fbpx
czwartek, 16 maja, 2024

Ewa Konderak

Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

- REKLAMA -

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Przepisy precyzują, że podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania rocznego o wysokości dochodu (ewentualnie straty) za dany rok podatkowy do końca trzeciego miesiąca następnego roku. Jeśli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin upływa 31 marca. Za 2023 r. będzie to więc 31 marca 2024 r. Przy czym, w związku z faktem, że w tym roku ten dzień przypada w niedzielę, a 1 kwietnia to poniedziałek Wielkanocny, ostatnim dniem na rozliczenie CIT za ubiegły rok będzie 2 kwietnia.W...

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Minister finansów w wydanej interpretacji postanowił rozstrzygnąć długo trwający spór dotyczący możliwości zaliczania do kosztów kwalifikowanych ulgi na działalność badawczo-rozwojową, poniesionych przez podatnika w danym miesiącu należności za czas urlopów i innych usprawiedliwionych nieobecności pracownika oraz sfinansowanych przez płatnika składek ZUS. Jak rozumieć pojęcia Z przepisów podatkowych wynika, że za koszty kwalifikowane, tj. koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, uznaje się poniesione w danym miesiącu należności, m.in. za czas urlopów czy zwolnień lekarskich oraz sfinansowane przez płatnika składki ZUS z...

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji (druk nr 242) ustawy o rachunkowości, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zmiany w tych ustawach związane są z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z 24 listopada 2021 r., zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 01.12.2021, str. 1). Dalsze uszczelnianie systemu To kolejny...

Dekada czekania na definicję budowli

Dla Rzecznika Praw Obywatelskich podstawą korespondencji z ministrem finansów był m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r., w którym TK uznał za niekonstytucyjną definicję budowli i dał 18 miesięcy na zmiany w tym zakresie. Rzecznik chce wiedzieć, na jakim etapie prac jest resort finansów, bo do tej pory projekt, czy założenia do projektu, nie zostały upublicznione. Wieloletni problem Jak słusznie zauważa w swoim piśmie RPO kwestia braku precyzyjnej definicji budowli dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości pozostaje nierozwiązana od ponad...

Pracownik sfałszował faktury – powinien zapłacić VAT

Sprawa, którą zajął się Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczyła podatnika prowadzącego stację paliw. W wyniku kontroli podatkowej stwierdzono, że spółka ta w badanym okresie (prawie 4 lata) wystawiła 1679 faktur wykazujących kwotę VAT nieodzwierciedlającą rzeczywistej sprzedaży towarów, w łącznej wartości blisko 1,5 mln zł VAT na rzecz podmiotów, które odliczyły VAT wskazany na tych fakturach. Wspomniane faktury nie zostały zarejestrowane w księgach spółki, a związany z nimi VAT nie został wpłacony do budżetu państwa ani ujęty w deklaracjach podatkowych tej...

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Po pandemii w wielu firmach nadal działa zdalny bądź hybrydowy tryb pracy. Pozwoliło to przedsiębiorcom na większą elastyczność w zakresie zatrudniania. Nie muszą bowiem ograniczać się do szukania pracowników w miejscu siedziby przedsiębiorstwa, ale mogą wybierać z tych kandydatów, którzy są najlepsi, a mieszkają w innych miejscach. Zdarza się jednak, że mimo wykonywania pracy zdalnej pracownicy od czasu do czasu muszą pojechać do firmy lub klienta. Zazwyczaj wynika to z charakteru wykonywanej pracy. Pojawia się więc pytanie, czy firma...

Dochody spółki cywilnej w fundacji rodzinnej pozbawią preferencji

W analizowanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sprawie chodziło o ustalenie, czy fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i dochodów z dzierżawy nieruchomości przez spółkę cywilną, przypadających na fundację rodzinną jako wspólnika spółki cywilnej. Zakres działania i opodatkowania fundacji Przepisy ustawy o CIT wskazują, że fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. Jednak zwolnienie to nie będzie miało zastosowania do działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w ustawie o...

Przy rozliczeniu VAT od najmu ważny jest moment wystawienia faktury

W jednej z interpretacji podatkowych, którą zajmował się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB3-1.4012.142.2021.2.IK) czynny podatnik VAT wynajmuje krótkoterminowo podesty i podnośniki wykorzystywane do prac na wysokościach. Często korzysta z opcji wpłat zaliczki/przedpłaty na poczet zawartej umowy najmu. Pojawiła się więc wątpliwość, kiedy w takim przypadku należy rozliczyć VAT. Zaliczka, czyli co Według Dyrektora KIS należy się zastanowić, czym jest zaliczka. Pomoże to ustalić powstanie obowiązku podatkowego.W analizowanej sprawie, z chwilą wpłaty środków pieniężnych klient określa jednoznacznie, z jakiego świadczenia chce...

Nie każdy przestój maszyn pozbawi odpisów amortyzacyjnych

Ze względu na dynamiczną sytuację geopolityczną, a także ekonomiczną przedsiębiorcy coraz częściej analizują, czy ich produkcja jest w tych warunkach opłacalna. Jeśli okazuje się, że nie, wówczas decydują o zaprzestaniu produkcji czasowo lub na stałe. Trzeba jednak pamiętać, że takie decyzje będą miały swoje określone konsekwencje podatkowe, zwłaszcza jeśli dotyczą używania maszyn, które są w firmie amortyzowane.Takim przypadkiem zajmował się Dyrektor KIS, czego efektem jest interpretacja podatkowa nr 0111-KDIB1-1.4010.744.2023.1.SG. W tej sprawie przedsiębiorca planuje zaprzestać używania amortyzowanej maszyny, bo...

O jaką dokumentację musi zadbać przedsiębiorca korzystający z ulg strefowych

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione obszary w Polsce, na których przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą i korzystać ze specjalnych preferencji podatkowych. Oczywiście te preferencje uzyskuje się po spełnieniu określonych warunków, np. dotyczących wielkości inwestycji czy wielkości zatrudnienia.Wśród preferencji podatkowych dla przedsiębiorstw strefowych można wymienić zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT). Z podatku zwolnione są dochody uzyskiwane z działalności prowadzonej na obszarze SSE i określonej w zezwoleniu strefowym. Zezwolenie ma postać decyzji administracyjnej (decyzja o wsparciu).WAŻNE: Przedsiębiorcy działający...

Zamknięcie roku w firmie to proces wieloetapowy i czasochłonny [WYWIAD]

Koniec roku w każdej firmie to obowiązki związane m.in. z zakończeniem roku obrotowego. Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego trzeba wykonać wiele czynności. O jakich obowiązkach trzeba pamiętać? Załóżmy, że rok kalendarzowy pokrywa się z obrotowym.Przełom roku to okres intensywnych prac w firmach, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Jest wiele czynności, które zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny być wykonane w ramach procesu sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg na koniec roku.Na ostatni dzień każdego roku obrotowego, zgodnie z art....

Członek zarządu nie zawsze musi być podatnikiem VAT

Analizowana przez Trybunał Sprawiedliwości UE sprawa dotyczyła podatnika, który był członkiem zarządu w kilku spółkach luksemburskich. Chodziło o ustalenie, czy mamy do czynienia z prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej na gruncie regulacji dyrektywy VAT. Wątpliwości sądu Jego działalność polegała m.in. na przyjmowaniu sprawozdań od kadry kierowniczej lub przedstawicieli danych spółek oraz na omawianiu: propozycji strategicznych, wyboru kierownictwa operacyjnego, problemów związanych z rachunkami tych spółek i ich spółek zależnych, a także ryzyka, na jakie narażone są te spółki. Co ważne, w analizowanej sprawie...

Do 20 lutego można zmienić sposób rozliczeń ze skarbówką

Stosownych aktualizacji można też dokonać za pośrednictwem CEIDG. Jeśli w następnych latach podatnik będzie kontynuował wybrany w 2024 roku sposób opodatkowania, nie będzie musiał o tym fakcie informować skarbówki. Kontakt z administracją podatkową jest konieczny tylko przy chęci zmiany wybranej metody rozliczeń.Dla zmiany formy opodatkowania wystarczy, że podatnik dokona aktualizacji odpowiednich informacji na formularzu CEIDG-1. Decyzja należy do podatnika Oczywiście to przedsiębiorca musi zdecydować, czy chce zmienić sposób opodatkowania. Do wyboru ma on bowiem kilka opcji, a to, która z nich...

Przepisy covidowe nie powinny wstrzymywać biegu przedawnienia

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego w związku z pytaniem prawnym Sądu Rejonowego w Jarosławiu, II Wydział Karny o konstytucyjność „przepisu covidowego” zawieszającego bieg terminów przedawnienia w prawie karnym i prawie karnym skarbowym. Chodziło dokładnie o art. 15zzr ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Trybunał sprawę przeanalizował i ustalił naruszanie ustawy zasadniczej na kilku płaszczyznach. Jak brzmiały kontrowersyjne regulacje Artykuł 15zzr ustawy...

- REKLAMA -