fbpx
niedziela, 10 grudnia, 2023
Strona głównaKrajTrudno będzie zwolnić pracownika przed końcem sporu

Trudno będzie zwolnić pracownika przed końcem sporu

Od końca września weszły zamiany, które zobowiązują do dalszego zatrudnienia pracownika w trakcie trwania sporu z pracodawcą. Nowe regulacje wprowadzano przy okazji nowelizacji dotyczącej emerytur pomostowych, stąd nie wszyscy pracodawcy mogli się o nich w łatwy sposób dowiedzieć.

Od 22 września obowiązują zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1667), które wprowadzają nowe przepisy dotyczące sporów z zakresu prawa pracy.

Zgodnie z tą nowelizacją sąd pracy, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne lub przywracając pracownika do pracy, będzie musiał (na wniosek pracownika) nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dotychczas sąd również miał takie uprawnienie, nie musiał jednak z niego korzystać. Teraz sąd będzie miał taki obowiązek, a zatem rozstrzygnięcie takie będzie zapadało z automatu. W konsekwencji pracodawca będzie musiał dalej zatrudniać pracownika przez cały okres trwania postępowania między instancjami i przez okres postępowania przed sądem drugiej instancji.

Na tym jednak nie koniec zmian. Również w razie wniesienia powództwa o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy przez pracowników szczególnie chronionych przez Kodeks pracy (czyli m.in. działaczy związkowych, kobiet w ciąży, pracowników w wieku przedemerytalnym czy pracowników korzystających z urlopów rodzicielskich lub wychowawczych) sąd, na wniosek pracownika, na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia poprzez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podstawą udzielenia zabezpieczenia ma być jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, a sąd będzie mógł odmówić udzielenia zabezpieczenia jedynie wtedy, gdy roszczenie będzie oczywiście bezzasadne. Przy czym „oczywista bezzasadność” roszczenia to bezzasadność niebudząca jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że roszczenie, z którym występuje powód, nie zasługuje na udzielenie mu ochrony prawnej, a wniosek taki nasuwa się niezwłocznie po zaznajomieniu się z roszczeniem oraz jego podstawą faktyczną i prawną. Nowe przepisy przewidują, że postanowienie o udzieleniu takiego zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Równocześnie na postanowienie w sprawie takiego zabezpieczenia przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązany (czyli pracodawca) może żądać uchylenia prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wyłącznie jeśli wykaże, że po udzieleniu zabezpieczenia zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 § 1 Kodeksu pracy oraz że zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest niedopuszczalna. Wspomniany w tym przypadku art. 52 § 1 Kodeksu pracy przewiduje, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych; popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem; zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przypomnijmy, że w sprawach dotyczących prawa pracy sąd musi podejmować czynności w taki sposób, aby rozprawa, w czasie której sprawa pracownicza ma zostać rozpoznana, nastąpiła nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia posiedzenia przygotowawczego. Jeśli posiedzenia przygotowawczego nie wyznaczono, wówczas sprawa powinna zostać rozpoznana w ciągu sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew, niedotkniętej brakami formalnymi. W praktyce polskich sądów najczęściej zastosowanie ma właśnie ten drugi termin. Równocześnie musimy pamiętać, że terminy te mają jedynie charakter instrukcyjny. Ich przekroczenie nie powoduje żadnych negatywnych skutków.

Środkiem odwoławczym od orzeczeń z zakresu prawa pracy jest apelacja. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako sądu I instancji – sąd apelacyjny. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Czas potrzebny na rozpatrzenie sprawy w obu instancjach przekracza zwykle kilka miesięcy, z czego postępowanie przed sądem I instancji to zwykle okres dłuższy niż sześć miesięcy, a w dużych miastach dłuższy niż osiem miesięcy.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Wydawcy założyli organizację lobbingową

Piętnaście polskich wydawnictw założyło Porozumienie Wydawców Książek – Związek Pracodawców. Po rejestracji w sądzie Związek będzie otwarty na przyjmowanie nowych członków.
2 MIN CZYTANIA

Izera w toku, czyli co z polskim autem elektrycznym

Projekt Izera – czyli budowa polskiej marki aut elektrycznych – jest już zrealizowany w niemal 40 procentach. Spółka zamierza uruchomić produkcję w 2026 roku.
2 MIN CZYTANIA

CBA zatrzymało byłego posła

W związku ze śledztwem dotyczącym przyjęcia korzyści majątkowej przez osobę pełniącą funkcję publiczną funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali byłego wiceministra i posła na Sejm RP Adama G. oraz przedsiębiorcę Jarosława K.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Termin na złożenie informacji TPR przedłużony

24 listopada 2023 r. minister finansów podpisała rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR).
4 MIN CZYTANIA

Przy niepełnym wymiarze czasu pracy nadgodziny należą się szybciej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że pracodawca nie może płacić za nadgodziny osobom zatrudnionym na część etatu tak jak osobom na pełnym etacie, czyli dopiero, gdy przepracują osiem godzin.
3 MIN CZYTANIA

Opublikowano projekt przepisów dotyczący dochodowych JPK

Od 1 stycznia 2025 r. dla największych podatników CIT obowiązkowe stanie się składanie JPK_KR. Równocześnie w życie wejdzie rozporządzenie MF w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4 MIN CZYTANIA