fbpx
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiW czerwcu trzeba zatwierdzić sprawozdania finansowe

W czerwcu trzeba zatwierdzić sprawozdania finansowe

30 czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Spora cześć jednostek będzie miała później 15 dni na przesłanie go do właściwego rejestru sądowego. Za niezłożenie sprawozdania grożą dotkliwe kary – w skrajnym przypadku nawet rozwiązanie spółki.

W tym roku resort finansów nie zdecydował się po raz kolejny przedłużyć terminów sprawozdawczych. Stąd dla większości objętych ustawą o rachunkowości jednostek (takich, dla których rokiem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy) termin przygotowania sprawozdania upłynął już z końcem marca. Termin zatwierdzenia sprawozdania upłynie zaś z końcem czerwca. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. A zatem w przypadku tych jednostek, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 30 czerwca.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości (albo ze względu na wysokość przychodów, albo z uwagi na swój status prawny), a także firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Obowiązek ten może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej (na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowej (na przykład spółki jawnej), jak też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie ma w tym przypadku znaczenia. Liczy się to, jaka metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów funkcjonuje w firmie.

Od razu warto też zaznaczyć, że spółki jawne lub spółki partnerskie nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, jeśli mają przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro. Jednak w takim przypadku muszą one złożyć we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Również i one mają na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. A zatem znów – jeśli dla takiej spółki rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, oświadczenie takie za 2022 rok powinno być złożone do piątku 30 czerwca 2023 r. Oświadczenie wymaga przy tym podpisania podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (samo oświadczenie również składa się w postaci elektronicznej).

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego to obowiązek kierowników jednostki (jest nim np. zarząd jednostki). Jak już wspomniałem takie sprawozdanie powinien on w tym roku przygotować do końca marca. W tym samym terminie powinien on był także to sprawozdanie podpisać.

Zatwierdzeniem sprawozdań zajmują się natomiast organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe. W spółce akcyjnej i spółce komandytowo-akcyjnej organem takim jest walne zgromadzenie. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzenie wspólników. W spółkach osobowych – wspólnicy. Trzeba podkreślić, że zatwierdzenie sprawozdania, niezależnie od rodzaju spółki, musi zostać dokonane poprzez uchwałę właściwego organu lub wspólników.

Musimy przy tym pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami spółki kapitałowe zobowiązane są do udostępnienia wspólnikom bądź akcjonariuszom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki (jeżeli przepisy przewidują obowiązek sporządzenia takiego sprawozdania), a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, także sprawozdanie z badania, najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników bądź walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Poza przygotowaniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, konieczne jest także przesłanie go do odpowiednich rejestrów. Obowiązek taki upłynął już w przypadku tych podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. W ich przypadku konieczne jest bowiem przesłanie sprawozdania drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok. A termin ten upłynął 2 maja. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatników CIT.

Podatnicy CIT sprawozdanie finansowe powinni przesłać w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Z uwagi na to, że termin ten mija 30 czerwca oznacza to obowiązek przesłania takich sprawozdań najpóźniej do 15 lipca. Jest to jednak termin ostateczny, który znajdzie zastosowanie, jeśli zatwierdzenie sprawozdania nastąpi 30 czerwca. W każdym innym przypadku (a zatem, gdy nastąpi to wcześniej) termin 15 dni liczony jest od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez właściwy organ zatwierdzający.

W zależności od typu jednostki miejsca składania sprawozdań są dwa. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (obowiązek stosowania MSR mają emitenci papierów wartościowych i banki), swoje sprawozdanie przesyłają do KRS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości. Spółki, które nie złożą sprawozdania, są wzywane przez KRS do jego złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia, pod groźbą kary lub rozwiązania spółki (jest to tzw. tryb przymuszający).

Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe, wysyłają je do Szefa KAS: z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji, przez przeznaczony do tego interfejs webAPI. Co ciekawe, obowiązku przekazania sprawozdania finansowego ani do KRS, ani do Szefa KAS nie mają spółki cywilne.

Niezłożenie sprawozdania finansowego zagrożone jest dotkliwymi krami. Grożą za to m.in.: grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu) – od 10 do 720 stawek dziennych; kara ograniczenia wolności kierownika jednostki (np. członka zarządu) – od miesiąca do 2 lat; postępowanie przymuszające; rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS; ustanowienie kuratora.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA