fbpx
sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiSą nowe Objaśnienia do metody koszt plus

Są nowe Objaśnienia do metody koszt plus

Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję Objaśnień do metody koszt plus stosowanej w rozliczeniach między podmiotami powiązanymi.

Dokument Objaśnień datowany jest na 29 września 2023 r. i ma 21 stron. Jak podaje resort finansów został on uaktualniony o nowe praktyczne przykłady, a także uwzględnia rekomendacje Forum Cen Transferowych.

Metoda koszt plus, czyli co?

W Objaśnieniach MF wskazuje, że metoda koszt plus (wcześniej określana w polskim prawie także metodą rozsądnej marży) polega na ustaleniu ceny sprzedaży w transakcji z podmiotem powiązanym na poziomie sumy bazy kosztowej i narzutu zysku, porównywalnych do wartości ustalanych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, z uwzględnieniem pełnionych przez podmiot funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka.

Mówiąc inaczej, metoda koszt plus koncentruje się najpierw na analizie kosztów poniesionych w transakcji przez podmiot dokonujący sprzedaży, a ustalenie ceny następuje przez dodanie do tych kosztów rynkowego narzutu uwzględniającego funkcje, ryzyka i aktywa zaangażowane w transakcji przez podmiot sprzedający.

Wytyczne OECD zaliczają metodę koszt plus do metod tradycyjnych. Resort finansów przypomina także, że prawidłowo przeprowadzona analiza funkcjonalna jest niezbędna do stwierdzenia, że metoda koszt plus jest odpowiednia do wyceny danej transakcji.

Warto, aby przedsiębiorcy pamiętali, że metodę tę należy zastosować do transakcji, w których można znaleźć wiarygodne dane porównawcze dla sprawdzenia wskaźnika narzutu na kosztach. Kiedy zatem tej metody nie stosować? MF jako przykład, gdy nie będzie prawidłowe zastosowanie metody koszt plus podaje przypadek podmiotu, który angażuje aktywa w postaci unikatowych wartości niematerialnych, np. takich jak nowatorski patent, rozpoznawalny znak towarowy albo wyspecjalizowany know-how. Metoda koszt plus służy z reguły do kalkulacji wynagrodzenia (narzutu na kosztach) podmiotów zajmujących się rutynową lub prostą działalnością produkcyjną lub usługową, aby pokryć bezpośrednie i pośrednie koszty związane z wytworzeniem produktów, usług lub nabyciem towarów oraz zapewnić rynkowy poziom zysku odpowiadający wykonywanym przez te podmioty funkcjom, angażowanym aktywom i ponoszonym ryzykiem.

Metoda koszt plus w praktyce

Ważnym i praktycznym punktem Objaśnień MF jest przedstawienie przez resort mocnych i słabych stron metody koszt plus. Zdaniem MF wśród zalet można wymienić:
– mniejszą wrażliwość na cechy dóbr i usług;
– jest to metoda łatwa w zastosowaniu przy dostępności danych porównawczych;
– przedsiębiorcy mają pełną dostępność danych w porównaniu wewnętrznym;
– przy zachowaniu porównywalności zapewnia stabilny rynkowy poziom wynagrodzenia na podstawie narzutu zysku.

Jeśli chodzi o wady tej metody, to tu MF widzi ich całkiem sporo. Wymienia wśród nich
chociażby to, że:
– ma ona zastosowanie głównie do prostych profili funkcjonalnych i rutynowych transakcji;
– pojawiają się trudności w weryfikacji porównywalnej bazy kosztowej w porównaniu zewnętrznym;
– przedsiębiorcy mają kłopoty w porównaniu zewnętrznym danych w przypadku różnych rozwiązań rachunkowych, a także różnego traktowania kosztów (np. odmienne zasady amortyzacji);
– założenie metody, że poziom kosztów odzwierciedla cenę może prowadzić do błędnych wniosków.

Tę część Objaśnień MF przedstawia także na licznych przykładach.

WAŻNE: Przykładowe trudności w stosowaniu metody: określenie bazy kosztowej transakcji; określenie rynkowego poziomu narzutu; występowanie różnic w zasadach rachunkowości utrudniające prawidłowe porównanie zewnętrzne; brak transakcji porównywalnych lub brak informacji o kryteriach wpływających na porównywalność transakcji; ocena zasadności dokonania korekt porównywalności i ich wycena.

To przedsiębiorca musi wybrać właściwą metodę

Jak podkreśla MF, ceny transferowe weryfikuje się wykorzystując „metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach”. Przedsiębiorcy mają do wyboru następujące metody weryfikacji cen transferowych:
– porównywalnej ceny niekontrolowanej;
– ceny odprzedaży;
– koszt plus;
– marży transakcyjnej netto;
– podziału zysku.

W celu weryfikacji cen transferowych to przedsiębiorca musi wybrać najbardziej odpowiednią dla danej transakcji metodę. Ważne jest to, że obecne regulacje nie wprowadzają hierarchii w stosowaniu dostępnych metod. Jednak inne metody, w tym techniki wyceny, mogą być zastosowane dopiero po wykluczeniu możliwości stosowania metod podstawowych wymienionych powyżej.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że przy wyborze metody najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach uwzględnia się w szczególności warunki, jakie zostały ustalone lub narzucone pomiędzy podmiotami powiązanymi, dostępność informacji niezbędnych do prawidłowego zastosowania metody oraz specyficzne kryteria jej zastosowania.

W Objaśnieniach przedsiębiorcy znajdą także przykłady praktycznego zastosowania metody koszt plus.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA