fbpx
niedziela, 1 października, 2023
Strona głównaPodatkiDochodowe JPK dopiero od 2025 roku

Dochodowe JPK dopiero od 2025 roku

Termin przesyłania plików JPK zawierających elektroniczne kopie ksiąg prowadzonych na potrzeby podatków dochodowych został przesunięty ze stycznia 2024 i 2025 roku na styczeń 2025 i 2026 roku – wynika z przepisów wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.

W ramach zmian podatkowych przewidzianych systemie obowiązującym od 1 stycznia 2022 r., które wprowadził tzw. Polski Ład, podatnicy PIT oraz podatnicy CIT zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego. Wszystkie księgi i ewidencje podatkowe trzeba będzie przesyłać w formie ustrukturyzowanej. Mówi się w tym przypadku o tzw. dochodowych JPK (to skrót od nazwy: jednolity plik kontrolny). Tym samym po wprowadzeniu JPK_VAT, faktur ustrukturyzowanych, które właśnie są wdrażane, a wcześniej także kas fiskalnych online, fiskus automatycznie zyska pełną wiedzę o tym, co dzieje się u podatnika, co znacznie ułatwi mu prowadzenie kontroli i wychwytywanie wszelkich nieprawidłowości.

Obowiązek przesyłania dochodowych JPK podatnicy mieli mieć już od 1 stycznia 2023 r. Fiskus postanowił jednak terminy wejścia w życie tego obowiązku odroczyć, co stało się po raz pierwszy w 2022 r. Zgodnie z tymi przepisami nowe obowiązki podatnicy mieli realizować:
– od 2024 r. podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro;
– od 2025 r. podatnicy CIT (inni niż wymienieni wcześniej) obowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT oraz podatnicy PIT obowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT;
– od 2026 roku pozostali podatnicy PIT i CIT.

Teraz, po zmianie wprowadzonej w przepisach nowelizacji SLIM VAT 3 (zob. dziennik Ustaw z 2023 r. poz. 1059), po raz kolejny o rok przesuwa się terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Zgodnie z tymi nowymi przepisami księgi są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy lub za rok obrotowy, rozpoczynający się po dniu:
– 31 grudnia 2024 r. – w przypadku: podatkowych grup kapitałowych; podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim odpowiednio roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego odpowiednio roku podatkowego albo roku obrotowego;
– 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, obowiązanych do przesyłania JPK_VAT;
– 31 grudnia 2026 r. – w przypadku pozostałych podatników i spółek niebędących osobami prawnymi.

Odroczone przepisy przewidują, że podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą będą obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (księgi podatkowe) przy użyciu programów komputerowych. Będą mieli również obowiązek przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Takie same obowiązki mają dotyczyć także podatników ryczałtu.

Nowelizacja wprowadziła także korzystne zmiany dla podatników w JPK_PIT w odniesieniu do obowiązku ich przekazywania. Po zmianie podatnik będzie przesyłał informacje tak samo jak w przypadku JPK_CIT – wyłącznie po zakończeniu roku (a nie miesięcznie lub kwartalnie). Oznacza to, że w przypadku, gdy termin objęty obowiązkiem dotyczy np. roku 2025, informacja będzie po raz pierwszy przesyłana w 2026 r.

Z obowiązku prowadzenia elektronicznych ksiąg wyłączamy niektóre grupy podatników, m.in. koła gospodyń wiejskich i organizacje pozarządowe. Minister Finansów będzie miał prawo do rozszerzenia rozporządzeniem grup podatników wyłączonych z tego obowiązku.

Przypomnijmy, że według obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorcy są zobligowani do comiesięcznego składania pliku JPK_V7 (lub kwartalnie KPK_V7K) pod warunkiem, że są czynnymi podatnikami VAT. Pozostałe struktury, takie jak: JPK_FA (faktury VAT); JPK_FA_RR (faktury VAT rolnika ryczałtowego); JPK_MAG (magazyn); JPK_WB (wyciąg bankowy); JPK_KR (księgi rachunkowe); JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów); JPK_EWP (ewidencja przychodów) podatnicy składają jedynie na żądanie organów skarbowych. Organy skarbowe mogą żądać przesłania wyżej wskazanych struktur JPK w przypadku: czynności sprawdzających; postępowania podatkowego; kontroli podatkowej; kontroli celno-skarbowej.

Na podstawie nowych przepisów, obowiązek składania plików JPK obejmie kolejne struktury, czyli: JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_KR (podatnik będzie wysyłał jedną ze struktur w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej) oraz JPK w zakresie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wszystko to sprawia, że podatnik ma coraz więcej obowiązków związanych z rozliczeniem się z fiskusem. Nie należy się też łudzić, że przesunięcie terminu stanowi jakikolwiek ukłon ze strony fiskusa w kierunku podatników. Na przesunięcie terminów wpłynęły najprawdopodobniej trudności, jakie ma resort finansów z równoczesnym wdrażaniem licznych nowych rozwiązań systemowych służących automatyzacji zarówno rozliczeń, jak i przede wszystkim wykorzystywania płynących z nich danych w trakcie bieżącej kontroli aktywności podatników. Szczególnie, że sporo danych będzie dostarczał też fiskusowi obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Krajowy System e-Faktur (KSeF), nad wdrożeniem którego trwają obecnie intensywne prace.

 

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Czas na audyt rozliczeń podatku od nieruchomości w firmie [WYWIAD]

Mając na uwadze zmieniające się orzecznictwo oraz rosnące stawki, warto w najbliższych miesiącach przeprowadzić kompleksowy przegląd płaconego podatku od nieruchomości, co może przynieść firmie wymierne korzyści – mówi nam Paweł Wyporski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Thedy & Partners.
3 MIN CZYTANIA

Estoński CIT coraz bardziej popularny

W związku z rosnącą popularnością tzw. estońskiego CIT Ministerstwo Finansów chce rozwijać tę formę opodatkowania.
2 MIN CZYTANIA

Amerykańska skarbówka zatrudni tysiące nowych poborców podatków

Amerykański urząd podatkowy szuka prawie 4 tysięcy osób, które będą tropić nieprawidłowości w regulowaniu należności wobec fiskusa wśród najbogatszych mieszkańców kraju.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Ostatni moment na wpłatę na zakładowy fundusz socjalny

Z końcem miesiąca upływa termin wpłaty II raty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. pracodawcy są zobowiązani do przekazania odpisu na rachunek bankowy ZFŚS do 30 września. W tym roku, z uwagi na odmrożenie odpisów na ZFŚS w lipcu według podstawy z 2021 r., kwota odpisu wzrosła do 1914,34 zł.
4 MIN CZYTANIA

Zwrócone składki zdrowotne trzeba doliczyć i zapłacić podatek

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej wynikającej z rocznego jej rozliczenia powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, podstawy opodatkowania lub przychodu – w zależności od stosowanej formy opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Od lipca wyższe kary dla podatników

Od 1 lipca 2023 r. rośnie płaca minimalna, a razem z nią przewidziane przepisami kodeksu karnego skarbowego grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Nie koniec na tym. W przyszłym roku podatników czekają kolejne dwie podwyżki kar.
4 MIN CZYTANIA