Spółka RADMOR wchodząca w skład GRUPY WB wraz z innymi przedsiębiorstwami z Polski, Francji, Niemiec i Niderlandów rozpoczyna realizację projektu badawczego „Definiowane programowo sieci taktyczne i teatru działań SOFTANET”.

Projekt SOFTANET (akronim od SOFtware Defined Tactical and TheAtre NETwork) ma na celu zbadanie zalet sieci definiowanej programowo dla wojskowych sieci szczebla taktycznego i operacyjnego wraz z demonstracją technologii. Główną ideą jest wirtualizacja łączności, zasobów obliczeniowych i pamięci masowej sieci taktycznych oraz wykorzystanie zalet oprogramowania w celu zapewnienia sprawności technicznej i operacyjnej.

Demonstracyjne laboratorium badawcze

Zaangażowanie Polski pozwoli na współudział w opracowywaniu nowego europejskiego standardu wymiany danych między węzłami sieci. Realizacja projektu umożliwi wykorzystanie jego wyników w rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze dowodzenia.
Spółka RADMOR w projekcie SOFTANET odpowiada za opracowanie i dostarczenie demonstracyjnego laboratorium badawczego (testbed) obejmującego infrastrukturę taktyczną i cywilną. Wykorzystane zostaną nowoczesne radiostacje definiowane programowo (SDR, jak model COMP@N), urządzenia nadawczo-odbiorcze obecnie eksploatowane w polskich siłach zbrojnych do budowy taktycznych sieci wąskopasmowych, a także rozwiązania komercyjne do opracowania sieci szerokopasmowej.
Celem jest stworzenie demonstracyjnego laboratorium badawczego. Ma ono umożliwić badanie, monitorowanie wydajności i weryfikację sieci SDN (Software Defined Network) z infrastrukturą sprzętową, która jest obecnie używana na całym świecie, w szczególności w wojskowych systemach komunikacyjnych.

Bezpieczeństwo i jakość – to priorytet

Obecne wojskowe sieci łączności opierają się na szerokiej gamie heterogenicznych technologii komunikacyjnych, które mają zapewniać możliwie najlepszą łączność w niesprzyjających warunkach. Rozwiązania te są wykorzystywane do łączenia jednostek operacyjnych różnego szczebla (batalion, kompania, pluton) oraz różnych platform bojowych (pojazdy, samoloty, okręty) wykorzystywanych przez siły zbrojne.

Stosowane obecnie technologie sieciowe charakteryzuje szereg ograniczeń, które obejmują między innymi kwestię rekonfiguracji sieci, zarządzania zasobami systemowymi i różnych funkcjonalności wykorzystywanych urządzeń. Dzisiejsze rozwiązania zapewniają jedynie podstawowy wspólny poziom interoperacyjności, a ich konfiguracja i zarządzanie są złożone i czasochłonne. Brak adaptacyjnej interoperacyjności usług sieciowych typu end-to-end jest poważnym ograniczeniem dla obecnego teatru działań wojennych i sieci taktycznych. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku dużych sieci koalicyjnych, dla których obecnie nie jest dostępny wspólny system zarządzania.

Wyzwaniom stawianym współczesnym sieciom radiowym używanym przez siły zbrojne można sprostać wykorzystując technologie wirtualizacji oraz stosując narzędzia i metodologie programowe na cyfrowym polu bitwy. Należy jednak zauważyć, że wraz z korzyściami płynącymi z wykorzystywania oprogramowania pojawiają się również powiązane ryzyka, jak podatności sieci na zakłócenia i podsłuchy. Jest to największe wyzwanie i główny cel projektu: badanie i rozwój mechanizmów umożliwiających wprowadzenie technik wirtualizacji w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa i jakości scenariuszy wojskowych.

Po stronie polskiej wykonawcami projektu SOFTANET będą przedsiębiorstwa RADMOR S.A. i ITTI sp. z o.o. oraz Wojskowy Instytut Łączności i Wojskowa Akademia Techniczna.

* GRUPA WB jest zatrudniającym 1200 osób polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

* RADMOR to spółka rozwijająca od ponad 70 lat niezawodne systemy łączności, komunikacji i bezpiecznego przekazywania danych na współczesnym polu walki, co stanowi kluczowy element sukcesu każdej misji wojskowej. Flagowymi produktami przedsiębiorstwa są specjalistyczne radiostacje wojskowe do łączności taktycznej, od lat użytkowane są przez siły zbrojne Polski i innych państw. RADMOR dostarcza również zestawy przewoźne radiostacji, urządzenia doręczne i radiotelefony cywilne. Spółka zaangażowana jest także w szereg europejskich programów badawczych, jak ESSOR (European Secure Software Defined Radio). Urządzenia projektowane przez RADMOR są wykorzystywane także w sektorze cywilnym przez służby mundurowe, branżę energetyczną, lotniczą i logistyczną. Spółka bierze także udział w opracowaniu szerokopasmowej radiostacji programowalnej w polskim programie Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki kryptonim Tytan.