Przedsiębiorcy z regionu Podlasia, jednostki służby zdrowia i inne podmioty zaangażowane w społeczną działalność, otrzymały możliwość skorzystania z dodatkowych pieniędzy w ramach walki z koronakryzysem.

Stało się to możliwe po udzielonej właśnie zgodzie Komisji Europejskiej (KE) na przesunięcie części środków na wparcie przedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Do wykorzystania w formie dotacji, finansowania kosztów pracy oraz pożyczek jest w sumie 72,2 mln euro.

Przesunięto pieniądze w ramach oraz pomiędzy dwoma funduszami unijnymi, zmodyfikowano tzw. wartości docelowe wskaźników, dodano wskaźniki związane z COVID-19 oraz zastosowano 100 proc. współfinansowanie dla Osi I i Osi VIII Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) województwa podlaskiego.

Główne zmiany:
Oś I RPO Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu:
* 19 mln euro – przeznaczone dotąd na dotacje i 0,8 mln euro na pożyczki, zostały skierowane na wsparcie kapitału obrotowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
* 10 mln euro – będzie mogło być wykorzystane w postaci kredytów inwestycyjnych na dalsze wsparcie przedsiębiorstw i dostosowanie ich działalności do funkcjonowania w czasie pandemii.

Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa:
* 16,5 mln euro – ma wesprzeć (według szacunków) 18 tys. przedsiębiorców i pracowników zagrożonych utratą pracy. Pomoc uzyskają również firmy sektora MŚP oraz organizacje pozarządowe – w zakresie współpracy finansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Oś III Kompetencje i kwalifikacje:
* 7,7 mln euro – jest przeznaczone na rozszerzenie projektów edukacyjnych w zakresie nauczania zdalnego oraz na zapewnienie uczniom i nauczycielom odpowiednich warunków do nauki na odległość poprzez zakup laptopów i mobilnego internetu.

Oś VII Poprawa spójności społecznej:
* 0,9 mln euro – skierowane zostanie do 39 domów opieki, do których ma zostać kupiony sprzęt medyczny i ochronny. Finansowane będzie też przygotowanie miejsc do kwarantanny oraz zatrudnienie nowych pracowników, którzy wesprą najbardziej osoby tzw. wysokiego ryzyka, czyli najbardziej podatne na infekcje (chore, starsze, z niepełnosprawnościami).

Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej:
* 15,7 mln euro – ma poszerzyć możliwości interwencji wspierającej diagnostykę i leczenie pacjentów z COVID-19. Pieniądze posłużą na zakup niezbędnego sprzętu osobistego i medycznego oraz na prace remontowo-budowlane w szpitalach,
* 1,5 mln euro – wesprze budowę nowej infrastruktury edukacyjnej. Pomocą zostanie objętych 95 szkół w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Chodzi przede wszystkim o wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia teleinformatyczne.

Podlasiu przyda się pomoc, nadal należy do biedniejszych regionów w Polsce.
Według rankingu zamożności samorządów 2019, przygotowanego przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, w województwie podlaskim znajduje się aż dwadzieścia bardzo biednych gmin, gdzie zamożność per capita (na jednego mieszkańca) wynosiła od 2672-2975 zł.

 

Poprzedni artykułDobrze, że mamy własną walutę!
Następny artykułRAPORT: Polska gospodarka wobec pandemii COVID-19