fiskalnych online, fiskus automatycznie zyska pełną wiedzę o tym, co dzieje się u podatnika, co znacznie ułatwi mu prowadzenie kontroli i wychwytywanie wszelkich nieprawidłowości.

Obowiązek przesyłania dochodowych JPK podatnicy mieli mieć już od 1 stycznia 2023 r. Fiskus postanowił jednak terminy wejścia w życie tego obowiązku odroczyć, co stało się po raz pierwszy w 2022 r. Zgodnie z tymi przepisami nowe obowiązki podatnicy mieli realizować:
– od 2024 r. podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro;
– od 2025 r. podatnicy CIT (inni niż wymienieni wcześniej) obowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT oraz podatnicy PIT obowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT;
– od 2026 roku pozostali podatnicy PIT i CIT.

Teraz, po zmianie wprowadzonej w przepisach nowelizacji SLIM VAT 3 (zob. dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 1059), po raz kolejny o rok przesuwa się terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Zgodnie z tymi nowymi przepisami księgi są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy lub za rok obrotowy, rozpoczynający się po dniu:
– 31 grudnia 2024 r. – w przypadku: podatkowych grup kapitałowych; podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego odpowiednio roku podatkowego albo roku obrotowego;
– 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, obowiązanych do przesyłania JPK_VAT;
– 31 grudnia 2026 r. – w przypadku pozostałych podatników i spółek niebędących osobami prawnymi.

Odroczone przepisy przewidują, że podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą będą obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (księgi podatkowe) przy użyciu programów komputerowych. Będą mieli również obowiązek przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Takie same obowiązki mają dotyczyć także podatników ryczałtu.

Nowelizacja wprowadziła także korzystne zmiany dla podatników w JPK_PIT w odniesieniu do obowiązku ich przekazywania. Po zmianie podatnik będzie przesyłał informacje tak samo jak w przypadku JPK_CIT – wyłącznie po zakończeniu roku (a nie miesięcznie lub kwartalnie). Oznacza to, że w przypadku, gdy termin objęty obowiązkiem dotyczy np. roku 2025, informacja będzie po raz pierwszy przesyłana w 2026 r.

Z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg wyłączamy niektóre grupy podatników, m.in. koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe. Minister Finansów będzie miał prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z tego obowiązku.

Przypomnijmy, że według obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorcy są zobligowani do comiesięcznego składania pliku JPK_V7 (lub kwartalnie KPK_V7K) pod warunkiem, że są czynnymi podatnikami VAT. Pozostałe struktury, takie jak: JPK_FA (faktury VAT); JPK_FA_RR (faktury VAT rolnika ryczałtowego); JPK_MAG (magazyn); JPK_WB (wyciąg bankowy); JPK_KR (księgi rachunkowe); JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów); JPK_EWP (ewidencja przychodów) podatnicy składają jedynie na żądanie organów skarbowych. Organy skarbowe mogą żądać przesłania wyżej wskazanych struktur JPK w przypadku: czynności sprawdzających; postępowania podatkowego; kontroli podatkowej; kontroli celno-skarbowej.

Na podstawie nowych przepisów, obowiązek składania plików JPK obejmie kolejne struktury, czyli: JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_KR (podatnik będzie wysyłał jedną ze struktur w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej) oraz JPK w zakresie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wszystko to sprawia, że podatnik ma coraz więcej obowiązków związanych z rozliczeniem się z fiskusem. Nie należy się też łudzić, że przesunięcie terminu stanowi jakikolwiek ukłon ze strony fiskusa w kierunku podatników. Na przesunięcie terminów wpłynęły najprawdopodobniej trudności, jakie ma resort finansów z równoczesnym wdrażaniem licznych nowych rozwiązań systemowych służących automatyzacji zarówno rozliczeń, jak i przede wszystkim wykorzystywania płynących z nich danych w trakcie bieżącej kontroli aktywności podatników. Szczególnie, że sporo danych będzie dostarczał też fiskusowi obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF), nad wdrożeniem którego trwają obecnie intensywne prace.

 

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA