System podwójnego liczenia zaliczek, tj. według zasad obowiązujących w 2021 roku oraz zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez przepisy tzw. Polskiego Ładu został przeniesiony z rozporządzania ministra finansów do ustawy o PIT. Pojawiły się także nowe przepisy dotyczące wsparcia dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami oraz składania PIT-2.

Mikhail Nilov/Pexels

Polski parlament zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (czeka na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw). Ustawa ta łata niektóre niedociągnięcia tzw. Polskiego Ładu oraz wprowadza nowy instrument wsparcia dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, który rekompensuje zmniejszenie wpływów z PIT.

W wyniku nowelizacji do ustawy o PIT przede wszystkim przeniesiono treść rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jak twierdzi resort finansów ustawowe ujęcie treści rozporządzenia zasadniczo nie zmienia jego postanowień. Zdecydowano się jednak poszerzyć katalog podatników, którzy mogą złożyć do płatnika rezygnację ze stosowania wobec nich przedłużonych terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy. Taką rezygnację będą mogli złożyć również podatnicy, u których płatnik uwzględnia kwotę wolną w zaliczkach na podatek.

Obecnie rezygnację mogą złożyć podatnicy, którym płatnik przy poborze zaliczek na podatek nie stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli np. zleceniobiorcy czy wieloetatowcy uzyskujący przychody od kilku pracodawców lub pracownicy, którzy nie złożyli pracodawcy (bądź „wycofali”) oświadczenie PIT-2.

Rezygnacja musi mieć postać złożonego płatnikowi na piśmie wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek. Płatnik nie będzie stosował rozporządzenia najpóźniej od następnego miesiąca po otrzymaniu wniosku. Możliwe jest również uwzględnienie wniosku już w miesiącu jego złożenia (płatnik jeszcze tym miesiącu wypłaca świadczenie podlegające opodatkowaniu), a jeśli tak się nie stanie, to płatnik nie zastosuje rozporządzenia począwszy od następnego miesiąca.

Przypomnijmy, że przepisy, które przeniesiono do ustawy przewidują tzw. podwójny system liczenia zaliczek. Przepisy te przedłużyły terminy pobrania i przekazania części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników będących zakładami pracy oraz zleceniodawcami, od podatników uzyskujących za pośrednictwem tych płatników podlegające opodatkowaniu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Przepisy mają zastosowanie, gdy miesięczne przychody uzyskane przez podatnika za pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12 800 zł. Przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów.

Przypomnijmy też, że przepisy przedłużają termin poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w określonej części, która jest wyznaczana poprzez porównanie zaliczek na podatek obliczonych według dwóch metod: według zasad obowiązujących w 2022 r., tj. po wejściu w życie Polskiego Ładu oraz według zasad obowiązujących w 2021 r. Oznacza to, że każda zaliczka musi być obecnie wyliczana dwa razy (za dodatkowy czas pracy działów, które się tym zajmują, muszą oczywiście zapłacić właściciele firm).

Jak już zaznaczono na wstępie, przyjęta ustawa wprowadza nowy instrument wsparcia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) oraz Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA). Przenosi też treść rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. (w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy) do ustawy o PIT. ZFA i ZFRON zostaną zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozwiązanie to zagwarantuje środki na ZFRON i ZFA, a w konsekwencji umożliwi udzielanie koniecznego wsparcia w rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej niepełnosprawnym pracownikom, w tym niepracującym pracownikom tych zakładów.

Ilość środków wpłacanych wprost na rachunki ZFRON i ZFA nie będzie zależna od rodzaju ani stopnia niepełnosprawności zatrudnionych. Jak tłumaczy resort finansów rozwiązanie to ochroni ponad 900 pracodawców, którzy zatrudniają ponad 100 tys. osób z niepełnosprawnościami. W 2022 r. PFRON będzie finansował wsparcie z własnych środków. Od 2023 r. będzie mógł otrzymać na ten cel dotację w wysokości do 150 mln zł z budżetu państwa.

Ostatnie ważne rozwiązanie wprowadzone przez nowelizację dotyczy PIT-2. Na podstawie nowych przepisów płatnik będzie stosował zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Ponadto oświadczenie PIT-2 może złożyć również emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. Oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać ponownie PIT-2.

 

Poprzedni artykułRosyjska inwazja na Ukrainę uderza w sojuszników Putina
Następny artykułFrancuskie interesy w Rosji