fbpx
czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaPodatkiCzęść firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji (druk nr 242) ustawy o rachunkowości, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zmiany w tych ustawach związane są z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z 24 listopada 2021 r., zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 01.12.2021, str. 1).

Dalsze uszczelnianie systemu

To kolejny z elementów, który ma zapobiegać unikaniu opodatkowania przez spółki. Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji, skomplikowane przepisy podatkowe i tajemnica podatkowa umożliwiają niektórym przedsiębiorstwom wielonarodowym realizację strategii polegających na agresywnym planowaniu podatkowym. W przeciwieństwie do małych i średnich firm lub indywidualnych podatników przedsiębiorstwa wielonarodowe mają możliwość wykorzystania luk w krajowych i międzynarodowych przepisach podatkowych, co pozwala im przenosić zyski z jednego kraju do drugiego w celu obniżenia płaconych podatków. Według szacunków państwa członkowskie Unii Europejskiej tracą rocznie 50-70 mld euro w wyniku unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Dane do ujawnienia

Zgodnie z wytycznymi dyrektywy 2021/2101 duże przedsiębiorstwa wielonarodowe (jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne o odpowiednio skonsolidowanych przychodach – dla jednostek dominujących najwyższego szczebla – i przychodach – dla jednostek samodzielnych, przekraczających w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro) z siedzibą w UE, jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzące działalność gospodarczą w UE za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej, będą miały obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje. Będzie to sprawozdanie o podatku dochodowym.

Pewne obowiązki już są

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że ujawnianie informacji o płaconych podatkach nie jest nowością. Już dziś bowiem, na podstawie przepisów ustawy o wymianie informacji, duże przedsiębiorstwa wielonarodowe mają obowiązek przedstawiania skarbówce informacji na temat zapłaconego podatku dochodowego oraz innych informacji związanych z podatkami, w podziale na kraje.

Proponowana nowelizacja przepisów ustawy o rachunkowości ma uzupełnić ten wymóg, wprowadzając obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje.

Ważne: Niektóre przepisy dotyczące sprawozdawczości podatkowej w podziale na kraje istnieją już w UE i zostały wdrożone do krajowego porządku prawnego: sprawozdawczość podatkowa w podziale na kraje dla sektora bankowego oraz dla przedsiębiorstw z branży wydobywczej i przedsiębiorstw prowadzących wyrąb lasów pierwotnych.

Informacje będą publiczne

Po zmianie przepisów dane zawarte w sprawozdaniu o podatku dochodowym będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw EOG, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych (tzw. rajów podatkowych). W odniesieniu do pozostałych jurysdykcji podatkowych informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej.

Jakie argumenty przemawiają za upublicznianiem takich informacji? Według projektodawców udostępnianie publicznie informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym został wygenerowany zysk, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej. Sprawozdawczość w podziale na kraje może wzmocnić zaufanie publiczne i zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw dzięki przyczynianiu się – przez płacenie podatków – do dobrobytu kraju, w którym prowadzony jest biznes.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Jednostki będą miały obowiązek sporządzić sprawozdanie o podatku dochodowym po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

Warto też dodać, że będzie wprowadzony jeszcze jeden obowiązek, a mianowicie weryfikacji przez biegłego rewidenta dochowania przez jednostkę obowiązku złożenia do KRS sprawozdania o podatku dochodowym. Weryfikacja biegłych rewidentów ma dotyczyć roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, za który sporządzono sprawozdanie finansowe podlegające badaniu (biegły rewident ma wypowiadać się co do wywiązania się przez jednostkę z tego obowiązku z rocznym opóźnieniem). Zatem biegły rewident będzie musiał po raz pierwszy wypowiedzieć się, czy jednostka miała obowiązek złożyć do KRS sprawozdanie o podatku dochodowym i czy faktycznie dochowała tego obowiązku przy okazji badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2025 r.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Dekada czekania na definicję budowli

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do ministra finansów pismo, w którym wyraża niepokój związany z definicją budowli. Rzecznik podkreślił, że konstytucyjność tego pojęcia zakwestionował Trybunał Konstytucyjny i od lat budzi ono problemy interpretacyjne.
4 MIN CZYTANIA