fbpx
wtorek, 16 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiAlert podatkowy: ulgi podatkowe w Polskim Ładzie

Alert podatkowy: ulgi podatkowe w Polskim Ładzie

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o ulgach podatkowych w Polskim Ładzie.

W dzisiejszym tax alercie przybliżymy Państwu ulgi podatkowe, które zaproponowano podatnikom w ramach tzw. Polskiego Ładu, w kształcie zgodnym z opublikowanym we wrześniu projektem przepisów.

Ulga na produkcję próbną

W ramach tej ulgi podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu (np. wartość ceny nabycia środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia produkcji próbnej) i wprowadzenia go na rynek (np. koszty badań i ekspertyz), nie więcej niż 10% dochodu ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Ulga skierowana jest do prowadzących działalność gospodarczą podatników PIT i podatników CIT, prowadzących działalność produkcyjną, którzy wprowadzają na rynek nowe produkty.

Ulga na zwiększenie przychodów

W ramach przedmiotowej ulgi odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegać będą koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Maksymalną kwotę odliczenia stanowi wartość dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie większa niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Ulga obejmuje koszty m.in. uczestnictwa w targach czy też działań promocyjno-informacyjnych.

Z ulgi na zwiększenie przychodów będą mogli skorzystać prowadzący działalność gospodarczą podatnicy PIT i CIT, oferujący na przykład nowe produkty (na rynku krajowym i zagranicznym) lub wchodzący na nowe rynki zagraniczne ze swoją ofertą produktową.

Ulga na nabycie udziałów

Przedmiotowa ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych bezpośrednio z nabyciem udziałów lub akcji w spółce. Maksymalną kwotę odliczenia stanowi wartość dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie większa niż 250 000 zł w roku podatkowym. Odliczeniu podlegają wydatki na obsługę prawną, wyceny, opłaty notarialne, sądowe i inne. Odliczeniu natomiast nie podlega cena nabycia i koszty finansowania dłużnego.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest spełnienie szeregu wymogów, m.in. nabywana spółka musi prowadzić działalność zbliżoną lub wspierającą działalność podatnika, a strony transakcji nie mogą być podmiotami powiązanymi w okresie dwóch lat przed planowaną transakcją nabycia.

Adresatami ulgi są podatnicy CIT, planujący rozwój poprzez nabycie spółek o podobnym profilu działalności w celu pozyskania nowych klientów lub bazy kontrahentów.

Ulga dotycząca pierwszej oferty publicznej (IPO)

Podmioty dokonujące pierwszej oferty publicznej będą mogły pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwoty wydatków poniesionych bezpośrednio na dokonanie owej oferty. Wartość odliczenia ma wynosić 150% wydatków m.in. na przygotowanie prospektu emisyjnego i opłaty notarialne oraz 50% wydatków na usługi doradztwa prawnego (w tym doradztwa podatkowego i finansowego). Kwota odliczenia przy wydatkach prawnych nie może przekroczyć 50 000 zł.

Ulga skierowana jest do podatników CIT dokonujących pierwszej oferty publicznej (tzw. IPO).

Ulga z tytułu wydatków ponoszonych na wsparcie sportu, kultury, szkolnictwa wyższego i nauki

Odliczeniu od podstawy opodatkowania będzie podlegać wartość 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu podatnika ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. W katalogu przedmiotowych kosztów wymieniono m.in. koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego oraz działalności kulturalnej, realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
Z przedmiotowej ulgi będą mogli zatem skorzystać podatnicy CIT i prowadzący działalność gospodarczą podatnicy PIT, którzy w ściśle określony sposób wspierają sport, kulturę i naukę.

Ulga na nabycie terminala płatniczego i obsługę transakcji płatniczych

W ramach przedmiotowej ulgi podatnicy PIT, prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT uzyskujący przychody z działalności operacyjnej będą mogli od podstawy opodatkowania odliczyć wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala. Wartość odliczenia ograniczono do 2 500 zł w roku podatkowym w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz do 1 000 zł w roku podatkowym dla pozostałych podmiotów.

Ulga na robotyzację

Przedmiotowa ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację (do wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych).

Do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację zaliczać się będzie np. koszty nabycia nowych robotów przemysłowych, urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych, koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych.

dliczeniu podlegać będą kwalifikowane koszty uzyskania przychodów poniesione w latach 2022–2026.

Ulga skierowana jest do innowacyjnych podatników PIT (którzy prowadzą działalność gospodarczą) i podatników CIT, wykorzystujących w prowadzonej działalności najnowsze technologie.

Ulga na zabytki

Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegać będzie m.in. część wydatków poniesionych w roku podatkowym na wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej, utworzony dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków czy też wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w tego typu zabytku nieruchomym.
Ulga skierowana jest do podatników PIT, którzy w momencie poniesienia danego wydatku są m.in. właścicielami lub współwłaścicielami zabytku nieruchomego.

Ulga na odprowadzanie zaliczek

Podmioty korzystające z ulgi B+R, które poniosły za rok podatkowy stratę lub osiągnęły dochód niższy od kwoty przysługującego im odliczenia, mogą pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowany podatek dochodowy. Kwota pomniejszenia jest różna, w zależności m.in. od rodzaju płatnika.

Ulga skierowana jest zarówno do podatników CIT, jak i podatników PIT, będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Oprócz powyższych nowych ulg opublikowany projekt zakłada zmiany w już funkcjonujących ulgach B+R oraz IP Box.

Warto pamiętać, że możliwość skorzystania z każdej powyższej ulgi uwarunkowana jest spełnieniem szeregu wymogów, z których nie wszystkie wymieniono w uproszczonych opisach powyżej.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Alert podatkowy: minimalny podatek dochodowy dla nierentownych podatników CIT

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o minimalnym podatku dochodowym dla nierentownych podatników CIT.
2 MIN CZYTANIA

Alert podatkowy: wsparcie w zakresie inwestycji

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o wsparciu w zakresie inwestycji.
2 MIN CZYTANIA

Alert podatkowy: preferencje podatkowe dla spółek holdingowych

W ramach współpracy z jedną z najbardziej renomowanych spółek doradztwa podatkowego – Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. – na łamach serwisu fpg24.pl sukcesywnie publikujemy najważniejsze alerty podatkowe przygotowane przez Naszych Partnerów. Dziś o preferencjach podatkowych dla spółek holdingowych.
2 MIN CZYTANIA