fbpx
wtorek, 16 lipca, 2024

Martini i Wspólnicy

- REKLAMA -

Alert podatkowy: ulgi podatkowe w Polskim Ładzie

W dzisiejszym tax alercie przybliżymy Państwu ulgi podatkowe, które zaproponowano podatnikom w ramach tzw. Polskiego Ładu, w kształcie zgodnym z opublikowanym we wrześniu projektem przepisów. Ulga na produkcję próbną W ramach tej ulgi podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu (np. wartość ceny nabycia środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia produkcji próbnej) i wprowadzenia go na rynek (np. koszty badań i ekspertyz), nie więcej niż 10% dochodu ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.Ulga skierowana jest...

Alert podatkowy: minimalny podatek dochodowy dla nierentownych podatników CIT

W ramach Polskiego Ładu od 2022 r. ma zostać wprowadzony minimalny podatek dochodowy dla podatników CIT spełniających określone kryteria. Nie jest on jednak zawężony do dużych podmiotów, ale może mu podlegać potencjalnie każdy podatnik CIT, jeżeli poniósł stratę podatkową na działalności operacyjnej lub jego rentowność z takiej działalności nie przekracza 1 proc.Projekt ustawy przewiduje, że minimalnym podatkiem dochodowym nie będą objęte niektóre podmioty, np. rozpoczynające prowadzenie działalności (w roku jej rozpoczęcia i dwóch kolejnych latach podatkowych) lub podmioty funkcjonujące...

Alert podatkowy: wsparcie w zakresie inwestycji

Projekt z dnia 26 lipca 2021 r. zapowiadający zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu, przewiduje korzystne dla podatników ulgi związane z inwestycją przede wszystkim w alternatywne spółki inwestycyjne („ASI”) oraz fundusze venture capital. Zgodnie z projektem, zmiany miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.W ramach Polskiego Ładu zapowiedziano zwiększenie zakresu zwolnienia z podatku CIT dla zysków osiąganych przez ASI ze zbycia udziałów (akcji). Planowane zmiany zakładają zmniejszenie wymogu minimalnego udziału kapitałowego ASI z 10 proc. do...

Alert podatkowy: preferencje podatkowe dla spółek holdingowych

Jedną ze zmian przewidzianych w projekcie z 26 lipca 2021 r.1, będącym częścią tzw. Polskiego Ładu, jest wprowadzenie szczególnych reguł dotyczących preferencyjnych zasad opodatkowania spółek holdingowych.Zgodnie z projektowanymi przepisami spółka holdingowa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, posiadająca rezydencję podatkową w Polsce i posiadająca co najmniej 10 proc. udziałów w zdefiniowanej w ustawie spółce zależnej (spółkach zależnych) nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku.Przewidziane dla spółki holdingowej preferencje obejmują:zwolnienie z opodatkowania dochodów z tytułu odpłatnego zbycia...

Alert podatkowy: rewolucyjne zmiany w składce zdrowotnej

Projekt z 26 lipca 2021 r.1, będący częścią tzw. Polskiego Ładu, jest istną rewolucją, jeśli chodzi o regulacje dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne.Do jednej z najważniejszych zmian należy zaliczyć naliczanie 9% składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, przy jednoczesnym braku możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego. Zmiana ta dotyczyć będzie w szczególności podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, którzy na skutek zastosowania projektowanych regulacji poniosą ciężar ekonomiczny w wysokości aż 28% dochodu (19% podatku...

Alert podatkowy: zmiany w JPK_VAT z deklaracją

30 czerwca 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.Na mocy ww. rozporządzenia wprowadzone zostały, w szczególności, następujące zmiany w zakresie sporządzania przez podatników JPK_VAT z deklaracją:Uchylono obowiązek stosowania oznaczenia MPP w przypadku transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (zarówno w ewidencji podatku należnego i podatku naliczonego). Doprecyzowano zakres niektórych kodów...

Alert podatkowy: strategia podatkowa dopiero od 2022 roku

Zgodnie z projektem Tarczy Prawnej przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej będzie obowiązywał dopiero od 2022 roku.Jak wskazano w ustawie o CIT informacja o zrealizowanej strategii powinna zawierać m.in.:Informacje o stosowanych procesach i procedurach, dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków w obszarze opodatkowania i zapewniających ich prawidłowe wykonanie; Informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej; Informacje o przekazanych szefowi KAS schematach podatkowych; Informacje o złożonych wnioskach o interpretacje indywidualne; ...

Alert podatkowy: istotne zmiany w JPK

25 maja 2021 r., został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.Najbardziej kluczowe zmiany dotyczą:całkowite uchylenie obowiązku stosowania oznaczenia „MPP” w strukturze JPK likwidacja obowiązku oznaczania „TP” transakcji dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub...

Alert podatkowy: Polski Ład – istotne zmiany dla przedsiębiorców

W ramach programu określonego Polskim Ładem, rząd zapowiedział tzw. reset podatkowy, przede wszystkim w zakresie podatków dochodowych i składki zdrowotnej.Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany z perspektywy przedsiębiorców:Zastąpienie ryczałtowej składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą składką liczoną od dochodu według stawki 9%, bez prawa odliczenia jej od podatku. Na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych, za osoby prowadzące działalność gospodarczą uznaje się także m. in. wspólników spółki jawnej i komandytowej oraz wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku wprowadzenia...

Alert podatkowy: status gminy jako podatnika VAT

16 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował kolejne pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczące skutków VAT po stronie gminy w przypadku działalności związanej usuwaniem azbestu i instalacją odnawialnych źródeł energii.Pierwsza sprawa, w której powstały wątpliwości NSA dotyczyła gminy, która zdecydowała na usunięcie azbestu z budynków mieszkańców gminy w całości na własny koszt, przy czym gmina zaznaczyła, że w przyszłości będzie ubiegać się o dotacje na to przedsięwzięcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W...

Alert podatkowy: objaśnienia w zakresie domniemania oraz należytej staranności

Do 20 kwietnia 2021 r. trwają konsultacje dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 - Domniemanie oraz należyta staranność. Objaśnienia odnoszą się do należytej staranności w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem krajowym, o której mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT1. Objaśnienia nie dotyczą natomiast ustalania rzeczywistego właściciela i pojęcia należytej staranności na gruncie przepisów o podatku u źródła.W projekcie objaśnień stwierdzono, że:domniemanie art. 11o ust. 1b ustawy o CIT...

Alert podatkowy: wyrok TSUE w zakresie odsetek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 18 marca 2021 roku wydał rozstrzygnięcie w sprawie C-895/19, w zakresie odsetek przy przekroczeniu trzymiesięcznego terminu na wykazanie VAT, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.Przedmiotowa sprawa dotyczyła Spółki dokonującej transakcji WNT na terytorium Polski. Spółka wskazała, że w niektórych przypadkach nie jest w stanie wykazać VAT należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej w ustawowym terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Spółka jako przyczyny powstania takiej sytuacji wskazała opóźnienia w otrzymaniu...

Alert podatkowy: zmiana właściwości urzędów skarbowych!

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie1, zmieniające naczelników urzędów skarbowych dla niektórych grup podatników i płatników (tj. określające właściwość tzw. „dużych”, czy „wyspecjalizowanych” urzędów skarbowych). Zmiana właściwości naczelnika implikuje m.in. zmianę urzędu skarbowego, do którego należy składać odpowiednie deklaracje podatkowe czy też wnioski o zwrot nadpłaty podatku.Co do zasady – zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów – podmioty, dla których naczelnik urzędu skarbowego uległ zmianie, powinny otrzymać zawiadomienie w tej sprawie w styczniu 2021 r. Jak...

Alert podatkowy: wzmożone kontrole w zakresie przestrzegania przepisów AML

Od początku stycznia widzimy wzmożoną aktywność organów w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa o AML”). Aktywność ta jest szczególnie widoczna w branży dealerskiej, jako tradycyjnie łączonej z przyjmowaniem płatności w gotówce.Jednocześnie wskazujemy, że kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o AML zaczęły się już w 2020 r. Zgodnie z doniesieniami, w ubiegłym roku naczelnicy urzędów celno-skarbowych złożyli do GIIF 328 wniosków o informacje dotyczące...

- REKLAMA -