Przedsiębiorcy mają czas tylko do końca grudnia na opublikowanie strategii podatkowej za 2021 rok. W tym samym terminie trzeba poinformować urząd skarbowy o tym, pod jakim adresem WWW dokument został opublikowany.

burst/Pexels

Wszystkie szczegółowe wytyczne dotyczące strategii podatkowej, które powinni znać przedsiębiorcy, znajdują się w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Regulacje w tym zakresie weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Pierwsze tego typu dokumenty były publikowane w grudniu ubiegłego roku.

Zgodnie z wytycznymi z przepisów, strategia podatkowa powinna zostać publikowana na stronie internetowej danego przedsiębiorstwa w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. To oznacza, że na publikację strategii za 2021 rok jest czas do 31 grudnia 2022 r. W tym samym terminie trzeba także powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona ta informacja. Warto o tym obowiązku pamiętać, bo ewentualna kara za jego niedopełnienie może być dotkliwa.

Kto musi publikować

Ważna informacja jest taka, że obowiązek publikacji dokumentu strategii podatkowej nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Jest on nałożony na firmy większe. Zgodnie z przepisami muszą to robić podatnicy, których przychody przekraczają 50 mln euro według średniego kursu NBP, ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok sprawozdawczy oraz podatkowe grupy kapitałowe – bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych obowiązek sprawozdawczy dotyczy grupy jako całości oraz wszystkich spółek wchodzących w jej skład i powstaje niezależnie od wartości przychodów.

Przedsiębiorcy, którzy podpisali z szefem KAS umowę o współdziałaniu są zwolnieni z obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Co trzeba ujawnić

Sporządzenie dokumentu strategii wcale nie jest zadaniem prostym. Przepisy nie dają precyzyjnych wytycznych, co taki dokument powinien zawierać. Ustawa zawiera jedynie otwarty katalog informacji, które w strategii ujawnione być powinny. Jednak trzeba podkreślić – to katalog otwarty, co oznacza, że jeśli podatnik uważa, że część jego działań podatkowych jest istotna w strategii działania i powinna zostać ujawniona, może to zrobić. W ustawowym katalogu danych do ujawnienia znajdują się informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Limit ten trzeba odnieść do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi.
Aby te wartości wyliczyć, podatnik powinien zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej. Jeśli limit jest wyższy, transakcje muszą zostać ujawnione w informacji. Ale nie trzeba ich szczegółowo ujmować i opisywać. Wystarczy, że podatnik wskaże łącznie wartość transakcji zawartych z danym podmiotem powiązanym, poda ogólny opis charakteru transakcji (np. usługi marketingowe czy doradcze) oraz opisze ogólny charakter powiązań między podmiotami.

Bardzo ważne zastrzeżenie przy przygotowywaniu dokumentu strategii podatkowej jest takie, że nie podaje się w niej informacji objętych tajemnicami: handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Gdzie opublikować

Zgodnie z ustawą o CIT informację o realizowanej strategii podatkowej podatnicy sporządzają w języku polskim, a następnie publikują ją na swojej stronie internetowej.

Jeśli firma nie ma własnej strony internetowej, informację o strategii powinna udostępnić w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Jak zawiadomić skarbówkę

Samo przygotowanie i opublikowanie dokumentu z realizacji strategii podatkowej nie wystarczy. Równie ważnym obowiązkiem jest powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o tej publikacji. Trzeba to zrobić drogą elektroniczną podając adres strony internetowej, na której publikowana jest ta informacja. Termin na przekazanie informacji do skarbówki jest taki sam jak termin publikacji, a więc w zakresie strategii za 2021 rok do 31 grudnia 2022 r.

Jak podaje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, podmioty, które pozostają we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, mogą skorzystać z adresu: strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl do przesłania informacji o strategii. Podmioty pozostające we właściwości pozostałych urzędów skarbowych, mogą skorzystać z danych teleadresowych znajdujących się na stronie internetowej danego urzędu w zakładce kontakt (dane teleadresowe) lub na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej.

Za co można dostać grzywnę

Przedsiębiorcy, którzy przygotowanie i publikację dokumentu strategii zostawili na ostatnią chwilę muszą pamiętać, że nie warto lekceważyć tego obowiązku. Grzywny za jego niedopełnienie mogą sięgnąć nawet 250 tys. zł i dotyczy to niepoinformowania naczelnika urzędu skarbowego o publikacji dokumentu strategii. Oczywiście o wysokości kary decydują urzędnicy fiskusa i próg 250 tys. zł jest tym maksymalnym. Za inne przewinienia, np. błędy w dokumencie stosuje się sankcje przewidziane w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Poprzedni artykułBadanie Dojrzałości Innowacyjnej teraz również dla MŚP
Następny artykułFirmy napotykają bariery przy instalacji OZE