Pięć tysięcy złotych pożyczki może zaciągnąć mikroprzedsiębiorca, którego firma ucierpiała wskutek epidemii COVID-19. Taką możliwość mają zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak i mikrofirmy zatrudniające do dziewięciu osób. Nowe przepisy dopuszczają łatwe umorzenie pożyczki.

Chcąc otrzymać mikropożyczkę trzeba spełnić warunek prowadzenia, przed 1 kwietnia 2020 roku, albo jednoosobowej działalności gospodarczej lub małej firmy zatrudniającej do dziewięciu pracowników, albo firmy na zasadach samozatrudnienia. Wcześniej pożyczka ta była umarzana jeżeli przedsiębiorca wykazał, że przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia. To zaś wykluczało z grona potencjalnych beneficjentów osoby samozatrudnione. Dziś takiego obowiązku już nie ma i jest to wyraźna i korzystna zmiana.

Korzystne warunki

Preferencyjne oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli NBP w skali roku. Pieniądze z tej jednorazowej pożyczki (w wysokości pięciu tysięcy złotych) można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z działalnością gospodarczą, np. na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu. Trzeba ją spłacić w okresie 12 miesięcy po upływie trzymiesięcznego okresu karencji – o ile oczywiście firma nie uzyska jej umorzenia. A o umorzenie nie jest wcale trudno. Cała kwota, wraz z odsetkami, zostanie wymazana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Więcej warunków nie ma.

Tarcza 4.0 zlikwidowała konieczność składania przez firmy wniosków o umorzenie pożyczki. Wcześniej przedsiębiorca miał na to 14 dni od dnia spełnienia warunku jej umorzenia, czyli prowadzenia działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od momentu przyznania dofinansowania. Jeśli tego terminu nie dotrzymał tracił możliwość wymazania długu.

Pożyczka nie jest opodatkowana. W ustawie o Tarcza 2.0 (art. 15 zzd) czytamy: “Przychód z tytułu umorzenia pożyczki, na zasadach określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych”

Jeśli jednak nie uda się umorzyć pożyczki, firma będzie mogła wliczyć zapłacone odsetki w koszty uzyskania przychodu.

Inne formy pomocy nie wykluczają

Pożyczka udzielana jest ze środków Funduszu Pracy. Wnioski o jej przyznanie należy składać w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Firma starająca się o pożyczkę musi we wniosku odpowiedzieć na pytanie, czy korzystała już z innej pomocy publicznej związanej z COVID-19. Jeśli tak, w formularzu należy wskazać wartość dofinansowania uzyskanego w innej formie, datę jego otrzymania, rodzaj i formę otrzymanej pomocy, nazwę oraz adres podmiotu, który ją przyznał.

To, że już się korzystało z jakiejś innej formy pomocy nie wyklucza możliwości uzyskania także tej pożyczki. Nie wolno – co oczywiste – występować o pożyczki w dwóch różnych urzędach pracy. W tej sprawie należy złożyć we wniosku stosowne oświadczenie, w którym zaznacza się, że nie pobierało się pożyczki w innym PUP .

Wnioski o dofinansowanie można przesyłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy lub składać w formie elektronicznej, korzystając z profilu zaufanego.

Poprzedni artykułTo jawne, wręcz ostentacyjne uderzenie w wolne media!
Następny artykułDłużnicy są dyscyplinowani, lepsza jest płynność firm