fbpx
niedziela, 1 października, 2023
Strona głównaPodatkiW czerwcu trzeba zatwierdzić sprawozdania finansowe

W czerwcu trzeba zatwierdzić sprawozdania finansowe

30 czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Spora cześć jednostek będzie miała później 15 dni na przesłanie go do właściwego rejestru sądowego. Za niezłożenie sprawozdania grożą dotkliwe kary – w skrajnym przypadku nawet rozwiązanie spółki.

W tym roku resort finansów nie zdecydował się po raz kolejny przedłużyć terminów sprawozdawczych. Stąd dla większości objętych ustawą o rachunkowości jednostek (takich, dla których rokiem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy) termin przygotowania sprawozdania upłynął już z końcem marca. Termin zatwierdzenia sprawozdania upłynie zaś z końcem czerwca. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. A zatem w przypadku tych jednostek, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 30 czerwca.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości (albo ze względu na wysokość przychodów, albo z uwagi na swój status prawny), a także firmy, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Obowiązek ten może dotyczyć zarówno spółki kapitałowej (na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowej (na przykład spółki jawnej), jak też osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie ma w tym przypadku znaczenia. Liczy się to, jaka metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów funkcjonuje w firmie.

Od razu warto też zaznaczyć, że spółki jawne lub spółki partnerskie nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego, jeśli mają przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro. Jednak w takim przypadku muszą one złożyć we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Również i one mają na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. A zatem znów – jeśli dla takiej spółki rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, oświadczenie takie za 2022 rok powinno być złożone do piątku 30 czerwca 2023 r. Oświadczenie wymaga przy tym podpisania podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (samo oświadczenie również składa się w postaci elektronicznej).

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego to obowiązek kierowników jednostki (jest nim np. zarząd jednostki). Jak już wspomniałem takie sprawozdanie powinien on w tym roku przygotować do końca marca. W tym samym terminie powinien on był także to sprawozdanie podpisać.

Zatwierdzeniem sprawozdań zajmują się natomiast organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe. W spółce akcyjnej i spółce komandytowo-akcyjnej organem takim jest walne zgromadzenie. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzenie wspólników. W spółkach osobowych – wspólnicy. Trzeba podkreślić, że zatwierdzenie sprawozdania, niezależnie od rodzaju spółki, musi zostać dokonane poprzez uchwałę właściwego organu lub wspólników.

Musimy przy tym pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami spółki kapitałowe zobowiązane są do udostępnienia wspólnikom bądź akcjonariuszom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki (jeżeli przepisy przewidują obowiązek sporządzenia takiego sprawozdania), a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, także sprawozdanie z badania, najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników bądź walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Poza przygotowaniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, konieczne jest także przesłanie go do odpowiednich rejestrów. Obowiązek taki upłynął już w przypadku tych podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. W ich przypadku konieczne jest bowiem przesłanie sprawozdania drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok. A termin ten upłynął 2 maja. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatników CIT.

Podatnicy CIT sprawozdanie finansowe powinni przesłać w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Z uwagi na to, że termin ten mija 30 czerwca oznacza to obowiązek przesłania takich sprawozdań najpóźniej do 15 lipca. Jest to jednak termin ostateczny, który znajdzie zastosowanie, jeśli zatwierdzenie sprawozdania nastąpi 30 czerwca. W każdym innym przypadku (a zatem, gdy nastąpi to wcześniej) termin 15 dni liczony jest od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez właściwy organ zatwierdzający.

W zależności od typu jednostki miejsca składania sprawozdań są dwa. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (obowiązek stosowania MSR mają emitenci papierów wartościowych i banki), swoje sprawozdanie przesyłają do KRS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości. Spółki, które nie złożą sprawozdania, są wzywane przez KRS do jego złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia, pod groźbą kary lub rozwiązania spółki (jest to tzw. tryb przymuszający).

Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe, wysyłają je do Szefa KAS: z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji, przez przeznaczony do tego interfejs webAPI. Co ciekawe, obowiązku przekazania sprawozdania finansowego ani do KRS, ani do Szefa KAS nie mają spółki cywilne.

Niezłożenie sprawozdania finansowego zagrożone jest dotkliwymi krami. Grożą za to m.in.: grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu) – od 10 do 720 stawek dziennych; kara ograniczenia wolności kierownika jednostki (np. członka zarządu) – od miesiąca do 2 lat; postępowanie przymuszające; rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS; ustanowienie kuratora.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Czas na audyt rozliczeń podatku od nieruchomości w firmie [WYWIAD]

Mając na uwadze zmieniające się orzecznictwo oraz rosnące stawki, warto w najbliższych miesiącach przeprowadzić kompleksowy przegląd płaconego podatku od nieruchomości, co może przynieść firmie wymierne korzyści – mówi nam Paweł Wyporski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Thedy & Partners.
3 MIN CZYTANIA

Estoński CIT coraz bardziej popularny

W związku z rosnącą popularnością tzw. estońskiego CIT Ministerstwo Finansów chce rozwijać tę formę opodatkowania.
2 MIN CZYTANIA

Amerykańska skarbówka zatrudni tysiące nowych poborców podatków

Amerykański urząd podatkowy szuka prawie 4 tysięcy osób, które będą tropić nieprawidłowości w regulowaniu należności wobec fiskusa wśród najbogatszych mieszkańców kraju.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Ostatni moment na wpłatę na zakładowy fundusz socjalny

Z końcem miesiąca upływa termin wpłaty II raty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. pracodawcy są zobowiązani do przekazania odpisu na rachunek bankowy ZFŚS do 30 września. W tym roku, z uwagi na odmrożenie odpisów na ZFŚS w lipcu według podstawy z 2021 r., kwota odpisu wzrosła do 1914,34 zł.
4 MIN CZYTANIA

Dochodowe JPK dopiero od 2025 roku

Termin przesyłania plików JPK zawierających elektroniczne kopie ksiąg prowadzonych na potrzeby podatków dochodowych został przesunięty ze stycznia 2024 i 2025 roku na styczeń 2025 i 2026 roku – wynika z przepisów wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.
4 MIN CZYTANIA

Zwrócone składki zdrowotne trzeba doliczyć i zapłacić podatek

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej wynikającej z rocznego jej rozliczenia powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, podstawy opodatkowania lub przychodu – w zależności od stosowanej formy opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA